Na STU vyvi­nuli merač stresu, ktorý sa ti zmestí na prst

Rudolf Nečas / 3. júna 2016 / Tech a inovácie

Vystre­so­vať nás dokáže hocičo a často ani nevieme, čo presne to je.

A presne pre také prí­le­ži­tosti sa hodí nový merač stresu od ved­cov z Fakulty elek­tro­tech­niky a infor­ma­tiky STU. Tím vedený pro­fe­sor­kou Vie­rou Stop­ja­ko­vou vyvi­nul merač stresu veľký pri­bližne ako prs­teň. Merač si, podobne ako spo­mí­naný prs­teň, nasa­díš na prst a mera­nie môže začať.

Takže ako to vlastne fun­guje? Určite si už bol nie­kedy v strese a poznáš jeho prí­znaky, medzi ktoré patrí rých­lej­šie búše­nie srdca, mrav­če­nie v bru­chu alebo spo­tené dlane. Čo ale možno nevieš je, že keď si v strese, mení sa aj vodi­vosť tvo­jej kože. Kedysi si vedci mys­leli, že je to spô­so­bené pote­ním. Neskôr však prišli na to, že za to môže aj bari­éra, nachá­dza­júca sa v okolí von­kaj­šej vrstvy kože. Táto bari­éra sa pri strese sten­čuje.

Odborne sa tento ref­lex nazýva psy­cho-gal­va­nický a patrí medzi základné znaky, podľa kto­rých sa dá určiť či je nie­kto v strese. A presne tento ref­lex využíva aj merač vyvi­nutý na STU. 

pexels-photo-52608

foto: pexels.com

Vedci najprv chceli, aby ich prí­stroj pri­po­mí­nal hodinky a teda sa upí­nal okolo zápäs­tia. Potom ale zis­tili, že naj­lep­ším mies­tom na mera­nie stresu pomo­cou psy­cho-gal­va­nic­kého ref­lexu je uka­zo­vák na ruke. Pres­nej­šie na tej, ktorá nie je domi­nantná. Čiže ak si pra­vák, merač by si nosil na ľavom uka­zo­váku a naopak. 

V tomto malič­kom zaria­dení náj­deš súčias­tky zabez­pe­ču­júce jeho chod, ako elek­tródy, obvody na mera­nie a mik­ro­po­čí­tač, ale ukrýva v sebe dokonca aj komu­ni­kačné zaria­de­nie a anténu pre odo­sie­la­nie dát do mobilu alebo počí­tača.

smart_plug

foto: stuba.sk

Moni­tor stresu fun­guje na rov­na­kom prin­cípe ako detek­tor lži – sle­duje odozvu orga­nizmu na stres pro­stred­níc­tvom sní­ma­nia fyzi­olo­gic­kých para­met­rov,“ vysvet­lila v tla­čo­vej správe Viera Strop­ja­ková.

Pri reak­cii ľud­ského tela na stres je ovplyv­nená čin­nosť via­ce­rých životne dôle­ži­tých orgá­nov. Ide naprí­klad o zvý­še­nie krv­ného tlaku, roz­ší­re­nie zre­ni­čiek, roz­ší­re­nie ciev v kos­tro­vých sva­loch, roz­ší­re­nie prie­du­šiek a pre­hĺbe­nie dýcha­nia,“ dodala.

Sen­zory v merači sú navr­hnuté, aby mali čo naj­men­šiu spot­rebu ener­gie. Výdrž na jedno nabi­tie je dva až tri dni. Vedci k zaria­de­niu vytvo­rili ešte aj apli­ká­ciu, v kto­rej môžeš sle­do­vať name­rané údaje a ktorá dokonca dokáže počas mera­nia pri kri­tic­kých hod­no­tách upo­zor­niť lekára.

Vedecký tím na čele s pro­fe­sor­kou Stop­ja­ko­vou si určite zaslúži pochvalu. Je pekné vidieť, že neza­há­ľajú a vďaka tomu na Slo­ven­sku vzni­kajú zau­jí­mavé vyná­lezy — tento merač takým nepo­chybne je. 

6321527653_2a0ecd640c_o

foto: flickr.com/Alon

zdroj: stuba.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stuba.sk

Pridať komentár (0)