2014: Pixel Press a Pho­ne­bloks

Richard Bednár / 14. apríla 2014 / Business

Star­tu­pový rok 2014 je v plnom prúde. Súťaže, kon­fe­ren­cie, works­hopy… V najb­liž­ších dňoch by som rád uro­bil krátku sériu desia­tich star­tu­pov, o kto­rých sme už počuli alebo v najb­liž­šom období počuť budeme. Nechajme sa na chvíľu uniesť váš­ňou a kre­a­ti­vi­tou a pozrime sa na to, ako sa vyví­jajú naj­ho­rú­cej­šie novinky posled­ného roka.

Pixel Press

Hru Super Mario poznáme azda všetci. Buď sme ju hrá­vali na Game Boy, her­ných kon­zo­lách, alebo na počí­ta­čoch, neskôr na smart­fó­noch a tab­le­toch. A pri­znajme si, že po prej­dení všet­kých leve­lov nám napadlo aspoň desať ešte lep­ších. Avšak nie všetci vieme prog­ra­mo­vať, a tak sme ich nikdy nevyt­vo­rili.

Na Kicks­tar­teri sa obja­vil pomerne zau­jí­mavý pro­jekt – Pixel Press s cie­ľo­vou sumou 108 950 dolá­rov. Vďaka tomuto nástroju si môže každý z nás vytvo­riť vlastný level a zdie­lať ho. Ako je to možné?

Všetko, čo na to potre­bu­jete je ceruzka, pero, guma, štvor­če­kový papier a veľa kre­a­ti­vity. Na papier nane­siete jed­not­livé časti leve­lov, ktoré v apli­ká­cii pos­kla­dáte. Dokres­liť môžete, samoz­rejme, aj jamy, lávu, alebo naprí­klad výťah. Vaše plány odfo­títe cez tab­let a tie sa auto­ma­ticky trans­for­mujú pomo­cou optic­kého roz­poz­ná­va­nia do hry. Do nák­resu môžete pri­dať aj foto­gra­fie, farby, hudbu, a tak vniesť do celej hry život.

Pho­ne­bloks

Pamä­tám sí tú chvíľu, keď som mal po prvý­krát iPhone v ruke a vra­vel som si, čo to je za bláz­nov, že nedo­vo­lia vyme­niť kryt, pamäť alebo baterku. To, čo bolo ešte nedávno štan­dar­dom, sa zrazu úplne oto­čilo. Nie­ktorí z nás si na to zvykli, dokonca to odo­brili. Pre iných to ale bol nepo­cho­pi­teľný stra­te­gický krok. Pre tých nahne­va­ných (ale, samoz­rejme, aj pre tých ostat­ných) je tu Pho­ne­bloks. Tele­fón, ktorý si sami pos­kla­dáte.

Nápad, že smart­fón môže mať všetky časti jed­no­du­cho vyme­ni­teľné, je podľa zakla­da­te­ľov star­tupu veľmi lákavý pre mno­hých zákaz­ní­kov. Záro­veň kla­die dôraz na eko­ló­giu. Plá­no­vaná život­nosť do dvoch rokov, na ktorú sú naše zaria­de­nia sta­vané, vytvára enormný elek­tro­nický odpad. S Pho­ne­bloks-om by sa mal zní­žiť o 80%

Ako to vyzerá? Na základnú dosku si z jed­nej strany jed­no­du­cho pri­mon­tu­jete disp­lej. Na druhú dopl­níte to, čo potre­bu­jete. Chcete kva­litný foto­apa­rát? Alebo viac pamäte? Sil­nej­šiu baté­riu? Alebo väčší repro­duk­tor? Žia­den prob­lém. Cez bloks­tore si môžete všetko potrebné zakú­piť.

Autori kladú od začiatku dôraz na cro­wds­pe­a­king. V prie­behu jed­ného roka zís­kali 518 385 fanú­ši­kov na sociál­nych sie­ťach, 979 260 pod­po­ro­va­te­ľov a 21 313 422 zhliad­nutí na you­tube. Následne vytvo­rili tím, nasta­vili online plat­formu pre vývo­já­rov a momen­tálne roz­ví­jajú pro­to­typ. Držím palce, aby sa to cha­la­nom poda­rilo.

zdroj: phoneblocks.com a projectpixelpress.com, whistleblower-insider.com

Pridať komentár (0)