2014 — rok, v kto­rom som sa stal mužom

Michal Truban / 6. januára 2015 / Zaujímavosti

Naj­skôr som bol želez­ným a potom som zho­rel v púšti. Naj­skôr som si potré­no­val telo a vôľu a potom dušu. Každý rok si píšem aký som mal pred­chá­dza­júci rok, čo všetko som zažil, pre­čí­tal a videl. Píšem si to ako taký den­nik po mesia­coch a na konci roka spra­vím sumár s kto­rým sa rád pode­lím.

Robím to preto, lebo mňa samého veľmi moti­vuje keď čítam takéto sumáre iných ľudí a záro­veň pri nich natra­fím na rôzne tipy na ces­to­va­nie, filmy, kon­certy a akti­vity.

Po roku 2013 som si mys­lel, že to už lep­šie byť nemôže, ale 2014 bol pre mňa fakt vrchol, kde som si spl­nil veľké sny. A záro­veň pomud­ro­val na 11 kon­fe­rách, pre­čí­tal 16k­níh, stovky blog­pos­tov, videl viac ako 60 fil­mov a trošku aj videl niečo za hra­ni­cami. Rád si veci trac­ku­jem a počí­tam, pre­tože to mi dá lepši obraz nad čím trá­vim koľko času a čomu naopak by som sa mohol viac pove­no­vať. A tak­tiež mi to ukáže ako sa mi poda­rilo napl­niť daný cieľ. (ale väč­ši­nou aj tak nato kaš­lem ;) )

Check­nite to naj­lep­šie podľa mňa a možno sa vám niečo zapáči.

Cesta s pre­zi­den­tom po US

Už o 2 týždne som mal tú česť vrá­tiť sa späť do US, ten­to­krát s pre­zi­den­tom a s kamošmi pod­ni­ka­telmi a zažiť neuve­ri­teľnú inšpi­rá­ciu a ener­giu, z kto­rého vzni­kol tento virálny foto-report:

http://blog.truban.sk/post/98987495094/10-dni-s-prezidentom-po-us-za-lepsie-slovensko

Okrem plne­niu si snov som zvýšný čas vypĺňal wor­kom a ďal­šími čin­nos­tiami ktoré ľubim.

Blogy 16 a kon­fery 12:

Napí­sal som 16 blog­pos­tov a dal som cca 12 pred­ná­šok a dis­kus­ných pane­lov o pod­ni­kaní. star­tu­poch, športe … Taký ďalší splenný mini-sen je účasť na Lewebe (jedna z top európ­skych kon­fier) — ktorá ma ale skla­mala.

Work:

Web­sup­port opäť ute­šene rás­tol a bol to znova rok plný skú­se­ností. Zasa som sa veľa naučil a ešte viac pocho­pil. Dosiahli sme 100 000 aktív­nych domén a zvý­šili svoj náskok na trhu ako jed­notka.

Nice­reply tak­tiež šlape parádne a má pred sebou zau­jí­mavú víziu a mož­nosť na ešte väčší rast.

Inhiro.com sa nám poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu a konečne to trošku roz­be­hať.

Tak­tiež sme spus­tili RUNform.com. Pome­dzi to kopec člán­kov, inter­view, mud­ro­va­čiek a nejaká ta titulka.

Knihy 16:

Tento rok som chcel pre­čí­tať 24 kníh, ale bolo to slabé. Nejak mi to nešlo :)

naj­lep­šia: Total Recall — živo­to­pis Arnolda Swar….(nikdy neviem ako sa to píše) Sme­jete sa, ale tento týpek je legenda kul­tu­ris­tiky, herecká legenda, úspešný pod­ni­ka­teľ, guver­nér… proste mega týpek a mám ho strašne rád. (btw, svk pre­klad je hrozný)

Čo sa týka pod­ni­ka­teľ­ských kníh tak jed­no­značne odpo­rú­čam starú kla­siku, bib­liu manaž­mentu od CEO Intelu a knihu podľa kto­rej keď budete drtiť (to je tá ťaž­šia časť), budete top mana­žér: High out­put mana­ge­ment

zoznam všet­kých kníh aj s mojimi ratin­gami na good­re­ads ktorý pou­ží­vam na knihy.

Filmy: 63

Filmy mám veľmi rád. Hlavne keď ste vypnutý po 5ho­di­no­vom tré­ningu tak jediné čo zvlád­nete je kukať na telku. Tento rok som nemal žia­den top fil­mik, ktorý by som fakt, že odpo­rú­čal.

Ale ak musím vybrať naj­lep­šie tak: Le trou alebo Leviat­han  

toto je kom­plet zoznam aj s mojimi ratin­gami na imdb (budem rad ak v komen­toch odpo­rú­čite podobné filmy do 2015, alebo vaše obľú­bené)

Ces­to­va­nie:

2x US (NYC, San Fra­cisco, San Diego, Bos­ton, Los Ange­les …)

2x Fran­cuz­sko (Nice, Pariz)

1x Nemecko (Mni­chov)

2 týždne na Mal­lorce — 1500 km na biku (sústredko)

1x Chor­vát­sko — 3dňove bike sústredko,

Tatry a trošku Prahy, Maďar­ska a Rakúska na otočku :)

Kul­túra:

Asi naj­viac bol Bur­ning­man ale druhá topka bol super kon­cer­tik Chi­nese mana v Prahe dal som aj operu ale tam ma zachrá­nilo, že sme prišli až po prvom dej­stve. Takže keď ma to začalo nudiť, už bol koniec :)

Šport:

Za prvý pol­rok som v rámci tré­ningu na iron­mana dával bomby 363 hodín čís­tého času. (70h plá­va­nia, 5100km na biku, 550km behu) Potom som si to už neme­ral, pre­tože som už viac ces­to­val a tré­no­val som skôr rekre­ačne. 

2 týždne po Iron­ma­novi som si dal Ora­va­mana, kde sa mi ale pri zjazde skrú­tila reťaz na biku a bol som už fakt vypnutý, čiže cel­kom som trpel. Ale ora­va­man je ora­va­man :).

Ešte pred­tým som skon­čil na 3. mieste v mojej age groupe v Senci po boku jed­ného z veli­ká­nov SVK triat­lonu :)). Samoz­rejme bol Cityt­riat­lon v BA a potom nejaké rela­xačné behy ako Devín-BA, pol­ma­ra­tón v BA, nejaké tie šta­fetky.

+ nejaké fotoze za upl­ny­nulý rok: na ins­ta­grame: http://instagram.com/truban/ alebo na face­boku https://www.facebook.com/michal.truban/photos

No a na záver by sa pat­rilo napí­sať čo idem robiť tento rok. Mám tam pár taj­ných cie­ľov, ktoré nikto nevie a pár netaj­ných.

A preto vás aj seba nechám v napätí a na konci roka sa budeme akože robiť, že sa nám ich poda­rilo spl­niť a že vlastne presne takto som to chcel :)

Uží­vajte a nech sa darí. 

zdroj: blog.truban.sk

Pridať komentár (0)