3 DNI, 3 VIDEÁ A CESTA, KTOROU SME ZASIAHLI 700 000 SLOVÁKOV

Veronika A. / 15. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

Prí­beh o slo­ven­skej Route 66 pat­ril me­dzi naše na­jús­peš­nej­šie články za me­siac sep­tem­ber na por­táli Star­ti­tup. Preto sme sa roz­hodli nad­via­zať na tento člá­nok a pri­niesť na­šim či­ta­te­ľom ešte viac in­for­má­cií o slo­ven­skej Route 66, a to pro­stred­níc­tvom jed­ného z na­job­ľú­be­nej­ších mar­ke­tin­go­vých pros­tried­kov – vi­dea.

Na­jús­peš­nejší ob­sah, ktorý na por­táli Star­ti­tup vy­chá­dza, je práve lo­kál­neho cha­rak­teru. Preto sme náš pro­jekt o slo­ven­skej Route 66 na­zvali: Ja som Slo­ven­sko.

 

CIEĽ KO­MU­NI­KÁ­CIE

Náš kre­a­tívny tím mal za cieľ vy­tvo­riť ob­sah s pri­da­nou hod­no­tou, ktorý zá­bav­ným spô­so­bom pred­staví di­vá­kom Slo­ven­sko a jeho Route 66, ktorá sa ťahá Od Šiah až po Ta­transkú Ja­vo­rinu. Na­šou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú ľu­dia, ktorí sú ná­roč­nejší na ob­sah pri po­ze­raní vi­deí či vlo­gov na You­tube. Preto sme sa za­me­rali ok­rem ob­sa­ho­vej stránky vi­deí aj na vi­zu­álnu. Všetky tri vi­deá si vieš po­zrieť TU.

 

CIEĽ V ČÍS­LACH

– všetky tri vi­deá mu­sia mať spolu mi­ni­málne: 60 000 vi­dení

– prie­merná doba po­ze­ra­nia: 45%

 

Ta­kisto bolo po­trebné sta­no­viť si cieľ, ktorý sa tý­kal par­tne­rov. Cie­ľom ko­mu­ni­ká­cie bolo do­siah­nuť ne­tra­dičný brand awar­ness. Na­šim zá­me­rom bolo ko­mu­ni­ko­vať služby a pro­dukty par­tne­rov na vý­ni­moč­ných mies­tach na slo­ven­skej Route 66, a pro­stred­níc­tvom sú­ťaží umies­te­ných vo vi­de­ách in­te­rak­tívne za­po­jiť di­vá­kov.

 

Me­siace re­a­li­zá­cie kam­pane: sep­tem­ber – ok­tó­ber 2018

Dis­tri­bučný ka­nál: web, Fa­ce­book, Ins­ta­gram a You­tube

Por­tál: pri­márne Star­ti­tup

 

DIS­TRI­BÚ­CIA

Nos­ným pi­lie­rom pre ko­mu­ni­ká­ciu pro­jektu bol You­tubektorý sme za­čali ak­tívne po­u­ží­vať v marci 2018. Za 8 me­sia­cov ak­tív­neho vy­uží­va­nia sme do­siahli viac ako 17 000 od­be­ra­te­ľov a tak­mer 2 000 000 pre­zretí. Za tento krátky čas sme spus­tili množ­stvo úspeš­ných pro­jek­tov, ako na­prí­klad:„Bez vý­ho­vo­riek“, „Gour­met up“, „Rých­lovka“ a iné, či už re­dakčné pro­jekty alebo v spo­lu­práci s par­tnermi.

Na­šimi od­be­ra­teľmi na You­tube sú ob­sa­hovo ná­roč­nejší ľu­dia, ktorí pri po­ze­raní vi­deí ča­kajú ur­čitú pri­danú hod­notu. Preto je ich po­zor­nosť a kon­ver­ziu v po­dobe od­beru ná­roč­nej­šie zís­kať.

Pro­jekt Ja som Slo­ven­sko sa skla­dal z 3 vi­deí, ktoré sme na You­tube pub­li­ko­vali s týž­dňo­vým od­stu­pom. Pri na­krú­caní sme si dali zá­le­žať na kva­lit­nej tech­nike, vy­užili sme zá­bery z dronu, ktoré pri ces­to­va­teľ­ských vi­de­ách ne­smú chý­bať a uká­zali sme Slo­vá­kom Route 66 z tých najk­raj­ších uhlov. Pre udr­ža­nie po­zor­nosti pub­lika sme do vi­deí za­po­jili aj sú­ťaže a vý­zvy, ktoré mu­seli naši vlo­geri spl­niť.

Všet­kými vi­de­ami spre­vá­dzala fa­nú­ši­kov dvo­j­ica vlo­ge­rov – Viki a Draho. Star­ti­tup Group však tvorí 9 por­tá­lov a jed­ným z nich je práve por­tál Emefka, s kto­rým sme sa roz­hodli pre­po­jiť po­sledné vi­deo pro­jektu. Do vi­dea sme za­po­jili tvár Emefka – Tit_misa, ktorý má na Ins­ta­grame viac ako 27 000 sle­do­va­te­ľov. Vďaka prí­be­hom a po­stom, ktoré pub­li­ko­val na svo­jom Ins­ta­grame o pro­jekte Ja som Slo­ven­sko, roz­ší­ril už aj tak po­četné pub­li­kum.

 

POD­PORA PRO­JEKTU

Pred aj po­čas kam­pane sme na roz­ší­re­nie buzz efektu a pod­poru ko­mu­ni­ká­cie pro­jektu pub­li­ko­vali na so­ciál­nych sie­ťach Star­ti­tup:

  • 4 te­a­sin­gové vi­deá
  • 21 ins­tas­to­ries
  • 3 na­tive články
  • ban­nery

Na pod­poru pro­jektu sme vy­užili aj ďal­šie por­tály, ktoré pat­ria do sku­piny Star­ti­tup Group ako Fon­tech, Od­zadu a por­tál Emefka. Na svo­jich so­ciál­nych sie­ťach uve­rej­nili te­a­sin­gové po­sty k za­čiatku pro­jektu.

ČO SME DO­SIAHLI?

Do­po­siaľ na­šou naj­väč­šou you­tube ko­mu­ni­kač­nou kam­pa­ňou sme do­ká­zali od­pre­zen­to­vať až 6 par­tne­rov, ktorí mali od­vahu pus­tiť sa s nami do pro­jektu, na ktorý do­te­raz ne­boli bežne zvyk­nutí. Na­tív­nou kam­pa­ňou, ktorá sa skla­dala z 3 vi­deí, 21 ins­tas­to­ries, 3 na­tív­nych člán­kov, 4 te­a­sin­go­vých vi­deí a ban­ne­rov, sa nám po­da­rilo za­siah­nuť:

Chceš ve­dieť, ako sme pre­po­jili spo­lu­prácu s par­tnermi?

Do pro­jektu sme za­po­jili 6 par­tne­rov, vďaka kto­rým sme vy­tvo­rili vi­zu­álne a ob­sa­hovo kva­litný na­tívny pro­jekt, ktorý mal nie­len edu­kačný, ale aj zá­bavný cha­rak­ter. Pre kaž­dého par­tnera sme vy­tvo­rili uni­kátnu formu „na­tive pro­duct pla­ce­mentu“, tzn. pro­dukty a logá par­tne­rov sa zo­bra­zo­vali v scé­nach, pri kto­rých sa ve­del di­vák čo naj­viac sto­tož­niť s pro­pa­go­va­ným pro­duk­tom či služ­bou.

 

Vy­tvo­ríme ti kam­paň na mieru

Vy­plň ná­zov svo­jej firmy a email. Náš tím ťa kon­tak­tuje a po­zve na kávu.
Odo­sla­ním vy­jad­ru­jete sú­hlas s Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

 

Auto par­tner

Do pro­jektu nám kli­ent po­sky­tol Volk­swa­gen Ar­teon, kto­rého ko­mu­ni­ká­ciu ne­chal v na­šej ré­žii. Do vlo­gov sme na­tívne za­kom­po­no­vali scény s re­cen­ziami na auto, ktoré mal na sta­rosti náš vlo­ger Draho, ktorý je na Slo­ven­sku známy ako auto-moto in­flu­en­cer. Ok­rem re­cen­zií vo vi­de­ách sme par­tnera ko­mu­ni­ko­vali aj na Ins­ta­grame pro­stred­níc­tvom prí­be­hov, v kto­rých sa ob­ja­vil 12-krát.

 

Te­le­kom

Pro­dukty mo­bil­ných ope­rá­to­rov pat­ria jed­no­značne na cesty, preto sme pre Te­le­kom vy­mys­leli ko­mu­ni­ká­ciu spolu s agen­tú­rou Ca­sual, ktorá za­padla presne do kon­ceptu pro­jektu Ja som Slo­ven­skoKo­mu­ni­ká­cia sa skla­dala zo sú­ťaže o 2-ročný Pau­šál ÁNO XL. Pre­bie­hala na na­šom you­tube ka­náli. To, akým spô­so­bom sme ko­mu­ni­ko­vali sú­ťaž, ne­chal Te­le­kom na nás. Par­tner sa tak­tiež ob­ja­vil aj v na­šich prí­be­hoch a po­stoch na Ins­ta­grame Star­ti­tup.

Do pro­jektu pris­pel Te­le­kom aj vec­nými ce­nami v po­dobe ka­riet na jed­no­dňový ne­ob­me­dzený in­ter­net a ex­ter­nými na­bí­jač­kami, na ktoré sme spus­tili sú­ťaž pro­stred­níc­tvom Ins­ta­gram po­stu a tak­tiež sme ich off­li­novo ko­mu­ni­ko­vali po­čas na­šej cesty, kde sme ich roz­dali na po­du­jatí Il­le­gal night. 

 

Union po­is­ťovňa

Pri Union po­is­ťovni sme sta­vili na na­tívne pop-up ba­nery, ktoré sme zá­merne vkla­dali do scén s au­tom či ces­tou, kde sme chceli pod­po­riť myš­lienku bez­peč­ného ces­to­va­nia. Par­tner sa po­čas pro­jektu Ja som Slo­ven­sko ob­ja­vil na 7 na­tív­nych pop-up ban­ne­roch a v pia­tich prí­be­hoch na Ins­ta­grame.

 

Prečo na­tívna re­klama?

V Star­ti­tup Group vieme, že na­tívna re­klama by mala pri­ná­šať pri­danú hod­notu za­sa­denú do at­rak­tív­neho ob­sahu. Preto sa sna­žíme, aby každý na­tívny pr­vok u nás sply­nul s kva­lit­ným ob­sa­hom, do kto­rého je na­sa­dený, aby sa s ním zá­kaz­ník do­ká­zal čo naj­viac sto­tož­niť. Na­tív­nymi kam­pa­ňami pri­ro­dzene pre­pá­jame zá­kaz­ní­kov so znač­kou par­tnera, čím do­ká­žeme za­bez­pe­čiť po­zi­tívne vní­ma­nie značky a jej pro­duk­tov či slu­žieb.

 

Chceš ve­dieť, koľko ta­káto kam­paň stojí a čo všetko môže práve tvoja firma zís­kať?

Na­píš nám na mos­[email protected]­ti­tup.sk a my si radi s na­ším kre­a­tív­nym tí­mom náj­deme čas na za­da­nie od va­šej firmy.

Pridať komentár (0)