3 vychy­távky na bike, kto­rým neodo­láš

spaceunicorn.sk/blog / 20. augusta 2015 / Tech a inovácie

Našiel som zopár kicks­tar­te­ro­vých pro­jek­tov pre cyk­lis­tov, ktoré sú uži­toč­nej­šie ako rap­káč na koleso.

S touto hel­mou bez­pečne aj za tmy

Lumos je chytrá cyk­lis­tická helma, vďaka kto­rej ťa bude ešte lep­šie vidno ako s aký­mi­koľ­vek svet­lami na bicykli. Na helme sú 4 svetlá (jedno vpredu a 3 vzadu), vďaka kto­rým budeš viditeľnejší/ia. Okrem nor­mál­neho “bli­ka­vého” režimu má detek­ciu brz­de­nia, čiže keď začneš spo­ma­ľo­vať, rozs­vie­tia sa brz­dové svetlá. Zmena smeru nemusí byť práve naj­bez­peč­nej­šia, zna­me­nie rukou môže auto za tebou pre­hliad­nuť, preto má Lumos 2 ovlá­da­cie tla­čidlá na ria­did­lách, ktoré spúš­ťajú sme­rovky na helme. Baté­ria je integ­ro­vaná v helme a dobí­ja­teľná cez USB. Ostáva len dúfať, že v prí­pade pádu sa baté­ria nepoš­kodí a nevy­buchne.

Keď pod­po­ríš pro­jekt za $99 (+ $15), v júni 2016 môžeš jaz­diť bez­peč­nej­šie s cool hel­mou.

Bez­kon­taktné dynamo na nabí­ja­nie mobilu

Dynamo nie je na bicykli žiadna novinka, ale Cyde­Kick je nie­čím iný. Fun­guje bez toho, aby sa musel dotý­kať kolesa a predsa vyge­ne­ruje dosť ener­gie pre svetlá a dokonca na nabí­ja­nie mobilu. Nie je to ale lacná zále­ži­tosť, kom­plet výbava (Cyde­Kick Pro) ťa vyjde na $275 (+ $35), prí­padne ak nepot­re­bu­ješ USB nabí­ja­nie, postačí ti Cyde­Kick Mini za $150 (+ $35). Mini sa bude posie­lať v júli 2016 a Pro v sep­tem­bri.

Jed­no­du­ché uchy­te­nie mobilu na bicy­kel

Keď si už budeš môcť nabí­jať mobil za jazdy, tak ho budeš potre­bo­vať nejak uchy­tiť, s tým pomôže BikeS­trap, sili­kó­nový pásik, ktorý omo­táš okolo ria­di­diel a vlo­žíš doň mobil. Jed­no­du­ché a rýchle. Jeden stojí ~8€ ( +3€) a dosta­neš ho už v októbri tohto roku.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)