3 vychy­táv­ky na bike, kto­rým neodo­láš

spaceunicorn.sk/blog / 20. augusta 2015 / Tech a inovácie

Našiel som zopár kicks­tar­te­ro­vých pro­jek­tov pre cyk­lis­tov, kto­ré sú uži­toč­nej­šie ako rap­káč na kole­so.

S tou­to hel­mou bez­peč­ne aj za tmy

Lumos je chyt­rá cyk­lis­tic­ká hel­ma, vďa­ka kto­rej ťa bude ešte lep­šie vid­no ako s aký­mi­koľ­vek svet­la­mi na bicyk­li. Na hel­me sú 4 svet­lá (jed­no vpre­du a 3 vza­du), vďa­ka kto­rým budeš viditeľnejší/ia. Okrem nor­mál­ne­ho “bli­ka­vé­ho” reži­mu má detek­ciu brz­de­nia, čiže keď začneš spo­ma­ľo­vať, rozs­vie­tia sa brz­do­vé svet­lá. Zme­na sme­ru nemu­sí byť prá­ve naj­bez­peč­nej­šia, zna­me­nie rukou môže auto za tebou pre­hliad­nuť, pre­to má Lumos 2 ovlá­da­cie tla­čid­lá na ria­did­lách, kto­ré spúš­ťa­jú sme­rov­ky na hel­me. Baté­ria je integ­ro­va­ná v hel­me a dobí­ja­teľ­ná cez USB. Ostá­va len dúfať, že v prí­pa­de pádu sa baté­ria nepoš­ko­dí a nevy­buch­ne.

Keď pod­po­ríš pro­jekt za $99 (+ $15), v júni 2016 môžeš jaz­diť bez­peč­nej­šie s cool hel­mou.

Bez­kon­takt­né dyna­mo na nabí­ja­nie mobi­lu

Dyna­mo nie je na bicyk­li žiad­na novin­ka, ale Cyde­Kick je nie­čím iný. Fun­gu­je bez toho, aby sa musel dotý­kať kole­sa a pred­sa vyge­ne­ru­je dosť ener­gie pre svet­lá a dokon­ca na nabí­ja­nie mobi­lu. Nie je to ale lac­ná zále­ži­tosť, kom­plet výba­va (Cyde­Kick Pro) ťa vyj­de na $275 (+ $35), prí­pad­ne ak nepot­re­bu­ješ USB nabí­ja­nie, posta­čí ti Cyde­Kick Mini za $150 (+ $35). Mini sa bude posie­lať v júli 2016 a Pro v sep­tem­bri.

Jed­no­du­ché uchy­te­nie mobi­lu na bicy­kel

Keď si už budeš môcť nabí­jať mobil za jaz­dy, tak ho budeš potre­bo­vať nejak uchy­tiť, s tým pomô­že BikeS­trap, sili­kó­no­vý pásik, kto­rý omo­táš oko­lo ria­di­diel a vlo­žíš doň mobil. Jed­no­du­ché a rých­le. Jeden sto­jí ~8€ ( +3€) a dosta­neš ho už v októb­ri toh­to roku.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)