30 miest, kto­ré túži nav­ští­viť kaž­dý ces­to­va­teľ

Kristína Vavrová / 15. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Dale Johnson/pinterest.com

Nevieš, kam sa vybrať najb­liž­šie na výlet? Náj­di inšpi­rá­ciu.

Obdi­vuj kvit­nú­ce čereš­ne a iné kve­ty v japon­ských záh­ra­dách.

zdroj: pinterest.com

Prej­di sa po 600 rokov sta­rej Ces­te Inkov až do posvät­né­ho mes­ta Machu Pic­chu.

zdroj: pinterest.com

Choď do Ken­skej safa­ri a neza­bud­ni nakŕ­miť žira­fy.

zdroj: pinterest.com/jarradseng

V Morai­ne Lake v Kana­de zis­tíš, ako vyze­rá doko­na­lé ľadov­co­vé jaze­ro.

zdroj: flickr.com

Kochaj sa hrou farieb na ryžo­vých tera­sách v Yuany­ang Coun­ty v Číne.

zdroj: pinterest.com

Zamrz­ni od vzru­še­nia pri pozo­ro­va­ní polár­nej žia­ry nad Vodo­pá­dom Bohov na Islan­de.

zdroj: pinterest.com

Vyštve­raj sa po Scho­doch do neba na Hava­ji.

zdroj: pinterest.com

Zapo­čú­vaj sa do ozvien v žia­ria­cich ľado­vých jas­ky­niach v Národ­nom par­ku Vat­na­jo­kull na Islan­de.

zdroj: pinterest.com

Objav pokoj­né mod­ré lagú­ny na Fidži.

zdroj: Matt Ander­son

Zaplá­vaj si v Diab­lo­vom bazé­ne, naj­ne­bez­peč­nej­šom bazé­ne na sve­te. Nachá­dza sa kúsok od prie­pas­ti Vik­tó­ri­i­ných vodo­pá­dov.

zdroj: pinterest.com

Nav­štív domov bohov v kom­ple­xe Ang­kor Wat v Kam­bo­dži.

zdroj: pinterest.com

Pop­re­chá­dzaj sa po skal­nom mos­te Bas­tei vo Švaj­čiar­sku.

zdroj: pinterest.com

Zapo­čú­vaj sa do upo­ko­ju­jú­ce­ho zvu­ku vodo­pá­dov na jaze­rách Plit­vi­ce v Chor­vát­sku.

zdroj: pinterest.com

Zajaz­di si na ťavách pop­ri pyra­mí­dach v Gíze.

zdroj: Dale John­son

Uži si skve­lú har­mó­niu medzi dre­ve­nou čip­kou a sever­skou prí­ro­dou v Kiz­hi.

zdroj: pinterest.com

Odhaľ tajom­stvo Sto­ne­hen­ge v Anglic­ku.

zdroj: pinterest.com

Pocíť ducha stre­do­ve­ku v Albar­ra­cin v Špa­niel­sku zná­me pre svo­je uni­kát­ne dve­ro­vé kľuč­ky.

zdroj: pinterest.com

Vyskú­šaj si jaz­du v tep­lo­vzduš­nom baló­ne nad Cap­pa­do­cia a bývaj v sta­ro­ve­kom skal­nom dome.

zdroj: pinterest.com

Nav­štív úžas­nú Pro­ven­ciu.

zdroj: pinterest.com

Objav nebes­ky krás­ne ostro­vy Azo­res v Por­tu­gal­sku.

zdroj: pinterest.com

Prej­di sa v lese baoba­bov na Mada­gas­ka­re

zdroj: pinterest.com

Choď na pre­chádz­ku v obla­koch v Salar de Uyuni v Bolí­vii.

zdroj: shutterstock.com

Obzri si krá­su ame­ric­kých kaňo­nov.

zdroj: flickr.com

Zaplá­vaj si na plá­žach Rai­lay v Thaj­sku.

zdroj: pinterest.com

Nav­štív majes­tát­ne údo­lie gej­zí­rov na Kam­čat­ke.

zdroj: pinterest.com

Objav tisíc­ky sôch v Kha­ju­ra­ho v Indii.

zdroj: pinterest.com

Zajaz­di si po kaná­loch v Benát­kach.

zdroj: pinterest.com

Zostúp do mys­tic­kej stud­ne sym­bo­li­zu­jú­cej 9 kru­hov pek­la, kto­rú náj­deš v Quin­ta da Rega­le­ria.

zdroj: pinterest.com

Dot­kni sa več­nos­ti na ľadov­coch v Antar­ktí­de.

zdroj: pinterest.com

Uži si bláz­ni­vé far­by vo Veľ­kom bari­é­ro­vom úte­se na pobre­ží Aus­trá­lie.

zdroj: pinterest.com

Zapo­čú­vaj sa do šepo­ta­nia vĺn v Gréc­ku.

zdroj: pinterest.com

zdroj: brightside.me

Pridať komentár (0)