30 miest, v kto­rých obja­víš krásy našej pla­néty

existuje.sk / 18. septembra 2016 / Zaujímavosti

Naša pla­néta skrýva obrov­ské množ­stvo skry­tých miest, ktoré iba čakajú na obja­ve­nie. Prí­roda je magická a nie­kedy budeš chcieť len sedieť a obja­vo­vať všetky nesku­točné krásy, ktoré ponúka.

Obdi­vuj pre­krásne kvit­núce stromy v Japon­ských záh­ra­dách

Viac takýchto člán­kov náj­deš na existuje.sk.

Pop­re­chá­dzaj sa po sta­ro­by­lom meste Machu Pic­chu

Nav­štív žirafy na safari v Keni

Pozri sa do kryš­tá­lovo čis­tého jazera Moraine v Kanad­ských horách

Obdi­vuj pre­krásne ryžové polia v pro­vin­cii Yuany­uang v Číne

Uži si pre­krásne prí­rodné divadlo v podobe polár­nej žiary na Islande

Vylez na schody do neba na Hawai

Počú­vaj ozveny v jas­ky­niach v národ­nom parku Vat­na­jökull na Islande

Obja­vuj krásne lagúny na ostro­voch Fidži

Zaplá­vaj si v naj­ne­bez­peč­nej­šom “diab­lo­vom bazéne”, ktorý sa nachá­dza na Vic­to­ri­i­ných vodo­pá­doch

Nav­štív dom bohov v Ang­kor Wat chrá­moch v Kam­bo­dži

Pop­re­chá­dzaj sa po neuve­ri­teľ­nom moste Bas­teu v saxón­skom Švaj­čiar­sku

Zapo­čú­vaj sa do lad­ných zvu­kov Plit­vic­kých jazier a vodo­pá­dov v Chor­vát­sku

Povoz sa na ťave pri pyra­mí­dach v Gíze

Uži si doko­nalú har­mó­niu v dre­ve­nom hrade Kizhi

Vyrieš záhadu sláv­neho Sto­ne­henge

Cíť sa na chvíľku ako v stre­do­veku v Albar­ra­cine v Špa­niel­sku/

Pre­vez sa baló­nom v Cap­pa­do­cii v Turecku

Nav­štív pre­krásne Pro­ven­sál­sko

Objav nebesky krásne Azor­ské ostrovy v Por­tu­gal­sku

Pop­re­chá­dzaj sa po baoba­bo­vej pré­rii na Mada­gas­kare

Pop­re­chá­dzať sa tak po obla­koch v Bolí­vii…

Pre­krásne sce­né­rie ame­ric­kých kaňó­nov

Zaplá­vať si na pre­krás­nych plá­žach v Thaj­sku

Krásne Gey­ser­ské údo­lie na Kam­čatke a samoz­rejme med­vede k tomu

Obja­vo­vať tisíce sôch v monu­mente Kha­ju­raho v Indii

Pre­viesť sa tak v kaná­loch v Benát­kach

Čo takto zliezť do záhad­nej studne, ktorá sym­bo­li­zuje 9 kru­hov z pekla v gotic­kej Quinte da Rega­le­ira

Neko­nečný ľad na Antar­ktíde

Krásne farby na Veľ­kej kora­lo­vej bari­ére v Aus­trá­lii

zdroj článku, foto­ga­fií a titul­nej foto­gra­fie: existuje.sk

Pridať komentár (0)