30 miest, v kto­rých obja­víš krá­sy našej pla­né­ty

existuje.sk / 18. septembra 2016 / Zaujímavosti

Naša pla­né­ta skrý­va obrov­ské množ­stvo skry­tých miest, kto­ré iba čaka­jú na obja­ve­nie. Prí­ro­da je magic­ká a nie­ke­dy budeš chcieť len sedieť a obja­vo­vať všet­ky nesku­toč­né krá­sy, kto­ré ponú­ka.

Obdi­vuj pre­krás­ne kvit­nú­ce stro­my v Japon­ských záh­ra­dách

Viac takých­to člán­kov náj­deš na existuje.sk.

Pop­re­chá­dzaj sa po sta­ro­by­lom mes­te Machu Pic­chu

Nav­štív žira­fy na safa­ri v Keni

Pozri sa do kryš­tá­lo­vo čis­té­ho jaze­ra Morai­ne v Kanad­ských horách

Obdi­vuj pre­krás­ne ryžo­vé polia v pro­vin­cii Yuany­uang v Číne

Uži si pre­krás­ne prí­rod­né divad­lo v podo­be polár­nej žia­ry na Islan­de

Vylez na scho­dy do neba na Hawai

Počú­vaj ozve­ny v jas­ky­niach v národ­nom par­ku Vat­na­jökull na Islan­de

Obja­vuj krás­ne lagú­ny na ostro­voch Fidži

Zaplá­vaj si v naj­ne­bez­peč­nej­šom “diab­lo­vom bazé­ne”, kto­rý sa nachá­dza na Vic­to­ri­i­ných vodo­pá­doch

Nav­štív dom bohov v Ang­kor Wat chrá­moch v Kam­bo­dži

Pop­re­chá­dzaj sa po neuve­ri­teľ­nom mos­te Bas­teu v saxón­skom Švaj­čiar­sku

Zapo­čú­vaj sa do lad­ných zvu­kov Plit­vic­kých jazier a vodo­pá­dov v Chor­vát­sku

Povoz sa na ťave pri pyra­mí­dach v Gíze

Uži si doko­na­lú har­mó­niu v dre­ve­nom hra­de Kiz­hi

Vyrieš záha­du sláv­ne­ho Sto­ne­hen­ge

Cíť sa na chvíľ­ku ako v stre­do­ve­ku v Albar­ra­ci­ne v Špa­niel­sku/

Pre­vez sa baló­nom v Cap­pa­do­cii v Turec­ku

Nav­štív pre­krás­ne Pro­ven­sál­sko

Objav nebes­ky krás­ne Azor­ské ostro­vy v Por­tu­gal­sku

Pop­re­chá­dzaj sa po baoba­bo­vej pré­rii na Mada­gas­ka­re

Pop­re­chá­dzať sa tak po obla­koch v Bolí­vii…

Pre­krás­ne sce­né­rie ame­ric­kých kaňó­nov

Zaplá­vať si na pre­krás­nych plá­žach v Thaj­sku

Krás­ne Gey­ser­ské údo­lie na Kam­čat­ke a samoz­rej­me med­ve­de k tomu

Obja­vo­vať tisí­ce sôch v monu­men­te Kha­ju­ra­ho v Indii

Pre­viesť sa tak v kaná­loch v Benát­kach

Čo tak­to zliezť do záhad­nej stud­ne, kto­rá sym­bo­li­zu­je 9 kru­hov z pek­la v gotic­kej Quin­te da Rega­le­i­ra

Neko­neč­ný ľad na Antar­ktí­de

Krás­ne far­by na Veľ­kej kora­lo­vej bari­é­re v Aus­trá­lii

zdroj člán­ku, foto­ga­fií a titul­nej foto­gra­fie: existuje.sk

Pridať komentár (0)