4 dôvody, ktoré ti už nikdy nedo­vo­lia pra­co­vať v kan­ce­lá­rii

Michal Ondro / 12. septembra 2016 / Tools a produktivita

Nie­len tie naj­väč­šie filmy zo Sili­con Val­ley, ale aj slo­ven­ské top firmy sa pred­há­ňajú v tom, kto ponúkne svo­jim zamest­nan­com v práci tie naj­lep­šie pod­mienky. Lákajú ich na lep­šie vyba­ve­nie v kan­ce­lá­riách, oddy­chové zóny, kva­litné jedlo alebo fit­ness cen­trá. Nie je tajom­stvom, že nie­ktoré z firiem by boli naj­rad­šej, keby ich zamest­nanci v práci žili. Face­book dokonca platí svo­jim zamest­nan­com za to, aby sa pre­sťa­ho­vali čo najb­liž­šie k miestu svo­jej práce. Je však toto všetko potrebné? Prečo rad­šej nene­chať viac ľudí pra­co­vať z domu? 

Firmy by tak bez­po­chyby ušet­rili nemalé peniaze (naprí­klad spoločnosť/ľudia, ktorí tvo­ria WordP­ress fun­gujú podobne, rozt­rú­sení po celom svete). Takáto zmena by ich nestála prak­ticky nič. Netvr­dím, že si to nemôžu dovo­liť všetky firmy, no drža­nie všet­kých zamest­nan­cov na jed­nom mieste nie je abso­lútne nutné a ani výhodné.

Prečo by mal každý pra­co­vať z domu?

50-sfumature-di-freelance (1)

foto: 4marketing.biz

Práca z domu živí mno­hých aj okolo mňa už roky — copy­wri­teri, dizaj­néri, vývo­jári.. a väč­šina z nich na prácu v kan­ce­lá­rii nechce ani pomys­lieť. Už sa nikdy nechcú vrá­tiť do kan­ce­lá­rie. Možno si povieš, že to je nezmy­sel, že si to mys­lia len mladí a neskú­sení, ale mno­hým to fun­guje a čím ďalej, tým viac ľudí na takúto formu práce prejde, či už kvôli auto­ma­ti­zá­cii alebo iným dôvo­dom.

V roku 2015 pra­co­val prie­merný pra­cov­ník z domu len dva dni mesačne. Toto číslo by bolo potrebné zvý­šiť. Stačí zopár dní navyše a kva­lita tvojho života rapídne stúpne. Pýtaš sa prečo? Tu sú teda štyri dôvody, pre ktoré by si sa mal roz­hod­núť pra­co­vať z domu.

1. Budeš oveľa pro­duk­tív­nejší

selesaikan-tugas-1110x805

foto: papasemar.com

Výskumy doká­zali, že tí, ktorí pra­cujú z domu, sú nie­len šťast­nejší, ale aj pro­duk­tív­nejší. Har­ward Busi­ness Review nedávno uve­rej­nili výsledky pokusu, ktorý spra­vila čín­ska ces­to­va­teľ­ská web stránka. Tá nechala polo­vicu svo­jich pra­cov­ní­kov pra­co­vať z domu a druhá polo­vica zostala v kan­ce­lá­riách. Za 9 mesia­cov sa uká­zalo, že tí, čo pra­co­vali doma, boli šťast­nejší, pro­duk­tív­nejší (až o 13,5 %) a oveľa ver­nejší svo­jej spo­loč­nosti.

2. Môžeš si dávať viac pre­stá­vok

foto: bwbx.com

Pri práci z domu ti nebude žiadny z tvo­jich mana­žé­rov dýchať neus­tále na chr­bát. Môžeš si dať ľubo­voľne dlhú pauzu kedy­koľ­vek len chceš, samoz­rejme, ak budeš schopný dokon­čiť svoju prácu. Štú­die doká­zali, že pra­vi­delné pre­stávky od práce zvy­šujú nie­len pro­duk­ti­vitu, ale aj kre­a­ti­vitu zamest­nanca. Práca bez pre­stá­vok, na dru­hej strane, vedie k stresu a únave. Pre­stávku od práce by si si mal dať kaž­dých 50 až 90 minút a každá by mala trvať od 15 do 20 minút. Toto sa ti pod dohľa­dom tvo­jich šéfov nikdy nepo­darí.

3. Nemu­síš ráno vstá­vať tak skoro

morning-junkie

foto: inspirednoise.wordpress.com

Nevra­vím, že treba pre­spať celé doobe­die, ale kto z nás by si nech­cel pospať aspoň o hodinu dlh­šie? Tak ako je nie­kto extro­vert alebo intro­vert, je jeden ranné vtáča a druhý nočná sova. Viem, že nie­kto­rým skoré ranné vstá­va­nie vyho­vuje, no stále je na svete veľa ľudí, ktorí by za tú hodinku navyše aj vraž­dili. A presne takýto ľudia budú, vďaka tejto hodinke navyše, v práci šťast­nejší a pro­duk­tív­nejší, čo oce­nia aj ich zamest­ná­va­te­lia.

4. Nemu­síš do práce dochá­dzať

b-jos-moons-aanpak

foto: 4marketing.biz

Dochá­dza­nie do práce je tou naj­väč­šou stra­tou času a peňazí.(pozerám sa na teba, Bra­ti­slava) Dopravné pros­triedky niečo stoja a ben­zín takisto nie je naj­lac­nejší. Ak do práce dochá­dzaš každý deň 45 minút, tak počas jed­ného roka stra­tíš 16 dní len dochá­dza­ním. Ak si zďa­leka a trvá ti cesta 90 minút, strá­caš celý jeden mesiac. No nie je to hrô­zo­strašné? Rad­šej ani nej­dem hovo­riť o tom, koľko dní z roku strá­viš zasek­nutý v záp­che.

Zober teda život do vlast­ných rúk, postav sa za svoje zdra­vie, šťas­tie a pro­duk­ti­vitu. Spý­taj sa svojho zamest­ná­va­teľa, či by si nemo­hol pra­co­vať z domu každý mesiac aspoň o deň viac. Ak ti to povolí, neskôr skús o deň viac každý týž­deň. Sám budeš prek­va­pený výsled­kom, ktorý na tebe táto zmena zane­chá.

Držím palce.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)