4 dôvo­dy, kto­ré ti už nikdy nedo­vo­lia pra­co­vať v kan­ce­lá­rii

Michal Ondro / 12. septembra 2016 / Lifehacking

Nie­len tie naj­väč­šie fil­my zo Sili­con Val­ley, ale aj slo­ven­ské top fir­my sa pred­há­ňa­jú v tom, kto ponúk­ne svo­jim zamest­nan­com v prá­ci tie naj­lep­šie pod­mien­ky. Láka­jú ich na lep­šie vyba­ve­nie v kan­ce­lá­riách, oddy­cho­vé zóny, kva­lit­né jed­lo ale­bo fit­ness cen­trá. Nie je tajom­stvom, že nie­kto­ré z firiem by boli naj­rad­šej, keby ich zamest­nan­ci v prá­ci žili. Face­bo­ok dokon­ca pla­tí svo­jim zamest­nan­com za to, aby sa pre­sťa­ho­va­li čo najb­liž­šie k mies­tu svo­jej prá­ce. Je však toto všet­ko potreb­né? Pre­čo rad­šej nene­chať viac ľudí pra­co­vať z domu? 

Fir­my by tak bez­po­chy­by ušet­ri­li nema­lé penia­ze (naprí­klad spoločnosť/ľudia, kto­rí tvo­ria WordP­ress fun­gu­jú podob­ne, rozt­rú­se­ní po celom sve­te). Taká­to zme­na by ich nestá­la prak­tic­ky nič. Netvr­dím, že si to nemô­žu dovo­liť všet­ky fir­my, no drža­nie všet­kých zamest­nan­cov na jed­nom mies­te nie je abso­lút­ne nut­né a ani výhod­né.

Pre­čo by mal kaž­dý pra­co­vať z domu?

50-sfumature-di-freelance (1)

foto: 4marketing.biz

Prá­ca z domu živí mno­hých aj oko­lo mňa už roky — copy­wri­te­ri, dizaj­né­ri, vývo­já­ri.. a väč­ši­na z nich na prá­cu v kan­ce­lá­rii nech­ce ani pomys­lieť. Už sa nikdy nech­cú vrá­tiť do kan­ce­lá­rie. Mož­no si povieš, že to je nezmy­sel, že si to mys­lia len mla­dí a neskú­se­ní, ale mno­hým to fun­gu­je a čím ďalej, tým viac ľudí na takú­to for­mu prá­ce prej­de, či už kvô­li auto­ma­ti­zá­cii ale­bo iným dôvo­dom.

V roku 2015 pra­co­val prie­mer­ný pra­cov­ník z domu len dva dni mesač­ne. Toto čís­lo by bolo potreb­né zvý­šiť. Sta­čí zopár dní navy­še a kva­li­ta tvoj­ho živo­ta rapíd­ne stúp­ne. Pýtaš sa pre­čo? Tu sú teda šty­ri dôvo­dy, pre kto­ré by si sa mal roz­hod­núť pra­co­vať z domu.

1. Budeš ove­ľa pro­duk­tív­nej­ší

selesaikan-tugas-1110x805

foto: papasemar.com

Výsku­my doká­za­li, že tí, kto­rí pra­cu­jú z domu, sú nie­len šťast­nej­ší, ale aj pro­duk­tív­nej­ší. Har­ward Busi­ness Review nedáv­no uve­rej­ni­li výsled­ky poku­su, kto­rý spra­vi­la čín­ska ces­to­va­teľ­ská web strán­ka. Tá necha­la polo­vi­cu svo­jich pra­cov­ní­kov pra­co­vať z domu a dru­há polo­vi­ca zosta­la v kan­ce­lá­riách. Za 9 mesia­cov sa uká­za­lo, že tí, čo pra­co­va­li doma, boli šťast­nej­ší, pro­duk­tív­nej­ší (až o 13,5 %) a ove­ľa ver­nej­ší svo­jej spo­loč­nos­ti.

2. Môžeš si dávať viac pre­stá­vok

foto: bwbx.com

Pri prá­ci z domu ti nebu­de žiad­ny z tvo­jich mana­žé­rov dýchať neus­tá­le na chr­bát. Môžeš si dať ľubo­voľ­ne dlhú pau­zu kedy­koľ­vek len chceš, samoz­rej­me, ak budeš schop­ný dokon­čiť svo­ju prá­cu. Štú­die doká­za­li, že pra­vi­del­né pre­stáv­ky od prá­ce zvy­šu­jú nie­len pro­duk­ti­vi­tu, ale aj kre­a­ti­vi­tu zamest­nan­ca. Prá­ca bez pre­stá­vok, na dru­hej stra­ne, vedie k stre­su a úna­ve. Pre­stáv­ku od prá­ce by si si mal dať kaž­dých 50 až 90 minút a kaž­dá by mala trvať od 15 do 20 minút. Toto sa ti pod dohľa­dom tvo­jich šéfov nikdy nepo­da­rí.

3. Nemu­síš ráno vstá­vať tak sko­ro

morning-junkie

foto: inspirednoise.wordpress.com

Nevra­vím, že tre­ba pre­spať celé doobe­die, ale kto z nás by si nech­cel pospať aspoň o hodi­nu dlh­šie? Tak ako je nie­kto extro­vert ale­bo intro­vert, je jeden ran­né vtá­ča a dru­hý noč­ná sova. Viem, že nie­kto­rým sko­ré ran­né vstá­va­nie vyho­vu­je, no stá­le je na sve­te veľa ľudí, kto­rí by za tú hodin­ku navy­še aj vraž­di­li. A pres­ne taký­to ľudia budú, vďa­ka tej­to hodin­ke navy­še, v prá­ci šťast­nej­ší a pro­duk­tív­nej­ší, čo oce­nia aj ich zamest­ná­va­te­lia.

4. Nemu­síš do prá­ce dochá­dzať

b-jos-moons-aanpak

foto: 4marketing.biz

Dochá­dza­nie do prá­ce je tou naj­väč­šou stra­tou času a peňazí.(pozerám sa na teba, Bra­ti­sla­va) Doprav­né pros­tried­ky nie­čo sto­ja a ben­zín takis­to nie je naj­lac­nej­ší. Ak do prá­ce dochá­dzaš kaž­dý deň 45 minút, tak počas jed­né­ho roka stra­tíš 16 dní len dochá­dza­ním. Ak si zďa­le­ka a trvá ti ces­ta 90 minút, strá­caš celý jeden mesiac. No nie je to hrô­zo­straš­né? Rad­šej ani nej­dem hovo­riť o tom, koľ­ko dní z roku strá­viš zasek­nu­tý v záp­che.

Zober teda život do vlast­ných rúk, postav sa za svo­je zdra­vie, šťas­tie a pro­duk­ti­vi­tu. Spý­taj sa svoj­ho zamest­ná­va­te­ľa, či by si nemo­hol pra­co­vať z domu kaž­dý mesiac aspoň o deň viac. Ak ti to povo­lí, neskôr skús o deň viac kaž­dý týž­deň. Sám budeš prek­va­pe­ný výsled­kom, kto­rý na tebe táto zme­na zane­chá.

Držím pal­ce.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)