5 stra­té­gií, ktoré ti pomôžu budo­vať biz­nis aj s malým bud­ge­tom

Rišo Néveri / 13. júna 2016 / Business

Po výške cho­dil Zach Cut­ler, zakla­da­teľ Cut­ler PR z poho­voru na poho­vor. Jediná ponuka, ktorá vyze­rala sľubne bola zamest­ná­va­te­ľom neus­tále odkla­daná a Zach potre­bo­val prácu. A rýchlo. Rok 2009 bol asi tým naj­hor­ším, v kto­rom sa bez práce mohol ocit­núť.

Vždy v sebe skrý­val vášeň pre mar­ke­ting a pod­ni­ka­teľ­ského ducha, roz­ho­dol sa preto pod­ni­kať. Bez toho aby si uve­do­mil, čo všetko neo­vláda, a aké ris­kantné je pod­ni­kať, zalo­žil PR firmu s iba $200 dolármi. O 6 rokov neskôr bola jeho firma Cut­ler PR jed­nou z vedú­cich PR firiem pre malé pod­niky v New Yorku a od zalo­že­nia mala vyše 70 kli­en­tov. Ako mnoho pod­ni­ka­te­ľov, aj Zach začí­nal s mini­mál­nym kapi­tá­lom. Nebolo to jed­no­du­ché, ale dá sa to zvlád­nuť, a týchto 5 stra­té­gií mu v tom pomohlo.

Využi svoje kon­takty

Tým naj­dô­le­ži­tej­ším kro­kom pri budo­vaní pod­ni­ka­nia je zís­kať zákaz­ní­kov. Neznáme začí­na­júce pod­niky to majú na trhu ťažké, pod­ni­ka­te­lia by sa teda mali obrá­tiť na svo­jich zná­mych. Jed­ným zo Zacho­vých prvých kro­kov bolo, že kon­tak­to­val zná­mych, poroz­prá­val im čo robí, a sna­žil sa z nich vytvo­riť prvých zákaz­ní­kov.

Poda­rilo sa to. Hneď na začia­tok zís­kal 3 zákaz­ní­kov. Boli to spo­loč­nosti, v kto­rých sám robil, alebo mu boli pred­sta­vené kama­rátmi. Kým nezap­ra­co­vali na svo­jom SEO, všet­kých kli­en­tov sme zís­kal cez vlastné kon­takty a odpo­ru­če­nie. Vyše 40 zo svo­jich kli­en­tov zís­kali cez odpo­rú­ča­nia od pôvod­ných 10 kli­en­tov. Dobrá základňa počia­toč­ných kli­en­tov ti dlho­dobo pomôže.

Buď šetrný

Pod­ni­ka­te­lia musia byť v začiat­koch poriadne spo­rivý. Peniaze na nie­ktoré veci, zamest­nan­cov, fre­e­lan­ce­rov, či kon­zul­tan­tov jed­no­du­cho nie sú. Veci musia zobrať do svo­jich rúk. Musia sa učiť za jazdy, alebo jed­no­du­cho nie­ktoré veci nespra­viť a sústre­diť sa na to, čo vedia spra­viť, s tým čo majú k dis­po­zí­cii.

Zachova prvá firma si na začiatku nemohla dovo­liť ani soft­vér na účtov­níc­tvo. Neskôr to však oľu­to­val, pre­tože príjmy a výdavky boli jeden veľký bor­del. Jeho rada pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov znie: “Šetri kde môžeš, ale míňaj, kde potre­bu­ješ.”

Nechaj si pora­diť

Začí­na­júci pod­ni­ka­teľ by sa mal učiť z chýb ostat­ných. Nikde nie je napí­sané, že musíš vymys­lieť niečo revo­lučné. Ak chceš men­šiu spo­loč­nosť, ktorá fun­guje, makaj na tom! Výho­dou bude, že to už pred tebou nie­kto doká­zal. Nesprav preto rov­naké chyby ako on. Uč sa od neho. Knihy a články pomôžu, ale to naj­lep­šie je kon­tak­to­vať priamo osobu, ktorá to doká­zala. Kľú­čové je, aby si ich oslo­vil ako obdi­vo­va­teľ a nie ako budúca kon­ku­ren­cia.

Odlíš svoju ponuku

Vystú­piť z radu a odlí­šiť svoj pro­dukt je dnes ťažká úloha, ale je tak­mer povin­nos­ťou. Na začiatku to je ešte ťaž­šie. Ako teda začí­na­júci pod­ni­ka­teľ získa prvých inves­to­rov, keď je bez repu­tá­cie? Pesved­či­vou pre­zen­tá­ciou, ktorá vysvet­ľuje, prečo je spo­loč­nosť iná ako ostatné. Dôle­žitá je hod­nota, ktorú zákaz­ní­kom spo­loč­nosť ponúkne a kvôli kto­rej si ju majú zákaz­níci vybrať.

Cenu nasta­vuj kre­a­tívne

Dob­rým spô­so­bom, ako si zís­kať kli­enta, keď je ešte spo­loč­nosť bez repu­tá­cie je kre­a­tívne nasta­viť svoju cenu. Nechaj si zapla­tiť za výkon, alebo kva­litu roboty. Kli­enta to bude moti­vo­vať. Keď toho veľa nespra­víš, jed­no­du­cho veľa neza­platí. Túto stra­té­giu pou­žíva Zach do dnes. A fun­guje. Cena nie je len o tom, aby si ju tla­čil dole, buď kre­a­tívny.

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)