6 naj­lep­ších strá­nok pre web dizajn inšpi­rá­ciu

Webdesigning: Michal Králik / 24. september 2014 / Tools a produktivita

Nie­kedy proste nápady nie a nie prísť. Nie­komu vyho­vuje pre­chádzka a čerstvý vzduch, nie­kto ski­cuje celý deň a hľadá opti­málne rie­še­nia. Nie­ktorí web dizaj­néri možno strá­via na inter­nete hodiny aby našli prvky, ktoré pospá­jajú do uni­kát­neho dizajnu.

Pre tých, ktorí sa radi inšpi­rujú aj z práce iných tak sme pri­pra­vili podľa nás nie­koľko naj­lep­ších miest, kde sa za inšpi­rá­ciou popo­ze­rať.

 1. Awwwards.com Awwwards - Website Awards

  Stránka zame­raná na oce­ne­nia za kva­litu, ino­vá­ciu pre­ve­de­nie a štýl kódu. Rov­nako môžete hla­so­vať a podie­ľať sa na výbere naj­lep­ších strá­nok a môžete pri­hlá­siť aj svoju stránku a sna­žiť sa preraziť.Awwwards je miesto pre kva­litný zdroj inšpi­rá­cie z toho naj­lep­šieho čo na webe náj­dete.

 2. TheBestDesigns.com The Best Designs

  Stránka plná kva­lit­nej inšpi­rá­cie nie len z web dizajnu. Klik­nu­tím na “gal­lery” sa vyrol­luje menu plné tagov, podľa kto­rých sa dajú pekne stránky fil­tro­vať. Farba, typ, zame­ra­nie a veľa rôz­nych iných. Môžete si na stránke pozrieť detaily alebo priamo prejsť na web stránku, ktorá vás zau­jala.

 3. SiteInspire.comsite Inspire

  Táto stránka ponúka na výber iba web stránky. Výber je naozaj veľký a roz­hodne zau­jí­mavý. Lep­šie zvlád­nuté menu odde­lené štýl, typ alebo aj plat­forma na kto­rej stránka pra­cuje. Klik­nu­tím na šípku dole vpravo pri obrázku vás dostane priamo na stránku, ktorú vás inšpi­ro­vala.

 4. Designfridge.co.ukWeb Design Inspiration - Design Fridge

  Anglická stránka plná inšpi­rá­cie z celého inter­netu. Rov­nako je možno vybrať farbu, štýl, formát,textúru či tému, akú práve hľa­dáte.

 5. Webcreme.com
  Web Creme

  Jed­no­du­chá stránka pre inšpi­rá­ciu. Pri kaž­dej stránke náj­dete základné farebné popisy. Nič extra ale rýchlo sa dosta­nete po veľa strá­nok bez zby­toč­ných kli­kov cez rôzne selek­tory.

 6. Pinterest.com
  Web design inspiration

  Nako­niec ale nie posledný. Pin­te­rest je vždy plný inšpi­rá­cie. Ak tam necho­díte pra­vi­delne tak si môžete aspoň pozriete nejakú inšpi­rá­ciu z web dizajnu. Pozor! Stránka je návy­ková.

Ak si mys­líte, že aj vaše stránky sú vhodné nato aby inšpi­ro­vali iných, na väč­šine strá­nok je možné bez­platné vlo­že­nie stránky, a po zhod­no­tení admi­nis­trá­to­rom sa možno dosta­nete medzi tie TOP.

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)