6 tipov na pod­poru kre­a­ti­vity

Simona Hanzelová / 3. november 2016 / Tools a produktivita

Určite sa ti už stalo, že sa tvoja kre­a­ti­vita ocitla na bode mrazu práve vo chvíli, keď si to naj­me­nej potre­bo­val. Obzvlásť neprí­jemná vec, najmä ak máš kre­a­tívnu pro­fe­siu a musíš prísť s neja­kým skve­lým nápa­dom, myš­lien­kou alebo vytvo­riť niečo inšpi­ra­tívne. Čo teda v takejto situ­ácií robiť? Ako opäť naštar­to­vať kre­a­tív­neho ducha?

Zájdi do kaviarne alebo reštau­rá­cie

Pokiaľ sa inšpi­rá­cia stále nedo­sta­vila a povaha tvo­jej práce to umož­ňuje – skús nájsť svoje úto­čisko v neja­kej útul­nej kaviarni či reštau­rá­cií. Exis­tuje veľa pod­ni­kov, ktoré majú povahu “zaši­vární”, a teda nie sú prí­liš rušné a pre­pl­nené ľuďmi. Pohodlne sa usaď, dopraj si šálku dob­rej kávy alebo chutné raňajky a cez okno pozo­ruj oko­lo­idú­cich. Istá štú­dia z roku 2012 totižto uká­zala, že mierny šum a atmo­sféra tichých a prí­jem­ných kaviarní a reštau­rá­cií pris­pieva k zvý­še­niu kre­a­ti­vity.

491713206

foto: manulifelookingforward.files.wordpress.com

Sní­vaj s otvo­re­nými očami

Ďal­šia štú­dia z roku 2009 vyko­naná sku­pin­kou ame­ric­kých a kanad­ských ved­cov zis­tila, že ak necháš svoju myseľ len tak „blú­diť“, môžeš tým vyvo­lať jedi­nečný duševný stav, počas kto­rého tvoj mozog ľah­šie príde s kre­a­tív­nymi nápadmi. Takéto roz­po­lo­že­nie naj­ľah­šie dosiah­neš naprí­klad počas dlhej spr­chy, pri behu, varení alebo pri iných čin­nos­tiach, ktoré nevy­ža­dujú veľké sústre­de­nie.

Prejdi sa

Je doká­zané, že pre­chá­dza­nie sa pomáha kre­a­tív­nemu mys­le­niu. Nie je pri­tom pod­statné, či si dávaš kolečká po kan­ce­lá­rií alebo absol­vu­ješ roman­tickú pre­chádzku po rozk­vit­nu­tým par­kom. Aká­koľ­vek chô­dza pomôže rozp­rú­diť tvoje tvo­rivé myš­lienky.

1200-woman-running-on-roadfoto: images.fitnessmagazine.mdpcdn.com

Skús sa odo­sob­niť

Veľa­krát vieme pomôcť lep­šie dru­hým ako sebe. Nie je to žiadna veda – jed­no­du­cho len pri­chá­dzame s lep­šími nápadmi, ak sa prob­lém netýka nás samých. Via­ceré štú­die pre­uká­zali, že v rie­šení kre­a­tív­nych prob­lé­mov sme efek­tív­nejší, keď tento prob­lém odstrá­nime tak, že sa od neho odo­sob­níme cez niečo, čomu sa hovorí psy­cho­lo­gická vzdia­le­nosť. Je to jed­no­du­ché – stačí si len pred­sta­viť, že tvoj prob­lém nemáš ty, ale nie­kto iný.

Použi myš­lien­kové mapy

Myš­lien­kové mapy pred­sta­vujú jednu z naj­zná­mej­ších tech­ník na roz­ví­ja­nie kre­a­tív­nych nápa­dov. Umož­nia ti gra­ficky zná­zor­niť všetky myš­lienky, infor­má­cie a kľú­čové slová na prázdny papier, pri­čom hlavná myš­lienka je umiest­nená vždy v strede a okolo nej sa zapi­sujú súvi­siace myš­lienky, čím sa v koneč­nom dôsledku vytvára akási štruk­túra nápa­dov. Výho­dou myš­lien­ko­vých máp je vizu­álny pre­hľad daného prob­lému, vďaka čomu si jed­no­duch­šie pre­po­jíš jed­not­livé veci, ktoré ti pred­tým mohli unik­núť.

maxresdefaultfoto: i.ytimg.com

Inšpi­ruj sa ostat­nými

Viac hláv, viac roz­umu. Ak máš tvo­rivú krízu, skús pop­ro­siť o pomoc svo­jich kama­rá­tov či kole­gov. Ich nezain­te­re­so­vaný pohľad na vec ti možno pomôže pozrieť sa na celú situ­áciu z úplne iného uhla. Keďže všetci sme jedi­neční, inšpi­rá­ciu nehľa­daj len v sebe, ale aj v roz­ma­ni­tosti ostat­ných. Koniec-kon­cov, určite sa ti už stalo, že tvoja inšpi­rá­cia prišla úplne neča­kane z úst nie­koho iného.

zdroj článku: mindmeister.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: nyyti.fi

Pridať komentár (0)