7 majes­tát­nych sta­vieb minu­los­ti, o kto­rých si mož­no ešte nepo­čul

vedelisteze.sk / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Na sve­te exis­tu­jú aj také budo­vy a pamiat­ky, o kto­rých si dote­raz mož­no ani neve­del. Dnes ti ich pred­sta­ví­me!

Veľ­ká meši­ta v Djen­né, Mali

161105-p02hbs6n-1000-70bdbdca79-1474271515foto: gettyimages.com / Fran­co­is Xavier Marit

Meši­ta má už viac ako 100 rokov a je to naj­väč­šia tehel­ná stav­ba sve­ta, kto­rú však v tom­to prí­pa­de tvo­ria teh­ly z bla­ta. V minu­los­ti bola dokon­ca zara­de­ná do zozna­mu sve­to­vé­ho dedič­stva Unes­co, v súčas­nos­ti je, žiaľ, pre turis­tov uzat­vo­re­ná. Výnim­kou bolo len fote­nie časo­pi­su Vogue v roku 1996, kedy kom­pe­tent­ní v pra­vid­lách ustú­pi­li.

160705-11322012952565-1000-50f65e80b2-1474271515foto: soloway.me

160355-djenne4-1000-50f65e80b2-1474271515foto: soloway.me

Chand Baori, India

161055-p02hbss2-1000-bbde9211a7-1474271515foto: agrawalshubham.com

Jed­no z naj­star­ších a naj­hl­b­ších scho­díšť sa nachá­dza v malej dedin­ke Abha­ne­ri v Indii. Štruk­tú­ra obrov­ských roz­me­rov pri­po­mí­na obrá­te­nú pyra­mí­du a tisíc­ky scho­dov vedú k malé­mu zelen­kas­té­mu jaze­ru. Ved­ci sa dote­raz neve­dia zhod­núť na tom, kedy pres­ne bolo scho­dis­ko vybu­do­va­né.

160755-ghhjjj-1000-601cf51909-1474271515foto: explore.patternity.org

160655-chand-baori-1-1000-4bbc76de15-1474271515foto: aniryortonts.blogspot.ru

Budo­va par­la­men­tu, Rumun­sko

160455-ghdhjhj-1000-4bbc76de15-1474271515foto: aniryortonts.blogspot.ru

Roz­siah­la pýcha bola v hlav­nom mes­te Buku­rešť vybu­do­va­ná za čias socia­lis­tic­kej repub­li­ky. Pova­žu­je sa za naj­väč­šiu a záro­veň najd­rah­šiu admi­ni­stra­tív­nu budo­vu na sve­te. Ten­to neok­la­sic­ký zázrak má vo svo­jom vnút­ri až 3100 izieb a pokrý­va plo­chu 330 000 met­rov štvor­co­vých.

160305-dgfgh-1000-3684bef04e-1474271515foto: abritandabroad.com

160805-img_0316-1000-3684bef04e-1474271515foto: abritandabroad.com

Sta­ri Most, Bos­na a Her­ce­go­vi­na

160605-bosna_nostalgija_mostar-1000-fb80fe848b-1474271515foto: thousandwonders.net

Most ponad rie­ku Neret­va je kópi­ou jeho sta­ro­ve­kej podo­by, zni­če­nej v roku 1993. Do zozna­mu sve­to­vé­ho dedič­stva UNES­CO bol zara­de­ný v roku 2005. Jed­nou z tra­dič­ných turis­tic­kých atrak­cií, kto­rá je s tým­to mos­tom spo­je­ná, je bun­gee jum­ping. Výš­ka mos­tu totiž garan­tu­je 25 až 30 met­ro­vý voľ­ný pád.

161305-87605032-1000-fb80fe848b-1474271515foto: thousandwonders.net

161205-main-qimg-0491dbc036f1ec73680f6cd0307851bb-1000-ce90173f70-1474271515foto: quora.com

Pev­nosť Kumb­halg­har, India

160855-p02hdkt2-1000-d64dbb2e5e-1474271515foto: zonnews.com

Pev­nosť je obklo­pe­ná moc­nou ste­nou, kto­rá bola v minu­los­ti zná­ma aj pod náz­vom Stráž­ca smr­ti. Má dĺž­ku 36 kilo­met­rov a v nie­kto­rých mies­tach dokon­ca výš­ku až 8 met­rov. Na jej posta­ve­nie potre­bo­va­li celé jed­no sto­ro­čie. Napriek mno­hým bit­kám, kto­ré si pre­ži­la, nebo­la nikdy znač­ne poško­de­ná.

161155-kumbhalgarhgreatwallofindia10-1000-56e0fee03a-1474271515foto: chispa1707.livejournal.com

Meši­ta She­ikh Lot­fol­lah, Irán

160905-p02hdkxy-1000-bbde9211a7-1474271515foto: agrawalshubham.com

Maj­strov­ské die­lo irán­skej archi­tek­tú­ry bolo vybu­do­va­né v rokoch 1602 až 1619. Budo­va je opro­ti zvy­čaj­ným meši­tám neob­vyk­lá, nemá naprí­klad mina­re­ty. Má to hneď nie­koľ­ko dôvo­dov a to naj­mä to, že spo­čiat­ku nebo­la urče­ná pre verej­nosť, mala slú­žiť pre boho­služ­by žien z háre­mu panov­ní­ka.

160955-sheikh_lotfallah_esfahan-1000-6330c4be75-1474271515foto: architectureindiaandiran.blogspot.ru

161255-nasiral-mulkmosquefisheyeview-1000-10c0f0f840-1474271515foto: iranama.blogsky.com

Dera­war­ská pev­nosť, Pakis­tan

160555-derawar-fort-in-bahawalpur-pakistan-samis-photography-1000-4bbc76de15-1474271515foto: aniryortonts.blogspot.ru

Pev­nosť tvo­rí 40 bášt, kto­ré sa mohut­ne týčia nad pakis­tan­skou púš­ťou so ste­nou s cel­ko­vým obvo­dom 1500 met­rov a výš­kou 30 met­rov. Dokon­ca aj mno­hí miest­ni obča­nia o jej exis­ten­cii ani len netu­šia.

161405-544b77116737d-1000-95442ad5d8-1474271515foto: pakistanhotline.com

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)