7 majes­tát­nych sta­vieb minu­losti, o kto­rých si možno ešte nepo­čul

vedelisteze.sk / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Na svete exis­tujú aj také budovy a pamiatky, o kto­rých si dote­raz možno ani neve­del. Dnes ti ich pred­sta­víme!

Veľká mešita v Djenné, Mali

161105-p02hbs6n-1000-70bdbdca79-1474271515foto: gettyimages.com / Fran­cois Xavier Marit

Mešita má už viac ako 100 rokov a je to naj­väč­šia tehelná stavba sveta, ktorú však v tomto prí­pade tvo­ria tehly z blata. V minu­losti bola dokonca zara­dená do zoznamu sve­to­vého dedič­stva Unesco, v súčas­nosti je, žiaľ, pre turis­tov uzat­vo­rená. Výnim­kou bolo len fote­nie časo­pisu Vogue v roku 1996, kedy kom­pe­tentní v pra­vid­lách ustú­pili.

160705-11322012952565-1000-50f65e80b2-1474271515foto: soloway.me

160355-djenne4-1000-50f65e80b2-1474271515foto: soloway.me

Chand Baori, India

161055-p02hbss2-1000-bbde9211a7-1474271515foto: agrawalshubham.com

Jedno z naj­star­ších a naj­hl­b­ších scho­díšť sa nachá­dza v malej dedinke Abha­neri v Indii. Štruk­túra obrov­ských roz­me­rov pri­po­mína obrá­tenú pyra­mídu a tisícky scho­dov vedú k malému zelen­kas­tému jazeru. Vedci sa dote­raz neve­dia zhod­núť na tom, kedy presne bolo scho­disko vybu­do­vané.

160755-ghhjjj-1000-601cf51909-1474271515foto: explore.patternity.org

160655-chand-baori-1-1000-4bbc76de15-1474271515foto: aniryortonts.blogspot.ru

Budova par­la­mentu, Rumun­sko

160455-ghdhjhj-1000-4bbc76de15-1474271515foto: aniryortonts.blogspot.ru

Roz­siahla pýcha bola v hlav­nom meste Buku­rešť vybu­do­vaná za čias socia­lis­tic­kej repub­liky. Pova­žuje sa za naj­väč­šiu a záro­veň najd­rah­šiu admi­ni­stra­tívnu budovu na svete. Tento neok­la­sický zázrak má vo svo­jom vnútri až 3100 izieb a pokrýva plo­chu 330 000 met­rov štvor­co­vých.

160305-dgfgh-1000-3684bef04e-1474271515foto: abritandabroad.com

160805-img_0316-1000-3684bef04e-1474271515foto: abritandabroad.com

Stari Most, Bosna a Her­ce­go­vina

160605-bosna_nostalgija_mostar-1000-fb80fe848b-1474271515foto: thousandwonders.net

Most ponad rieku Neretva je kópiou jeho sta­ro­ve­kej podoby, zni­če­nej v roku 1993. Do zoznamu sve­to­vého dedič­stva UNESCO bol zara­dený v roku 2005. Jed­nou z tra­dič­ných turis­tic­kých atrak­cií, ktorá je s týmto mos­tom spo­jená, je bun­gee jum­ping. Výška mostu totiž garan­tuje 25 až 30 met­rový voľný pád.

161305-87605032-1000-fb80fe848b-1474271515foto: thousandwonders.net

161205-main-qimg-0491dbc036f1ec73680f6cd0307851bb-1000-ce90173f70-1474271515foto: quora.com

Pev­nosť Kumb­halg­har, India

160855-p02hdkt2-1000-d64dbb2e5e-1474271515foto: zonnews.com

Pev­nosť je obklo­pená moc­nou ste­nou, ktorá bola v minu­losti známa aj pod náz­vom Strážca smrti. Má dĺžku 36 kilo­met­rov a v nie­kto­rých mies­tach dokonca výšku až 8 met­rov. Na jej posta­ve­nie potre­bo­vali celé jedno sto­ro­čie. Napriek mno­hým bit­kám, ktoré si pre­žila, nebola nikdy značne poško­dená.

161155-kumbhalgarhgreatwallofindia10-1000-56e0fee03a-1474271515foto: chispa1707.livejournal.com

Mešita She­ikh Lot­fol­lah, Irán

160905-p02hdkxy-1000-bbde9211a7-1474271515foto: agrawalshubham.com

Maj­strov­ské dielo irán­skej archi­tek­túry bolo vybu­do­vané v rokoch 1602 až 1619. Budova je oproti zvy­čaj­ným meši­tám neob­vyklá, nemá naprí­klad mina­rety. Má to hneď nie­koľko dôvo­dov a to najmä to, že spo­čiatku nebola určená pre verej­nosť, mala slú­žiť pre boho­služby žien z háremu panov­níka.

160955-sheikh_lotfallah_esfahan-1000-6330c4be75-1474271515foto: architectureindiaandiran.blogspot.ru

161255-nasiral-mulkmosquefisheyeview-1000-10c0f0f840-1474271515foto: iranama.blogsky.com

Dera­war­ská pev­nosť, Pakis­tan

160555-derawar-fort-in-bahawalpur-pakistan-samis-photography-1000-4bbc76de15-1474271515foto: aniryortonts.blogspot.ru

Pev­nosť tvorí 40 bášt, ktoré sa mohutne týčia nad pakis­tan­skou púš­ťou so ste­nou s cel­ko­vým obvo­dom 1500 met­rov a výš­kou 30 met­rov. Dokonca aj mnohí miestni obča­nia o jej exis­ten­cii ani len netu­šia.

161405-544b77116737d-1000-95442ad5d8-1474271515foto: pakistanhotline.com

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)