7 rád, ako roz­be­hnúť biz­nis bez toho, aby si opus­til zamest­na­nie

Dominika Kováčová / 1. mája 2016 / Business

Roz­um­nou myš­lien­kou na počiatku pod­ni­ka­nia je: Začať v malom, ale bys­tro! V knihe od Roberta Kiy­o­sa­kiho, ktorá nesie názov „Before You Quit Your Job” zdieľa autor pocity, aké cítil, keď ofi­ciálne opúš­ťal svoje zamest­na­nie a stal sa pod­ni­ka­te­ľom na plný úvä­zok:

Jeden z naj­de­si­vej­ších dní v mojom živote bol deň, keď som dal výpo­veď v práci a stal sa pod­ni­ka­te­ľom, V ten deň som vedel, že už nikdy nedos­ta­nem žiadnu výplatnú pásku, nebude za mňa nikto pla­tiť zdra­votné pois­te­nie a nebu­dem mať žiadny deň voľna a pla­te­nej dovo­lenky. V tento deň som stra­til prí­jem. To, že nasle­du­júci mesiac nedos­ta­nem výplatu, pre mňa zna­me­nalo desivú pred­stavu.Veľmi často sa stáva, že začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia dostanú strach z toho, že nebudú mať pra­vi­delný prí­jem a preto stra­tia víziu budo­vať pod­nik.

Keď som bol mladý, ešte v čase pred inter­ne­tom, nebolo veľa mož­ností, ako byť zamest­naní a popri tom pod­ni­kať. Sta­vili by ste na všetko, alebo nič. Dnes našťas­tie dáva tech­no­lo­gický pokrok budú­cim pod­ni­ka­te­ľom výraznú výhodu. Je to ľah­šie, ako kedy­koľ­vek dote­raz — začať v malom, ale bys­tro. Budo­vať pod­nik popri zamest­naní zaistí bez­peč­nosti pra­vi­del­ného príjmu, “ hovorí Robert Kiy­o­saki.

Robert-Kiyosaki-Net-Worth

foto: richestcelebrities.rog

Nasle­du­jú­cich 7 rád ti pomôže vybu­do­vať tvoju vlastnú firmu popri zamest­naní.

Zmeň svoje hobby na pred­met pod­ni­ka­nia

Na začiatku ti budo­va­nie firmy zabe­rie veľa času. Preto by si mal pou­va­žo­vať o nie­čom, čo robíš naj­rad­šej. Poroz­mýš­ľaj o tom, ako trá­viš svoj voľný čas. Čo je tvo­jou váš­ňou? Ak je to vare­nie, musíš zis­tiť, ako na ňom zaro­bíš.

Čo keby si písal blog o varení? Zazna­me­ná­vaj si a píš o jedle, ktoré si pri­pra­vil. Robíš to tak či tak, mohlo by byť zábavné sa o to pode­liť s celým sve­tom. Možno spoz­náš nových ľudí, ktorí s tebou zdie­ľajú túto záľubu. Čo lep­šie, mohol by si napí­sať e- book s recep­tami! Pozbie­raj 100 svo­jich naj­lep­ších ponúkni ich naprí­klad za 5 €.

Ak nie je tvo­jím koníč­kom vare­nie, zisti čo to je. Nájdi spô­sob, akým na tom zaro­bíš. Nebu­deš sa roz­hodne cítiť, akoby si musel pra­co­vať, veď sa len venu­ješ svo­jej záľube.

14817322540_73a31ffa52_b

foto: flickr.com 

Zame­raj sa na pro­dukt, nie službu

Služby sú ťaž­kým pred­me­tom pod­ni­ka­nia, najmä preto, že pre­dá­vaš svoj čas. Ak nebu­deš pra­co­vať, nebu­deš zará­bať. A ak pra­cu­ješ na plný úvä­zok, potia­hnu­tím ďal­ších hodín v službe, je roz­hodne ces­tou k vyho­re­niu.

Rad­šej ako pre­dá­vať službu, nájdi cestu ako vytvo­riť pro­dukt v danom odvetví. Ak je to pora­den­ská čin­nosť, vytvor kurz, ktorý môžeš pre­dá­vať. Alebo ak si dobrý v písaní, napíš o tom e-book. Takýmto spô­so­bom budeš zará­bať aj v čase voľna.

RLC58MRIX8

foto: stocksnap.io

Nauč sa inves­to­vať

Ďal­ším spô­so­bom, ako vybu­do­vať skvelú firmu popri práci je inves­to­va­nie. Nájdi si spo­loč­níka, ktorý sa vyzná v nehnu­teľ­nos­tiach. Spolu náj­dite rodinný dom a pre­naj­mite jed­not­livé izby. Zatiaľ čo ty budeš v práci, nehnu­teľ­nosť bude zará­bať a splá­cať za seba prí­padné pôžičky. Keď dospe­ješ do dôchod­ko­vého veku, môžeš vlast­niť port­fó­lio takýchto bytov a domov.

Vzde­lá­va­nie sa vo finan­ciách a schop­nosť inves­to­vať ti zabe­rie veľa času, ale je takou istou pri­ori­tou, ako ušet­riť peniaze na inves­to­va­nie. To všetko môžeš vyko­ná­vať vo svo­jom voľ­nom čase.

ukhj

foto: businessinsider.com

Pra­cuj na svo­jej firme, nie pre ňu

Tí, ktorí chcú vytvo­riť firmu popri zamest­naní, sa dostá­vajú do poku­še­nia robiť všetko sami. Ale oveľa lep­ším postu­pom je nájsť kva­li­fi­ko­va­ného zamest­nanca, alebo aj dvoch, ktorí budú pra­co­vať pre firmu. Tebe tak ostane čas na ich mana­žo­va­nie a expan­do­va­nie spo­loč­nosti.

Týmto spô­so­bom môžeš zvlád­nuť viac úloh, ktoré by si nikdy neuro­bil sám, zatiaľ čo pra­cu­ješ ako zamest­na­nec počas dňa. Sústreď sa rast tvo­jej firmy hneď od začiatku, a tvor ju tak, ako by sa raz mala stať tvo­jim jedi­ným chle­bom. 

WP1KHDXGOY

foto: stocksnap.io

Vys­kla­daj skvelý tím

Mnoho pod­ni­ka­te­ľov na čias­točný úvä­zok na firme šetrí. Sna­žia sa uspo­riť peniaze hlavne na účtov­níc­tve. A preto ak nie si skú­sený v týchto veciach, nájdi si nie­koho, kto ti v pod­ni­kaní pomôže, aby ťa nako­niec po rokoch nedo­behli na nepres­nos­tiach v papie­roch.

Vytvor si tím. Nájdi si naj­lep­šieho účtov­níka, ostrie­ľa­ného práv­nika. Ak plá­nu­ješ inves­to­vať do nehnu­teľ­ností, opý­taj sa na seri­óz­neho a úspeš­ného mak­léra. Zame­raj sa na to, aby si mal okolo seba tím plný odbor­ní­kov.

VQXYE2ZEHC

foto: stocksnap.io

Naplá­nuj si čas na pod­ni­ka­nie

Čas­tou výho­vor­kou, prečo člo­vek ešte neza­čal pod­ni­kať je, že na to nemá čas. Je to lož. Nikto nemá čas, kým si neurobí osobný audit strá­ve­ného času. Vyskú­šaj to — roz­píš si každú hodinu svojho dňa a zisti, či si stále pro­duk­tívny. Zis­tíš, že sa nájde aspoň hodina denne na for­mo­va­nie pod­niku.

Ak chceš aj ty roz­be­hnúť svoju firmu popri práci v zamest­naní, musíš sa stať exper­tom na pro­duk­ti­vitu a časový manaž­ment. Vypni tele­ví­zor, pre­stať cho­diť v pia­tok večer von a pusti sa do práce! Budeš prek­va­pený koľko toho stih­neš v sobotu dopo­lud­nia!

Vplyv tech­no­ló­gie

Nako­niec je tu tona tech­no­ló­gií, ktorá ti napo­môže pre­ko­nať mnoho úloh, ktoré by ti inak trvalo spra­co­vá­vať hodiny.

Na uľah­če­nie tvo­jej práce začni využí­vať CRM — sys­tém na ria­de­nie vzťa­hov so zákaz­níkmi a prog­ramy na zjed­no­du­še­nie komu­ni­ká­cie so zákaz­níkmi ako naprí­klad zasie­la­nie auto­ma­ti­zo­va­ných emai­lov. Využí­vaj apli­ká­cie ako Trello.com alebo Slack.com pre lep­šiu tímovú komu­ni­ká­ciu. Mož­ností je neko­nečne veľa.

Dnes exis­tujú fan­tas­tické prí­le­ži­tosti, ako posta­viť veľký pod­nik pri práci na plný úvä­zok. Začni už dnes a vytvor si veľký zaj­traj­šok.

DSC06481edited

foto: hubblehq.com

zdroj:richdad.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: askmen.com

Pridať komentár (0)