8 apli­ká­cií, ktoré ti pomôžu vzde­lá­vať sa, aj keď na školu nemáš čas

Lýdia Repová / 29. júna 2016 / Tools a produktivita

Rád by si sa niečo naučil, no do školy sa ti už cho­diť nechce alebo na ňu jed­no­du­cho nemáš čas? Skús týchto 8 apli­ká­cií.

Uče­nie bolo počas štú­dia pri­ori­tou, ale ako si tro­chu potrá­piť hlavu aj po dokon­čení štú­dia? Tieto apli­ká­cie oprá­šia tvoje vedo­mosti z cudzích jazy­kov, roz­ší­ria tvoje obzory v oblasti mar­ke­tingu či dokonca pomôžu začia­toč­ní­kom pri prvých kro­koch ku kuli­nár­skemu zážitku. Takže, každý si nájde určite to svoje.

Duolingo

duolingo_cover

foto: wordpress.com

Ak sa rád zdo­ko­na­ľu­ješ v jazy­koch, tak táto apli­ká­cie je pre teba ako stvo­rená. Duolingo obsa­huje viac ako 20 jazy­kov, ktoré sa môžeš naučiť z pohod­lia domu. Každý jazyk sa učíš pomo­cou kur­zov. Kurz obsa­huje časti písa­nia, pre­kladu, počú­va­nia a vybe­ra­nia z mož­ností. Po dokon­čení lek­cie dosta­neš okam­žité ohod­no­te­nie tvojho výkonu. Kedže zazna­me­náva, koľko dní po sebe si sa učil, moti­vuje ťa, aby si dodr­žia­val sta­no­vené tempo a nepo­ľa­vo­val. Apli­ká­cia je dostupná na všetky zaria­de­nia. Bohu­žiaľ sa ale budeš musieť uspo­ko­jiť len s češ­ti­nou.

Traf­fic 1M

1-T5ZtlXHW-byquL9pC0wpHg

foto: cloudfront.net

Pokiaľ máš záu­jem o vytvo­re­nie svoje vlast­nej stránky, no bojíš sa, že ju nebude nikto nav­šte­vo­vať, tak skús túto apli­ká­ciu. Obsa­huje 15 lek­cií zadarmo, kde sa dozvieš tak­tiky, ako na to. Naučíš sa ako zin­ten­zív­niť sha­ro­va­nie, tes­to­vať obsah či vytvo­riť kre­a­tívne smart social ads. Takže, nevá­haj a choď do toho. A že sa jedná o exper­tov, doka­zuje aj tvorca Noah Kagan, ktorý pra­co­val pre Face­book, Mint, App­Sumo či SumoMe a teraz sa chce pode­liť o svoje zruč­nosti spolu s ďal­šími odbor­níkmi z “fachu”.

Pri­mer

gif-1

foto:wordpress.com

Vďaka rých­lim 5-minú­to­vým kur­zom si zdo­ko­na­líš svoje zruč­nosti v mar­ke­tingu. Pokiaľ máš záu­jem dozve­dieť sa všetko o zákla­doch mar­ke­tingu či ako fun­guje reklama, táto apli­ká­cia je presne pre teba. Apli­ká­cia je dostupná aj pre iOS aj pre Android. Tvor­com je samotný Google.

Enki

Enki-ListHunt-1

foto: listhunt.co

Ak si “zažratý” do prog­ra­mo­va­nia, skús apli­ká­ciu Enki. Tá ti pomôže udr­žia­vať tvoje vedo­mosti stále čerstvé, pomo­cou kaž­do­den­ného pre­cvi­čo­va­nia priamo na tvo­jom tele­fóne. Každá úloha ti pri­tom ponúka tipy a triky či výzvy. Každý deň si môžeš si vybrať z troch úloh a sle­do­vať, ako sa postupne zdo­ko­na­ľu­ješ. Apli­ká­cia je dostupná pre Android aj iOS.

Hack­De­sign

vdl

foto: sellfy.com

Apli­ká­cia bola vytvo­rená pre milov­ní­kov dizajnu. Každý týž­deň dosta­neš novú úlohu vytvo­renú dizaj­né­rom priamo na email. Kurz trvá 50 týž­dňov a dozvieš sa v ňom o gra­fic­kom dizajne či typo­gra­fii. Učíš sa pomo­cou skla­da­nia dizaj­no­vého puzzle a hrami.

Sal­ted

Bez názvu

foto:salted.com

Ak ťa zau­jíma vare­nie, no nevieš, ako začať, skús Sal­ted. Môžeš si vytvo­riť svoj vlastný zoznam obľú­be­ných videí v podobe video-kuchárky. Ponúka návody, ako sa stať krok po kroku špič­ko­vým kuchá­rom. Dozvieš sa nové tech­niky či zau­jí­mavé recepty a učiť ťa budú tí naj­lepší v odbore. Chce to len odhod­la­nie a chuť skú­šať nové veci.

Sim­ply Piano

simplypiano

foto: appsaga.com

Apli­ká­cia, ktorá ti pomôže pri učení na kla­víry. Potrebný je len iPhone či iPad, ktorý umiest­níš nad kla­vír a začneš hrať. Sim­ply Piano auto­ma­ticky roz­pozná noty a dosta­neš okam­žitú odpo­veď, aby si si mohol zdo­ko­na­ľo­vať svoje zruč­nosti. Apli­ká­cia obsa­huje širokú škálu kur­zov pre rôzne úrovne zruč­ností. Náj­deš tu aj návody pre hru s oboma rukami.

Curi­ous

1-ncnLdmDcKaUMhHk4J8bwLA

foto: cloudfront.net

Apli­ká­cia ponúka viac ako 15 000 lek­cií z 8 odvetví. V pod­state ide o hravú formu,pomocou kto­rej sa dozvieš zau­jí­ma­vosti z rôz­nych oblastí — naprí­klad. hudby, mar­ke­tingu, biz­nisu či pre­daja domov. Pomo­cou mini lek­cií si roz­ší­riš zna­losti naprí­klad aj o uku­lele či tan­choch. Pod­sta­tou Curi­ous apli­ká­cie je roz­hý­bať tvoje moz­gové závity. Tak­tiež roz­ší­riť svoj CQ (Curi­ous Quotient). Skvelá apli­ká­cia pre tých, ktorí radi zbie­rajú vedo­mosti z rôz­nych odvetví.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: travelandleisure.com

Pridať komentár (0)