8 mar­ke­tin­go­vých nástro­jov, vďaka kto­rým nakop­neš svoj star­tup

Martina Rypáková / 26. október 2016 / Tools a produktivita

Na star­tu­po­vej scéne stále pri­bú­dajú nové a nové pro­jekty. Zís­ka­nie dosta­točne veľ­kej základne zákaz­ní­kov nie je vôbec jed­no­du­ché. Exis­tujú však nástroje, ktoré ti dokážu celý tento pro­ces uľah­čiť. Ktoré to sú?

Na star­tu­po­vej scéne stále pri­bú­dajú nové a nové pro­jekty. Zís­ka­nie dosta­točne veľ­kej základne zákaz­ní­kov ide ruka v ruke s pre­me­nou star­tupu na udr­ža­teľný biz­nis. A to vôbec nie je jed­no­du­ché. Z tohto dôvodu sa mnohí zamýš­ľame, ako to spra­viť lep­šie, rých­lej­šie a najmä lac­nej­šie. Tušíš správne. Žiadna skratka neexis­tuje. Skôr či neskôr zis­tíš, že bez dosta­toč­nej inves­tí­cie toho naj­cen­nej­šieho čo máme, času, to jed­no­du­cho nejde. Dob­rou sprá­vou však je, že exis­tuje nie­koľko nástro­jov, ktoré Ti dokážu celý tento pro­ces uľah­čiť a pomôžu naštar­to­vať tvoj biz­nis rých­lej­šie pri limi­to­va­nom roz­počte.

1.Upcall

Hes­lom nástoja je: “Daj o sebe vedieť za menej než 5 minút!”

Ide o kla­sický out­boun­dový nástroj. Aj keď mnohí mar­ke­téri pova­žujú celý out­bound mar­ke­ting za olds­chool, na začiatku jed­no­du­cho musíš dať o svo­jej exis­ten­cii vedieť. Mini­málne vzbu­diť v ľuďoch záu­jem, prí­padne ich upo­zor­niť na to, že ponú­kaš naozaj super pro­dukt s pri­da­nou hod­no­tou. Upcall je pred­nostne určený pre B2B trh. A aj keď je to menej uve­ri­teľné, pries­kumy uka­zujú, že tele­mar­ke­ting (tele­fo­nický kon­takt) má naj­vyš­šiu úspeš­nosť, čo sa týka kon­ver­zie. V prie­behu tele­fo­nic­kého roz­ho­voru máš mož­nosť zís­kať okam­žitú spätnú väzbu. Toto ti e-mail neumož­ňuje.

Príp­rava out­ban­do­vej kam­pane je jedna z časovo naj­ná­roč­nej­ších mar­ke­tin­go­vých akti­vít. Na začiatku je potrebná iden­ti­fi­ká­cia a následná špe­ci­fi­ká­cia cie­ľo­vej sku­piny. Tento krok sa často pod­ce­ňuje. Vrámci Upcall je to dôle­žité aj vzhľa­dom na efek­tív­nosť tebou vyna­lo­že­ných pros­tried­kov. Následne si vybe­rieš svo­jich Upcal­lers. Upcal­ler je tvoj par­tner, ktorý za teba obvolá cie­ľovku. Na kva­lite týchto ľudí si dajú v Upcall zále­žať, o čom svedčí, že rekru­itač­ným pro­ce­som prejde len 8% všet­kých uchá­dza­čov na danú pozí­ciu.

Je naozaj zby­točné oslo­vo­vať všet­kých a všade s rôz­nymi záuj­mami. Pro­ces teda začína tým, že si zvo­líš svo­jich Upcal­lers, ktorí vyho­vujú tvo­jim požia­dav­kám, Upcall pri­náša mož­nosť fil­tro­vať podľa zame­ra­nia a je možné zadá­vať kam­pane v 80 jazy­koch vo viac ako v 100 kra­ji­nách sveta. Záro­veň ti appka dáva mož­nosť pozo­ro­vať vývoj tvo­jej kam­pane v reál­nom čase. V koneč­nom dôsledku môžeš takto oslo­viť 100 alebo až 1 000 000 poten­ciál­nych zákaz­ní­kov.

upcall

2.Reporty od RTB Media

Pre­staň spra­vo­vať dáta ručne, gene­ruj ich auto­ma­ticky!

Pokiaľ máš na sta­rosti mnoho komu­ni­kač­ných plat­fo­riem (Google Adwords, Face­book, Twit­ter, Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram, You­Tube) a chceš mať obraz o cel­ko­vej efek­tív­nosti kam­paní, máš šťas­tie. RTB Media vytvo­rila sériu auto­ma­ticky gene­ro­va­ných repor­tov, ktoré ti umož­nia prí­stup k den­ným i týž­den­ným šta­tis­ti­kám, ponú­kajú rady a upo­zor­ne­nia na opti­ma­li­zá­ciu. Môžeš vyskú­šať už vytvo­rené tem­platy, ktoré porov­ná­vajú naprí­klad vyna­lo­žené finančné pros­triedky k reakč­nému času zákaz­níka. Tento nástroj je skvelý na vybu­do­va­nie modelu komu­ni­kač­ných kaná­lov a plat­fo­riem, ktoré sú pre tvoj pro­dukt naj­lep­šie a zvy­šujú inte­rak­ciu zákaz­níka. A to všetko úplne auto­ma­ticky. Avšak pozor, treba pou­ží­vať zdravý sed­liacky rozum. Naprí­klad, Ins­ta­gram sa pred­nostne na budo­va­nie vzťahu so zákaz­ní­kom, nie za úče­lom kon­ver­ziu. Takže v tomto prí­pade mera­teľ­ným uka­zo­va­te­ľom nemôže byť počet kon­ver­zií, ale naprí­klad počet nových fol­lo­we­rov či inte­rak­cií.

Ak sú však pla­tené kam­pane súčas­ťou tvo­jej mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie, tento nástroj oce­níš zla­tom.

rtbmedia-crosschannel-reporting-platform-1-638

foto:slideshare.net

3. Lead Flows

All in one” pop-up pre tvoj web

Lead Flow je nástroj vytvo­rený tímom spo­loč­nosti HubS­pot, ktorá sa okrem iného venuje inbound mar­ke­tingu. Preto nie je prek­va­pu­júce, že tento pop-up je navr­hnutý tak, aby zis­til čo naj­viac o náv­štev­ní­kovi stránky, a následne pou­žil tieto dáta na vytvo­re­nie ponuky šitej na mieru. Pod­sta­tou Lead Flow je pre­po­je­nie „call to action“ tla­čidla (CTA), kľú­čo­vého odkazu a vizu­álu na jed­nom mieste, malom wid­gete. S týmto nástro­jom môžeš robiť veľmi veľa skve­lých vecí. Oslo­viť náv­štev­níka stránky so správ­nym obsa­hom v správ­nom momente s ponu­kou toho naj­lep­šieho, čo tvoja firma ponúka. Obľú­bená fun­kci­ona­lita tohto voľne dostup­ného nástroja je aj mož­nosť merať a spra­vo­vať tvo­jich zákaz­ní­kov. Nástroj tak­tiež ponúka ana­lýzu pohybu po stránke a pre­hľad his­tó­rie nahrá­va­ných súbo­rov.

media

4. Hot­jar

Odhaľ, ako je tvoj web sku­točne využí­vaný.

Tento nástroj patrí medzi jeden z tých, po kto­rom mnoho mar­ke­té­rov doslova túži. Pod­sta­tou Hot­jaru je opti­ma­li­zá­cia miery kon­ver­zie náv­štev na stránke, či už na priamo na webe alebo v rámci mobil­ného roz­hra­nia. Pomáha jed­not­li­vým fir­mám poro­zu­mieť, ako a na čo stránku ľudia pou­ží­vajú. V rámci tohto nástroja môžeš pou­žiť heat­mapy na pozo­ro­va­nie pohybu a kli­kov na stránke. Na základe ana­lýzy odha­líš dôvody odchodu náv­štev­ní­kov zo stránky, zís­kaš pre­hľad o miere vypl­ne­nia pri­hla­so­va­cích for­mu­lá­rov. Nástroj ponúka ešte mnoho iných prak­tic­kých infor­má­cií, ktoré využi­ješ pri opti­ma­li­zá­cii rých­lej­šieho prie­niku na trh.

hotjar

5.Boost

Kupuj a pre­dá­vaj so svo­jim hash­ta­gom na Ins­ta­grame a Twit­teri.

Boost pred­sta­vuje nový spô­sob pre­daja (a kúpy) pro­duk­tov. Je to jed­no­du­chý aktívny #hash­tag. Všetko, čo potre­bu­ješ uro­biť, je vytvo­riť ho tak, aby bol uni­kátny a atrak­tívny. Následne ho musíš pou­ží­vať na všet­kých sociál­nych sie­ťach, na kto­rých komu­ni­ku­ješ. Inde­xá­cia na Face­bo­oku je otázna, ale na Twit­teri a Ins­ta­grame pra­cuje Boost v tvoj pros­pech. Pokiaľ si na dru­hej strane a vystu­pu­ješ ako kupu­júci, stačí, aby si si všetky pla­tobné infor­má­cie a doda­cie pod­mienky nasta­vil pri prvom nákupe, a potom už len pou­žil ten istý hash­tag pri kaž­dom ďal­šom. Potvr­de­nie o rea­li­zo­va­nom nákupe ti príde sprá­vou. Toto rie­še­nie je zau­jí­mavé hlavne z dôvodu úpl­ného odlí­še­nia sa zna­čiek v očiach poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Určite stojí za vyskú­ša­nie, ak chceš pre­dá­vať pro­dukty pro­stred­níc­tvom sociál­nych sietí.

boost

6.Bounce Bar

Vytvor si úvodný ban­ner na stránku v prie­behu pár sekúnd. 

Bounce Bar je skript, ktorý ti umož­ňuje vytvo­riť atrak­tívny ban­ner na tvoj web bez aké­ho­koľ­vek prog­ra­mo­va­nia. Tieto CTA ban­nery doká­žeš pris­pô­so­biť pou­ží­va­te­ľovi na mieru podľa toho, z akého zdroja pri­šiel a sú funkčné aj vtedy, keď má nasta­vený Adb­lock. Bounce Bar ponúka aj mož­nosť nasta­ve­nia rôz­nych ban­ne­rov pre rôzne webové stránky, čo je veľmi uži­točné, ak chceš vytvá­rať odlišné CTA ban­nery na mieru podľa zame­ra­nia pod­stránky. Nástroj je veľmi jed­no­du­chý, ale má veľký vplyv na cel­kový počet kon­ver­zií, nech je už cie­ľom čokoľ­vek.

bounce

7.Effin Ama­zing UTM Buil­der

Vytvor webovú adresu, ktorá ti pomôže pri­dať para­metre k webo­vej adrese, ktorú pou­ží­vaš pri svo­jich kam­pa­niach pro­stred­níc­tvom roz­ší­re­ných nástro­jov Chrome.

Chrome umož­ňuje vytvo­riť webovú adresu (UTM kód), ktorá bude merať tvoje inter­ne­tové a emai­lové reklamné kam­pane, bez toho, aby si musel pre­hlia­dač opus­tiť. Môžeš si nasta­viť kam­paň, médium, zdroje, dátumy a mnoho ďal­ších vlast­ností UTM kódu. Skvelá schop­nosť tohto nástroja je vytvá­rať a ukla­dať tem­platy, takže už nemu­síš kopí­ro­vať a nanovo nasta­vo­vať rov­naké dáta stále dookola. K ďal­ším roz­ší­re­ným fun­kci­ona­li­tám patrí: auto­ma­tické gene­ro­va­nie URL adresy do poľa for­mu­láru, skrá­tený UTMS s integ­rá­ciou bit.ly a pred­na­sta­ve­nie naj­viac pou­ží­va­ných časo­vých periód. Tento nástroj patrí k tým, pri kto­rých sa zamys­líš, prečo neexis­to­val už skôr.

utm

8. Gro­wth Tools

A to naj­lep­šie nako­niec.

Ak hľa­dáš ďal­šie nástroje, ktoré pomôžu rásť tvojmu star­tupu, Gro­wth Tools je skvelý zdroj. Náj­deš tu všetko od ana­ly­tic­kých nástro­jov až po nástroje opti­ma­li­zu­júce con­tent mar­ke­ting. Stránku Gro­wth Tools sa oplatí nav­ští­viť mini­málne na roz­ší­re­nie obzoru mož­ností rastu :)

growth

Zdroj článku a foto­gra­fií: medium.com , zdroj titul­nej foto­gra­fie: rockefellerfoundation.org

Pridať komentár (0)