9 mýtov o sociál­nych sie­ťach

Simona Babicová / 26. novembra 2014 / Zaujímavosti

Sociálne média sa dajú pri­rov­nať k tíne­džer­skému sexu. Každý si trúfa to skú­siť, ale nikto v sku­toč­nosti nevie ako na to. A keď sa to podarí, nie je to o nič lep­šie, než to pred tým.” 

Presne takto to vytwe­e­to­val v roku 2009 do sveta Avi­nash Kaus­hik — indický pod­ni­ka­teľ, spi­so­va­teľ a spe­a­ker. 

Avšak, v dneš­nej dobe sú sociálne média jed­ným zo spô­so­bov pou­ží­va­ných na pre­daj, mar­ke­ting a prácu s verej­nos­ťou, ale aj napriek tomu exis­tuje ešte stále veľké množ­stvo myl­ných pred­stav týka­jú­cich sa sociál­nych médií.

Bodaj by nie, keď veľké množ­stvo ľudí poriadne ani neve­dia, ako inak ako len na hry a chat využiť taký Face­book.

Tak, a teraz vám uve­diem presne 9 mýtov, týka­jú­cich sa pre­dov­šet­kým sociál­nych médií.
Poďme na to! ;)

Mýtus č. 1: „ Sociálne média defi­no­vané ako Face­book, Twit­ter a Lin­ke­dIn “

Je to sku­pina inter­ne­to­vých on-line apli­ká­cií, ktorá sta­via na ide­olo­gic­kých a tech­no­lo­gic­kých zákla­doch Web 2.0, a ktorá umož­ňuje vytvá­rať a vymie­ňať uží­va­teľmi gene­ro­vaný obsah.”

Áno, presne takto to defi­no­vali vo vyhod­no­tení výskumu dvaja pro­fe­sori Andreas Kap­lan a Michael Haen­lein.

Kým na vrchole zoznamu sociál­nych sietí svieti pre­dov­šet­kým Face­book, Twit­ter a Lin­ke­dIn, stále exis­tuje veľké množ­stvo aj ďal­ších, možno nie veľmi popu­lár­nych sociál­nych sietí. Tie sa pre­dov­šet­kým môžu zaobe­rať pro­jektmi súvi­sia­cich so spo­lu­prá­cou ako naprí­klad Wiki­pe­dia, mik­rob­logy, Tum­blr ale aj You­Tube a Dai­ly­mo­tion. Nástroje pre pod­ni­kovú spo­lu­prácu, kto­rými sú Sha­re­Po­int a Yam­mer sa tiež rátajú do sku­piny sociál­nych médií. Každá jedna z týchto strá­nok má svoje jedi­nečné pub­li­kum a práve preto ich stra­té­gia ma potrebu vyni­ka­nia pre úspešné spo­je­nie sa s ich fanú­šikmi.

Mýtus č. 2: „ Sociálne média ovplyv­ňujú pra­cov­ní­kov a tak sa stá­vajú menej pro­duk­tívni “

Mys­lím, že veľmi dobre poznáte prí­behy štu­den­tov, ktorí sa rozp­ty­ľujú počas svojho štú­dia Face­bo­okom a svoje povin­nosti odkla­dajú na neskôr – „ Milo­vaná Prok­ras­ti­ná­cia“. Takéto situ­ácie vyvo­lá­vajú u väč­šiny štu­den­tov deak­ti­vá­cie svo­jich FB účtov, pre­dov­šet­kým počas skúš­ko­vého obdo­bia z dôvodu nesú­stre­de­nosti.

To nemusí hneď zna­me­nať, že aj na pra­co­vis­kách vzniká pokles pro­duk­ti­vity práce u zamest­nan­cov.

Ipsos a Mic­ro­soft vytvo­rili pries­kum pri­bližne z pome­dzi 10 000 pra­cov­ní­kov v rámci 32 kra­jín a zis­tili, že 46 % pra­cov­ní­kov pra­co­valo pro­duk­tív­nej­šie vďaka sociál­nym médiám využí­va­ných v kan­ce­lá­riách. Pri­čom boli poží­vané pre­dov­šet­kým rýchle správy, sms správy, video­kon­fe­ren­cie, spra­vo­daj­stvo, sociálne siete a tímové weby ako Sha­re­Po­int.

Mýtus č. 3: „ Sociálne médiá nie sú pros­pešné v pra­cov­nom pro­stredí “

V štú­diách Ipsos a Mic­ro­soft uviedlo 34 % zamest­nan­cov, že vede­nie pod­ce­nilo výhody nástro­jov sociál­nych médií a 37 % sa vyjad­rilo, že svoju prácu by mohli robiť omnoho lep­šie, keby bolo možné využí­vať sociálne nástroje vo svo­jich pra­co­vis­kách.

Okrem všet­kého, štú­die McKin­sey uviedli, že v nie­kto­rých odvet­viach týka­jú­cich sa spot­reb­ného tovaru, malo­ob­chod­ných finanč­ných slu­žieb, pokro­či­lých slu­žieb a pro­fe­si­onál­nych slu­žieb by vznikla mož­nosť zvý­še­nia pro­duk­ti­vity o 20 — 25 % v prí­pade zave­de­nia pou­ží­va­nia sociál­nej tech­no­ló­gie v spo­loč­nosti, ktoré by mali za úlohu pomôcť vylep­šiť spo­lu­prácu a komu­ni­ká­ciu v rámci jed­not­li­vých pod­ni­kov.

Mýtus č. 4: „ Nábor pro­stred­níc­tvom sociál­nych médií pri­ťa­huje nekva­lit­ných kan­di­dá­tov “

Neexis­tujú žiadne pre­kážky na poda­nie žia­dosti o zamest­na­nie pro­stred­níc­tvom sociál­nych médií. Avšak, kva­lita kan­di­dá­tov sa od seba prí­ro­dzene odli­šuje. Je možné, že kva­lita žia­dostí by mohla byť v sku­toč­nosti niž­šia ako v prí­pade, keby žia­dosť pre­šla per­so­nál­nou agen­tú­rou, ktorá sa pre­dov­šet­kým zame­riava na určitý druh kan­di­dá­tov.

Výskum z Brigh­ton School Manaž­mentu pod­ni­ka­nia uká­zal, že 94 % per­so­na­lis­tov využíva sociálne média pre svoju prácu a 49 % zamest­ná­va­te­ľov tak obja­vilo kva­lit­nej­ších kan­di­dá­tov. V sku­toč­nosti to zna­mená, že pri­bližne 73 % kan­di­dá­tov v roz­pätí od 18 — 34 rokov si našli svoje zamest­na­nie pro­stred­níc­tvom sociál­nej siete.

Z pries­kumu Job­vite social rec­ru­iting sur­vey 2013 výsledky uká­zali, že naj­lep­šie ohod­no­tení kan­di­dáti sú tí, ktorí pro­stred­níc­tvom sociál­nej siete zís­ka­vajú odpo­rú­ča­nia.

Mýtus č. 5: „ Sociálne média vytvá­rajú u prie­mer­ných zamest­nan­cov menší záu­jem o ich prácu “

Firma Evolve sa zame­rala na pra­co­visko call cen­tra s pri­bližne 40 000 zamest­nan­cov, kde zis­tili, že pra­cov­níci využí­va­júci menej ako 4 sociálne siete počas týždňa zostá­vajú v práci o niečo dlh­šie ako ich roves­níci.

No a pri dru­hom pokuse zis­tili, že zamest­nanci, ktorí pou­ží­vali pra­vi­delne viac ako 5 dru­hov sociál­nych sietí pre­uká­zali vyš­šie tržby v krat­šom čase ako ich kole­go­via.
Naozaj šoku­júce ! :)

Mýtus č. 6: „ Finančné dôsledky nie sú súčas­ťou sociál­nych médií pre­tože sú pod­radné“

Štú­dia firiem Cap­ge­mini Con­sul­ting a MIT zis­tila, že tré­ning v sociál­nych médiách a digi­tál­nych roz­hra­niach, je vo vše­obec­nosti roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom ak sa pýtame prečo zisky digi­tálne orien­to­va­ných firiem pre­vy­šujú výnosy tých menej web pokro­či­lých kon­ku­ren­tov.

Zve­rej­ne­nie správy hovorí, že ” spo­loč­nosti so sil­nej­šou digi­tál­nou inten­zi­tou čer­pajú vyš­šie príjmy zo svo­jich fyzic­kých akti­vít.” Tak­tiež gene­rujú vyš­šie príjmy na zamest­nanca, majú vyšší čistý zisk, marže a vyš­šie oce­ne­nie na trhu.

Mýtus č. 7: „ Sociálne média nikdy nevyt­vá­rajú priamy pre­daj “

Spo­loč­nosť Dell v roku 2009 vypro­du­ko­vala pri­bližne 3 mili­óny dolá­rov jed­ným zo svo­jich účtov na Twit­teri. Tento účet, už v minu­losti mal vysoký počet fanú­ši­kov a aj vyni­ka­júce pre­po­je­nie so spot­re­bi­teľmi.

Ak je značka schopná vybu­do­vať z časti svo­jich zákaz­ní­kov, advo­ká­tov svo­jej značky a počú­vať spätnú väzbu a obavy svo­jej cie­ľovky (cie­ľo­vej sku­piny zákaz­ní­kov), mohla by byť schopná, posu­núť sa ďalej pro­stred­níc­tvom roz­ši­ro­va­nia svo­jich pro­duk­tov sociál­nymi médiami.

Jed­nako, značky potre­bujú pri­stú­piť k sociál­nym sie­ťam ako k šanci na pod­poru — žive­nie online základne zákaz­ní­kov, rad­šej ako len k ďal­šiemu pros­triedku pre­daja ak chcú dostať tieto ďal­šie bene­fity. Tak dlho ako sa tím bude sprá­vať pri­ro­dzene a auten­ticky, a svoje pro­dukty bude zmie­ňo­vať s mie­rou, sociálne siete ponúknu pomocné nástroje zákaz­ní­kom miesta zahl­te­nia ich otrav­nými pokusmi o pre­daj.

8. Mýtus: „ Nikto už nepou­žíva agre­gá­tor nových správ “

Agre­gá­tory na sociál­nych sie­ťach ako Digg, Stum­ble­Upon a Red­dit sú stále popu­lár­nymi a rele­vant­nými. S prí­cho­dom obrov­ského množ­stva novi­niek na Face­book-u, Twit­ter-i a Lin­ke­dIn-e, by si nie­kto mohol s kľud­ným sve­do­mím mys­lieť, že kom­pletne nahra­dili agre­gá­tory tak ako sme ich poznali.

Avšak, glo­bálne šta­tis­tiky pre sociálne siete podľa Stat­coun­ter uka­zujú, že ľudia sú stále dosta­točne aktívni na Stum­ble­Upon a Red­dit. Obe stránky mali vyš­šiu prie­mernú náv­štev­nosť za posledný rok ako You­Tube.

9. Mýtus: „ Starší ľudia nie sú aktívni na sociál­nych sie­ťach, takže nemá zmy­sel sa na nich zame­ria­vať “ 

Pew Rese­arch Cen­ter zis­tilo že v roku 2013, 43 % ame­ri­ča­nov star­ších ako 65 rokov pou­ží­valo aspoň jednu sociálnu sieť, pre porov­na­nie v roku 2010 to bolo 26 % a dokonca iba 1 % v roku 2008!

V čase pub­li­ko­va­nia, viac ako 39 mili­ó­nov ľudí, 65 a viac roč­ných pou­žíva Face­book, Twit­ter a Skype. Čo ich robí naj­rých­lej­šie ras­tú­cou demo­gra­fic­kou sku­pi­nou na týchto sociál­nych sie­ťach.
Z toho vyplýva, že netreba pod­ce­ňo­vať star­šiu gene­rá­ciu, veď predsa aj oni majú chuť napre­do­vať s dobou. :)

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)