9 mýtov o sociál­nych sie­ťach

Simona Babicová / 26. novembra 2014 / Zaujímavosti

Sociál­ne média sa dajú pri­rov­nať k tíne­džer­ské­mu sexu. Kaž­dý si trú­fa to skú­siť, ale nikto v sku­toč­nos­ti nevie ako na to. A keď sa to poda­rí, nie je to o nič lep­šie, než to pred tým.” 

Pres­ne tak­to to vytwe­e­to­val v roku 2009 do sve­ta Avi­nash Kaus­hik — indic­ký pod­ni­ka­teľ, spi­so­va­teľ a spe­a­ker. 

Avšak, v dneš­nej dobe sú sociál­ne média jed­ným zo spô­so­bov pou­ží­va­ných na pre­daj, mar­ke­ting a prá­cu s verej­nos­ťou, ale aj napriek tomu exis­tu­je ešte stá­le veľ­ké množ­stvo myl­ných pred­stav týka­jú­cich sa sociál­nych médií.

Bodaj by nie, keď veľ­ké množ­stvo ľudí poriad­ne ani neve­dia, ako inak ako len na hry a chat využiť taký Face­bo­ok.

Tak, a teraz vám uve­diem pres­ne 9 mýtov, týka­jú­cich sa pre­dov­šet­kým sociál­nych médií.
Poď­me na to! ;)

Mýtus č. 1: „ Sociál­ne média defi­no­va­né ako Face­bo­ok, Twit­ter a Lin­ke­dIn “

Je to sku­pi­na inter­ne­to­vých on-line apli­ká­cií, kto­rá sta­via na ide­olo­gic­kých a tech­no­lo­gic­kých zákla­doch Web 2.0, a kto­rá umož­ňu­je vytvá­rať a vymie­ňať uží­va­teľ­mi gene­ro­va­ný obsah.”

Áno, pres­ne tak­to to defi­no­va­li vo vyhod­no­te­ní výsku­mu dva­ja pro­fe­so­ri Andre­as Kap­lan a Micha­el Haen­le­in.

Kým na vrcho­le zozna­mu sociál­nych sie­tí svie­ti pre­dov­šet­kým Face­bo­ok, Twit­ter a Lin­ke­dIn, stá­le exis­tu­je veľ­ké množ­stvo aj ďal­ších, mož­no nie veľ­mi popu­lár­nych sociál­nych sie­tí. Tie sa pre­dov­šet­kým môžu zaobe­rať pro­jekt­mi súvi­sia­cich so spo­lu­prá­cou ako naprí­klad Wiki­pe­dia, mik­rob­lo­gy, Tum­blr ale aj You­Tu­be a Dai­ly­mo­ti­on. Nástro­je pre pod­ni­ko­vú spo­lu­prá­cu, kto­rý­mi sú Sha­re­Po­int a Yam­mer sa tiež ráta­jú do sku­pi­ny sociál­nych médií. Kaž­dá jed­na z tých­to strá­nok má svo­je jedi­neč­né pub­li­kum a prá­ve pre­to ich stra­té­gia ma potre­bu vyni­ka­nia pre úspeš­né spo­je­nie sa s ich fanú­šik­mi.

Mýtus č. 2: „ Sociál­ne média ovplyv­ňu­jú pra­cov­ní­kov a tak sa stá­va­jú menej pro­duk­tív­ni “

Mys­lím, že veľ­mi dob­re pozná­te prí­be­hy štu­den­tov, kto­rí sa rozp­ty­ľu­jú počas svoj­ho štú­dia Face­bo­okom a svo­je povin­nos­ti odkla­da­jú na neskôr – „ Milo­va­ná Prok­ras­ti­ná­cia“. Také­to situ­ácie vyvo­lá­va­jú u väč­ši­ny štu­den­tov deak­ti­vá­cie svo­jich FB účtov, pre­dov­šet­kým počas skúš­ko­vé­ho obdo­bia z dôvo­du nesú­stre­de­nos­ti.

To nemu­sí hneď zna­me­nať, že aj na pra­co­vis­kách vzni­ká pokles pro­duk­ti­vi­ty prá­ce u zamest­nan­cov.

Ipsos a Mic­ro­soft vytvo­ri­li pries­kum pri­bliž­ne z pome­dzi 10 000 pra­cov­ní­kov v rám­ci 32 kra­jín a zis­ti­li, že 46 % pra­cov­ní­kov pra­co­va­lo pro­duk­tív­nej­šie vďa­ka sociál­nym médiám využí­va­ných v kan­ce­lá­riách. Pri­čom boli poží­va­né pre­dov­šet­kým rých­le sprá­vy, sms sprá­vy, video­kon­fe­ren­cie, spra­vo­daj­stvo, sociál­ne sie­te a tímo­vé weby ako Sha­re­Po­int.

Mýtus č. 3: „ Sociál­ne médiá nie sú pros­peš­né v pra­cov­nom pro­stre­dí “

V štú­diách Ipsos a Mic­ro­soft uvied­lo 34 % zamest­nan­cov, že vede­nie pod­ce­ni­lo výho­dy nástro­jov sociál­nych médií a 37 % sa vyjad­ri­lo, že svo­ju prá­cu by moh­li robiť omno­ho lep­šie, keby bolo mož­né využí­vať sociál­ne nástro­je vo svo­jich pra­co­vis­kách.

Okrem všet­ké­ho, štú­die McKin­sey uvied­li, že v nie­kto­rých odvet­viach týka­jú­cich sa spot­reb­né­ho tova­ru, malo­ob­chod­ných finanč­ných slu­žieb, pokro­či­lých slu­žieb a pro­fe­si­onál­nych slu­žieb by vznik­la mož­nosť zvý­še­nia pro­duk­ti­vi­ty o 20 — 25 % v prí­pa­de zave­de­nia pou­ží­va­nia sociál­nej tech­no­ló­gie v spo­loč­nos­ti, kto­ré by mali za úlo­hu pomôcť vylep­šiť spo­lu­prá­cu a komu­ni­ká­ciu v rám­ci jed­not­li­vých pod­ni­kov.

Mýtus č. 4: „ Nábor pro­stred­níc­tvom sociál­nych médií pri­ťa­hu­je nekva­lit­ných kan­di­dá­tov “

Neexis­tu­jú žiad­ne pre­káž­ky na poda­nie žia­dos­ti o zamest­na­nie pro­stred­níc­tvom sociál­nych médií. Avšak, kva­li­ta kan­di­dá­tov sa od seba prí­ro­dze­ne odli­šu­je. Je mož­né, že kva­li­ta žia­dos­tí by moh­la byť v sku­toč­nos­ti niž­šia ako v prí­pa­de, keby žia­dosť pre­šla per­so­nál­nou agen­tú­rou, kto­rá sa pre­dov­šet­kým zame­ria­va na urči­tý druh kan­di­dá­tov.

Výskum z Brigh­ton Scho­ol Manaž­men­tu pod­ni­ka­nia uká­zal, že 94 % per­so­na­lis­tov využí­va sociál­ne média pre svo­ju prá­cu a 49 % zamest­ná­va­te­ľov tak obja­vi­lo kva­lit­nej­ších kan­di­dá­tov. V sku­toč­nos­ti to zna­me­ná, že pri­bliž­ne 73 % kan­di­dá­tov v roz­pä­tí od 18 — 34 rokov si našli svo­je zamest­na­nie pro­stred­níc­tvom sociál­nej sie­te.

Z pries­ku­mu Job­vi­te social rec­ru­iting sur­vey 2013 výsled­ky uká­za­li, že naj­lep­šie ohod­no­te­ní kan­di­dá­ti sú tí, kto­rí pro­stred­níc­tvom sociál­nej sie­te zís­ka­va­jú odpo­rú­ča­nia.

Mýtus č. 5: „ Sociál­ne média vytvá­ra­jú u prie­mer­ných zamest­nan­cov men­ší záu­jem o ich prá­cu “

Fir­ma Evol­ve sa zame­ra­la na pra­co­vis­ko call cen­tra s pri­bliž­ne 40 000 zamest­nan­cov, kde zis­ti­li, že pra­cov­ní­ci využí­va­jú­ci menej ako 4 sociál­ne sie­te počas týžd­ňa zostá­va­jú v prá­ci o nie­čo dlh­šie ako ich roves­ní­ci.

No a pri dru­hom poku­se zis­ti­li, že zamest­nan­ci, kto­rí pou­ží­va­li pra­vi­del­ne viac ako 5 dru­hov sociál­nych sie­tí pre­uká­za­li vyš­šie trž­by v krat­šom čase ako ich kole­go­via.
Naozaj šoku­jú­ce ! :)

Mýtus č. 6: „ Finanč­né dôsled­ky nie sú súčas­ťou sociál­nych médií pre­to­že sú pod­rad­né“

Štú­dia firiem Cap­ge­mi­ni Con­sul­ting a MIT zis­ti­la, že tré­ning v sociál­nych médiách a digi­tál­nych roz­hra­niach, je vo vše­obec­nos­ti roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom ak sa pýta­me pre­čo zis­ky digi­tál­ne orien­to­va­ných firiem pre­vy­šu­jú výno­sy tých menej web pokro­či­lých kon­ku­ren­tov.

Zve­rej­ne­nie sprá­vy hovo­rí, že ” spo­loč­nos­ti so sil­nej­šou digi­tál­nou inten­zi­tou čer­pa­jú vyš­šie príj­my zo svo­jich fyzic­kých akti­vít.” Tak­tiež gene­ru­jú vyš­šie príj­my na zamest­nan­ca, majú vyš­ší čis­tý zisk, mar­že a vyš­šie oce­ne­nie na trhu.

Mýtus č. 7: „ Sociál­ne média nikdy nevyt­vá­ra­jú pria­my pre­daj “

Spo­loč­nosť Dell v roku 2009 vypro­du­ko­va­la pri­bliž­ne 3 mili­ó­ny dolá­rov jed­ným zo svo­jich účtov na Twit­te­ri. Ten­to účet, už v minu­los­ti mal vyso­ký počet fanú­ši­kov a aj vyni­ka­jú­ce pre­po­je­nie so spot­re­bi­teľ­mi.

Ak je znač­ka schop­ná vybu­do­vať z čas­ti svo­jich zákaz­ní­kov, advo­ká­tov svo­jej znač­ky a počú­vať spät­nú väz­bu a oba­vy svo­jej cie­ľov­ky (cie­ľo­vej sku­pi­ny zákaz­ní­kov), moh­la by byť schop­ná, posu­núť sa ďalej pro­stred­níc­tvom roz­ši­ro­va­nia svo­jich pro­duk­tov sociál­ny­mi média­mi.

Jed­na­ko, znač­ky potre­bu­jú pri­stú­piť k sociál­nym sie­ťam ako k šan­ci na pod­po­ru — žive­nie onli­ne základ­ne zákaz­ní­kov, rad­šej ako len k ďal­šie­mu pros­tried­ku pre­da­ja ak chcú dostať tie­to ďal­šie bene­fi­ty. Tak dlho ako sa tím bude sprá­vať pri­ro­dze­ne a auten­tic­ky, a svo­je pro­duk­ty bude zmie­ňo­vať s mie­rou, sociál­ne sie­te ponúk­nu pomoc­né nástro­je zákaz­ní­kom mies­ta zahl­te­nia ich otrav­ný­mi pokus­mi o pre­daj.

8. Mýtus: „ Nikto už nepou­ží­va agre­gá­tor nových správ “

Agre­gá­to­ry na sociál­nych sie­ťach ako Digg, Stum­ble­Upon a Red­dit sú stá­le popu­lár­ny­mi a rele­vant­ný­mi. S prí­cho­dom obrov­ské­ho množ­stva novi­niek na Face­bo­ok-u, Twit­ter-i a Lin­ke­dIn-e, by si nie­kto mohol s kľud­ným sve­do­mím mys­lieť, že kom­plet­ne nahra­di­li agre­gá­to­ry tak ako sme ich pozna­li.

Avšak, glo­bál­ne šta­tis­ti­ky pre sociál­ne sie­te pod­ľa Stat­coun­ter uka­zu­jú, že ľudia sú stá­le dosta­toč­ne aktív­ni na Stum­ble­Upon a Red­dit. Obe strán­ky mali vyš­šiu prie­mer­nú náv­štev­nosť za posled­ný rok ako You­Tu­be.

9. Mýtus: „ Star­ší ľudia nie sú aktív­ni na sociál­nych sie­ťach, tak­že nemá zmy­sel sa na nich zame­ria­vať “ 

Pew Rese­arch Cen­ter zis­ti­lo že v roku 2013, 43 % ame­ri­ča­nov star­ších ako 65 rokov pou­ží­va­lo aspoň jed­nu sociál­nu sieť, pre porov­na­nie v roku 2010 to bolo 26 % a dokon­ca iba 1 % v roku 2008!

V čase pub­li­ko­va­nia, viac ako 39 mili­ó­nov ľudí, 65 a viac roč­ných pou­ží­va Face­bo­ok, Twit­ter a Sky­pe. Čo ich robí naj­rých­lej­šie ras­tú­cou demo­gra­fic­kou sku­pi­nou na tých­to sociál­nych sie­ťach.
Z toho vyplý­va, že netre­ba pod­ce­ňo­vať star­šiu gene­rá­ciu, veď pred­sa aj oni majú chuť napre­do­vať s dobou. :)

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)