Aero­Mo­bil na trhu už o dva roky?

Filip Mosnár / 27. mája 2016 / Business

Na Aero­Mo­bil sa však môžeš teraz pozrieť úplne zblízka, keďže práve zažíva svoju pre­mi­éru na Medzi­ná­rod­nom stro­jár­skom veľ­trhu v Nitre.

freshNews

Kon­štruk­tér a dizaj­nér Aero­Mo­bilu, Šte­fan Klein, si pochva­ľuje pre­zen­to­va­nie práve v rod­nej Nitre lie­ta­jú­ceho auta. Kle­i­no­vým cie­ľom je vyhnúť sa scé­naru, pri kto­rom vznikne komerčne úspešná firma, ktorá však zabudne na svoj vývoj. Preto dnes pra­cuje spo­loč­nosť na nie­koľ­kých pro­to­ty­poch, potreb­ných na napl­ne­nie cer­ti­fi­kač­ného pro­cesu, pri­čom aero­mo­bil na trhu si spo­loč­nosť pred­sta­vuje v roku 2018.

V prí­pade Aeoro­Mo­bilu však tento pro­ces trvá o niečo dlh­šie, keďže legis­la­tívy musí spĺňať dve, tú pre pozemné vozidlá, ako i pre lie­tadlá. Klein pova­žuje za najat­rak­tív­nejší ame­rický trh, neza­búda však ani na Čínu. Aktu­álne potre­buje Aero­Mo­bil na integ­rá­ciu do cest­nej dopravy cca 500 met­rov trá­van­tej plo­chy na pri­stá­tie a minútu dvad­sať sekúnd na trans­for­má­ciu. Kon­štruk­tér však plá­nuje dostať tento čas pod jednu minútu.

Cena ešte stále nie je nasto­lená, má byť však obra­zom ceny lie­ta­diel a auto­mo­bi­lov vyš­šej triedy. Keď si ale teraz začeš šet­riť, v roku 2018 už ale môžeš mať svoj Aero­Mo­bil.

am_foto_02

zdroj:aeormobil.com zdroj fotografie:aeromobil.com zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:aeoromobil.com

Pridať komentár (0)