Aero­Mo­bil sa stáva his­to­ricky prvá firma zo Slo­ven­ska na eko­no­mic­kom fóre v Davose!

Rišo Néveri / 19. januára 2016 / Zo Slovenska

Sve­tové eko­no­mické fórum v Davose bude mať už svoj 46. roč­ník. Iba prvý­krát sa však fóra zúčastní aj slo­ven­ský pro­jekt.

fresh

Aero­Mo­bil pro­stred­níc­tvom svojho zástupcu zúčastní ako his­to­ricky prvá firma zo Slo­ven­ska na 46. Sve­to­vom eko­no­mic­kom fóre v Davose!

Mar­tin Bruncko — ria­di­teľ pre stra­té­giu a finan­cie v spo­loč­nosti je jed­ným z dôle­ži­tých hostí spo­me­dzi biz­nis líd­rov z viac ako 25 sek­to­rov na kon­fe­ren­cii. V Davose sa stretne s inves­tormi, poli­tic­kými líd­rami, pod­ni­ka­teľmi a glo­bál­nymi osob­nos­ťami najmä o trans­for­má­cii osob­nej dopravy a štvr­tej indus­triál­nej revo­lú­cii, ktorá je jed­nou z kľú­čo­vých tém toh­to­roč­ného eko­no­mic­kého fóra.

Auto­mo­bi­lový a letecký prie­my­sel vďaka roz­voju digi­tál­nych tech­no­ló­gií pre­chá­dza v posled­ných rokoch obrov­skými zme­nami. Aero­Mo­bil je plno­hod­not­nou súčas­ťou tejto revo­lú­cie — pove­dal Mar­tin Bruncko, ktorý je nosi­te­ľom oce­ne­nia Young Glo­bal Lea­der od Sve­to­vého eko­no­mic­kého fóra.

Aero­mo­bil znovu doka­zuje, že je zrejme naj­väč­ším a naj­dô­le­ži­tej­ším star­tu­pom Slo­ven­ska, ktorý má poten­ciál byť prie­kop­ní­kom vo svo­jej lige. Napriek sil­nej kon­ku­ren­cii, ktorá deň čo deň narastá si drží silné meno a zís­kava silné posta­ve­nie!

Zdroj: press.aeromobil.com

Pridať komentár (0)