Aero­Mo­bil sa stá­va his­to­ric­ky prvá fir­ma zo Slo­ven­ska na eko­no­mic­kom fóre v Davo­se!

Rišo Néveri / 19. januára 2016 / Zo Slovenska

Sve­to­vé eko­no­mic­ké fórum v Davo­se bude mať už svoj 46. roč­ník. Iba prvý­krát sa však fóra zúčast­ní aj slo­ven­ský pro­jekt.

fresh

Aero­Mo­bil pro­stred­níc­tvom svoj­ho zástup­cu zúčast­ní ako his­to­ric­ky prvá fir­ma zo Slo­ven­ska na 46. Sve­to­vom eko­no­mic­kom fóre v Davo­se!

Mar­tin Brunc­ko — ria­di­teľ pre stra­té­giu a finan­cie v spo­loč­nos­ti je jed­ným z dôle­ži­tých hos­tí spo­me­dzi biz­nis líd­rov z viac ako 25 sek­to­rov na kon­fe­ren­cii. V Davo­se sa stret­ne s inves­tor­mi, poli­tic­ký­mi líd­ra­mi, pod­ni­ka­teľ­mi a glo­bál­ny­mi osob­nos­ťa­mi naj­mä o trans­for­má­cii osob­nej dopra­vy a štvr­tej indus­triál­nej revo­lú­cii, kto­rá je jed­nou z kľú­čo­vých tém toh­to­roč­né­ho eko­no­mic­ké­ho fóra.

Auto­mo­bi­lo­vý a letec­ký prie­my­sel vďa­ka roz­vo­ju digi­tál­nych tech­no­ló­gií pre­chá­dza v posled­ných rokoch obrov­ský­mi zme­na­mi. Aero­Mo­bil je plno­hod­not­nou súčas­ťou tej­to revo­lú­cie — pove­dal Mar­tin Brunc­ko, kto­rý je nosi­te­ľom oce­ne­nia Young Glo­bal Lea­der od Sve­to­vé­ho eko­no­mic­ké­ho fóra.

Aero­mo­bil zno­vu doka­zu­je, že je zrej­me naj­väč­ším a naj­dô­le­ži­tej­ším star­tu­pom Slo­ven­ska, kto­rý má poten­ciál byť prie­kop­ní­kom vo svo­jej lige. Napriek sil­nej kon­ku­ren­cii, kto­rá deň čo deň naras­tá si drží sil­né meno a zís­ka­va sil­né posta­ve­nie!

Zdroj: press.aeromobil.com

Pridať komentár (0)