Ako pod­ni­ka­te­lia máme povin­nosť voči star­tu­pis­tom

Alexandra Dulaková / 14. august 2015 / Business

Vďaka cro­wd­fun­dingu sa zro­dilo nespo­četné množ­stvo nádej­ných star­tu­pov. Otvára dvere aj tým, kto­rým by inak nedos­ta­tok fina­nan­cií zma­ril všetky nádeje. Pod­po­ruje eko­no­mický rast, posil­ňuje pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die a robí nádej­ným spo­loč­nos­tiam meno. Pre dob­rých pod­ni­ka­te­ľov by mal byť cro­wd­fun­ding jed­nou z pri­ro­dze­ných mož­ností ako finan­co­vať svoj pro­jekt.

Sohin Shah, zakla­da­teľ via­ce­rých úspeš­ných star­tu­pov, môže vďaka vlast­nej skú­se­nosti cro­wd­fun­ding len vele­biť. Svoj prvý pro­dukt, Valu­ation App, pomoc­níka pri finanč­nej ana­lýze, vytvo­ril len vďaka šted­rosti cro­wfun­der­fo­vých inves­to­rov. Úspech ho inšpi­ro­val a tak mal čoskoro ďalší nápad – iFun­ding, plat­formu pre cro­wd­fun­ding nehnu­teľ­ností. To sa písal rok 2012 a opäť uspel pomo­cou finanč­ných inves­tí­cií iných pod­ni­ka­te­ľov

Oba jeho výtvory mali nápad, poten­ciál zlep­šiť danú pod­ni­ka­teľ­skú sféru a v nepo­sled­nom rade aj šťas­tie na ochot­ných inves­to­rov. Veľ­ko­lepé vízie a nápady sú alfou ome­gou pre kaž­dého úspeš­ného pod­ni­ka­teľa, lenže nie vždy vyjdú z jeho vlast­nej hlavy. V prí­pade, že má pod­ni­ka­teľ dosta­točne veľké zdroje, aby vedel pod­po­riť aj cudzie nápady, mal by byť tento druh pomoci jeho výsa­dou. To si aspoň myslí Sohin Shah a v tomto duchu sa nesú aj jeho rady úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom. 

Náhľad do iFun­ding

Prečo nezat­vá­rať oči pred poten­ciá­lom nádej­ných star­tu­pov? 

1. Zrejme nikto ešte neus­pel bez pomoci ostat­ných. Z tohto dôvodu je akousi morál­nou povin­nos­ťou tých úspeš­nej­ších, neza­nev­rieť na svo­jích začí­na­jú­cich a zatiaľ menej úspeš­ných kole­gov. Najmä ak ide o nápad, ktorý by sa mal pre­niesť do rea­lity. Chce to víziu a inštink­tívny odhad, aby sa dalo správne pred­po­kla­dať, ktorý star­tup má nádej uspieť a ktorý nie. Na dru­hej strane, netreba do toho ísť len s vidi­nou istého zisku alebo úspe­chu. 

2. Každý pod­ni­ka­teľ­ský pro­jekt vytvára pries­tor pre nové pra­covné pozí­cie. Pod­po­rou star­tu­pov sa tak zvýši zamest­na­nosť – či už okam­žitá, alebo vo vzdia­le­nej­šej budúc­nosti. A to je niečo, čo by mal pod­po­ro­vať každý. Veľa z vás bude možno opo­no­vať, že star­tupy nevyt­vá­rajú zďa­leka toľko pra­cov­ných miest ako auto­mo­bilky prip. iné firmy, no netreba zabú­dať, že práve tieto pra­covné pozí­cie majú pre našu eko­no­miku added value a jedná sa o vysoko kva­li­fo­ko­vané joby. Okrem toho Eset zamest­náva 1 000 zamest­nan­cov, Sygic viac ako 150 a Pixel­Fe­de­ra­tion okolo 120, čo už sú cel­kom slušné čísla.

3. Vytvá­ra­nie si vzťa­hov je v pod­ni­ka­teľ­skej sfére zákla­dom úspe­chu. Sám toho člo­vek dosiahne len málo. Vytvá­ra­ním vzťa­hov pomo­cou inves­to­va­nia sa člo­vek môže opäť posu­núť ďalej a roz­ší­riť svoju pod­ni­ka­teľ­skú sieť, neho­vo­riac o tom, že si takto aj robí meno. 

4. Sú veci, ktoré vás pod­ni­ka­nie nenaučí. Ako inves­tor musíte mať dobrý odhad a záro­veň byť zmie­rený s tým, že váš dosti­hový kôň vždy nedo­behne do cieľa. Ak si osvo­jíte tieto prin­cípy stra­te­gic­kého hazardu, budete ako pod­ni­ka­teľ lep­šie roz­umieť vašej práci a možno aj robiť lep­šie roz­hod­nu­tia. 

Vďaka strán­kam ako Angel­List, Wefun­der, či Cro­wfun­der je možné pomôcť nádej­ným pro­jek­tom z pohod­lia domova či práce, cez inter­net, pre­hľadne a rýchlo. Nie­lenže sami zís­kate nový sta­tus a možno tak zaži­jete pocit väč­šieho napl­ne­nia, či zados­ťu­či­ne­nia, ale najmä dodáte nádej tým, ktorí by ju bez vás možno nikdy nedos­tali. A jed­ného dňa sa o nich možno práve vďaka vašim inves­to­va­ným penia­zom dopo­ču­jeme.

Zdroj: Entrep­re­neur

Pridať komentár (0)