Ako si roz­de­liť kapi­tál star­tupu a neprísť pri­tom o polo­vicu svojho tímu?

Linda Cebrová / 17. augusta 2016 / Startupy

50/50 nemusí byť zrovna naj­lepší nápad.

Jed­nou najz­lo­ži­tej­ších a záro­veň naj­dô­le­ži­tej­ších otá­zok, ktorú si nádejný star­tu­pista môže polo­žiť je, ako si férovo roz­de­liť kapi­tál tak, aby boli všetci spo­kojní. V začiat­koch tvojho biz­nisu si mal len nápad a pár kama­rá­tov, s kto­rými si zdie­ľal svoju víziu. Čím sa vaša myš­lienka stá­vala reál­nej­šou, tým viac roz­hod­nutí sa tebe a tvojmu tímu sta­valo do cesty a veci sa začali kom­pli­ko­vať.

V mysli sa vidíš ako CEO biz­nisu, veď predsa hlavná myš­lienka skr­sla v tvo­jej hlave. Tvoji kama­ráti sú síce skvelí deve­lo­peri, ale ak by si chcel, môžeš si nájsť desiatky iných, dokonca lep­ších alebo lac­nej­ších. Logicky ti z toho vyplýva, že máš nárok pokojne aj na 80% z podielu firmy. Máš pocit, že si vlastne veľmi štedrý, ak si ochotný ponúk­nuť kóde­rom za ich prácu okolo 20%.

V hlave si si to už všetko naplá­no­val aj keď si so svo­jimi spo­lu­za­kla­da­teľmi nesa­dol na detail­nej­šiu dis­ku­siu. A práve v tomto bode, keď príde na roz­ho­vor o tom, ako si roz­de­liť star­tu­pis­tický koláč, veľa poten­ciál­nych biz­ni­sov rovno skončí.

ceo2

foto: bostinno.streetwise.com

Z pohľadu tvo­jich kole­gov, sú oni tí, ktorí dávajú celej myš­lienke reálnu podobu. Vymýš­ľajú ten naj­pú­ta­vejší dizajn a zis­ťujú detaily, ktoré neskôr pri­nesú úspech celému tímu. V koneč­nom dôsledku si “len” ten, kto posky­tol kľú­čový nápad, ktorý zrel v tvo­jej hlave už nie­koľko týž­dňov.

Je to jed­no­du­ché. Ak až prí­liš tla­číš na pílu, ris­ku­ješ stratu svojho tímu. Nie­kedy to však nane­šťas­tie fun­guje aj tak, že dis­ku­sia vôbec nepre­behne. V takých prí­pa­doch sa pri­stúpi na to naj­ľah­šie rie­še­nie prob­lému, tým je staré známe 50/50. Síce sa vyh­neš neprí­jem­nej kon­fron­tá­cií s kole­gami, ale záro­veň sa nasme­ru­ješ na cestu ku neús­pe­chu. Rov­no­cenná deľba kapi­tálu zvy­čajne sig­na­li­zuje sla­bého zakla­da­teľa, ktorý nevie uro­biť finálne roz­hod­nu­tie a nestojí si za svo­jimi názormi.

ceo5

foto:bussinesinsider.com

Ďalší nie cel­kom šťastný spô­sob dele­nia akcií je zalo­žený na tom, kto koľko peňazí do vášho biz­nisu pri­náša. Toto môže cel­kom dobre fun­go­vať na Wall Street, ale nebude to zrejme ide­álny pod­ni­ka­teľ­ský model pre tvoj star­tup, ktorý je ešte v plien­kach. Takto môžeš veľmi ľahko obme­dziť kľú­čové pra­mene pri­ná­ša­júce firme úspech a naopak slepo pod­po­ro­vať tie, ktoré sa zdajú na prvý pohľad výhodné.

Zakla­da­teľ Star­tup Con­fe­rence Alain Ray­naud pomo­hol už nespo­četne veľa star­tu­pom zo Sili­con Val­ley vyrie­šiť prob­lém dele­nia si kapi­tálu. Pred tým, ako príde na láma­nie chleba, si Ray­naud sadne so sta­ru­pis­tami za okrúhly stôl a má jasno v tom, čo je potrebné pre­d­is­ku­to­vať a kam by mal celý roz­ho­vor sme­ro­vať.

Prvá otázka, ktorá je cie­lená na celý tím znie: “Kto je u vás CEO?” Potom sa pýta na rolu kaž­dého jed­ného člena v tíme, a ako oni vidia prí­nosy jed­not­li­vých kole­gov pre ich pod­ni­ka­nie.

Takýto výsluch trvá zvy­čajne okolo 30 minút a na povrch vyjdú často aj dlho nezod­po­ve­dané otázky. Na konci nie vždy prí­jem­ného roz­ho­voru sa môže stať, že čle­no­via tímu sa zhodnú na tom, že spo­lu­za­kla­da­teľa s pora­do­vým čís­lom 4 vlastne k úspe­chu ani nepot­re­bujú.

ceo6

foto: cofmag.com

Časom začal byť Alain Ray­naud una­vený z pýta­nia sa dookola stále tých istých otá­zok. Vyvi­nul preto šikovný nástroj, ktorý môže poslú­žiť ako prvý krok ku jed­nej z naj­kľú­čo­vej­ších dis­ku­sií pri zakla­daní biz­nisu.

Pomôcka s náz­vom Co-foun­der Equ­ity Cal­cu­la­tor nie je síce až tak prí­nosná, ako reálna dis­ku­sia medzi nekoľ­kými pármi očí, ale v minu­losti už poslú­žila ako skvelý štart pre nie­koľko tisíc star­tu­pov.

Stačí pove­dať kaž­dému čle­novi tímu, aby zod­po­ve­dal nie­koľko otá­zok a uká­zal per­cen­tu­álne výsledky svo­jim kole­gom (nie však detailné odpo­vede). Potom si výsledky porov­najte a posnažte sa nájsť dôvod, prečo sa čísla nez­ho­dujú.

zdroj: cofmag.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: intuit.com.au

Pridať komentár (0)