Ako si roz­de­liť kapi­tál star­tu­pu a neprísť pri­tom o polo­vi­cu svoj­ho tímu?

Linda Cebrová / 17. augusta 2016 / Startupy

50/50 nemu­sí byť zrov­na naj­lep­ší nápad.

Jed­nou najz­lo­ži­tej­ších a záro­veň naj­dô­le­ži­tej­ších otá­zok, kto­rú si nádej­ný star­tu­pis­ta môže polo­žiť je, ako si féro­vo roz­de­liť kapi­tál tak, aby boli všet­ci spo­koj­ní. V začiat­koch tvoj­ho biz­ni­su si mal len nápad a pár kama­rá­tov, s kto­rý­mi si zdie­ľal svo­ju víziu. Čím sa vaša myš­lien­ka stá­va­la reál­nej­šou, tým viac roz­hod­nu­tí sa tebe a tvoj­mu tímu sta­va­lo do ces­ty a veci sa zača­li kom­pli­ko­vať.

V mys­li sa vidíš ako CEO biz­ni­su, veď pred­sa hlav­ná myš­lien­ka skr­s­la v tvo­jej hla­ve. Tvo­ji kama­rá­ti sú síce skve­lí deve­lo­pe­ri, ale ak by si chcel, môžeš si nájsť desiat­ky iných, dokon­ca lep­ších ale­bo lac­nej­ších. Logic­ky ti z toho vyplý­va, že máš nárok pokoj­ne aj na 80% z podie­lu fir­my. Máš pocit, že si vlast­ne veľ­mi šted­rý, ak si ochot­ný ponúk­nuť kóde­rom za ich prá­cu oko­lo 20%.

V hla­ve si si to už všet­ko naplá­no­val aj keď si so svo­ji­mi spo­lu­za­kla­da­teľ­mi nesa­dol na detail­nej­šiu dis­ku­siu. A prá­ve v tom­to bode, keď prí­de na roz­ho­vor o tom, ako si roz­de­liť star­tu­pis­tic­ký koláč, veľa poten­ciál­nych biz­ni­sov rov­no skon­čí.

ceo2

foto: bostinno.streetwise.com

Z pohľa­du tvo­jich kole­gov, sú oni tí, kto­rí dáva­jú celej myš­lien­ke reál­nu podo­bu. Vymýš­ľa­jú ten naj­pú­ta­vej­ší dizajn a zis­ťu­jú detai­ly, kto­ré neskôr pri­ne­sú úspech celé­mu tímu. V koneč­nom dôsled­ku si “len” ten, kto posky­tol kľú­čo­vý nápad, kto­rý zrel v tvo­jej hla­ve už nie­koľ­ko týž­dňov.

Je to jed­no­du­ché. Ak až prí­liš tla­číš na pílu, ris­ku­ješ stra­tu svoj­ho tímu. Nie­ke­dy to však nane­šťas­tie fun­gu­je aj tak, že dis­ku­sia vôbec nepre­beh­ne. V takých prí­pa­doch sa pri­stú­pi na to naj­ľah­šie rie­še­nie prob­lé­mu, tým je sta­ré zná­me 50/50. Síce sa vyh­neš neprí­jem­nej kon­fron­tá­cií s kole­ga­mi, ale záro­veň sa nasme­ru­ješ na ces­tu ku neús­pe­chu. Rov­no­cen­ná deľ­ba kapi­tá­lu zvy­čaj­ne sig­na­li­zu­je sla­bé­ho zakla­da­te­ľa, kto­rý nevie uro­biť finál­ne roz­hod­nu­tie a nesto­jí si za svo­ji­mi názor­mi.

ceo5

foto:bussinesinsider.com

Ďal­ší nie cel­kom šťast­ný spô­sob dele­nia akcií je zalo­že­ný na tom, kto koľ­ko peňa­zí do váš­ho biz­ni­su pri­ná­ša. Toto môže cel­kom dob­re fun­go­vať na Wall Stre­et, ale nebu­de to zrej­me ide­ál­ny pod­ni­ka­teľ­ský model pre tvoj star­tup, kto­rý je ešte v plien­kach. Tak­to môžeš veľ­mi ľah­ko obme­dziť kľú­čo­vé pra­me­ne pri­ná­ša­jú­ce fir­me úspech a naopak sle­po pod­po­ro­vať tie, kto­ré sa zda­jú na prvý pohľad výhod­né.

Zakla­da­teľ Star­tup Con­fe­ren­ce Alain Ray­naud pomo­hol už nespo­čet­ne veľa star­tu­pom zo Sili­con Val­ley vyrie­šiť prob­lém dele­nia si kapi­tá­lu. Pred tým, ako prí­de na láma­nie chle­ba, si Ray­naud sad­ne so sta­ru­pis­ta­mi za okrúh­ly stôl a má jas­no v tom, čo je potreb­né pre­d­is­ku­to­vať a kam by mal celý roz­ho­vor sme­ro­vať.

Prvá otáz­ka, kto­rá je cie­le­ná na celý tím znie: “Kto je u vás CEO?” Potom sa pýta na rolu kaž­dé­ho jed­né­ho čle­na v tíme, a ako oni vidia prí­no­sy jed­not­li­vých kole­gov pre ich pod­ni­ka­nie.

Taký­to výsluch trvá zvy­čaj­ne oko­lo 30 minút a na povrch vyj­dú čas­to aj dlho nezod­po­ve­da­né otáz­ky. Na kon­ci nie vždy prí­jem­né­ho roz­ho­vo­ru sa môže stať, že čle­no­via tímu sa zhod­nú na tom, že spo­lu­za­kla­da­te­ľa s pora­do­vým čís­lom 4 vlast­ne k úspe­chu ani nepot­re­bu­jú.

ceo6

foto: cofmag.com

Časom začal byť Alain Ray­naud una­ve­ný z pýta­nia sa dooko­la stá­le tých istých otá­zok. Vyvi­nul pre­to šikov­ný nástroj, kto­rý môže poslú­žiť ako prvý krok ku jed­nej z naj­kľú­čo­vej­ších dis­ku­sií pri zakla­da­ní biz­ni­su.

Pomôc­ka s náz­vom Co-foun­der Equ­ity Cal­cu­la­tor nie je síce až tak prí­nos­ná, ako reál­na dis­ku­sia medzi nekoľ­ký­mi pár­mi očí, ale v minu­los­ti už poslú­ži­la ako skve­lý štart pre nie­koľ­ko tisíc star­tu­pov.

Sta­čí pove­dať kaž­dé­mu čle­no­vi tímu, aby zod­po­ve­dal nie­koľ­ko otá­zok a uká­zal per­cen­tu­ál­ne výsled­ky svo­jim kole­gom (nie však detail­né odpo­ve­de). Potom si výsled­ky porov­naj­te a posnaž­te sa nájsť dôvod, pre­čo sa čís­la nez­ho­du­jú.

zdroj: cofmag.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: intuit.com.au

Pridať komentár (0)