Ako to vyze­rá, keď je kli­ent spo­koj­ný

Martin Faith / 12. septembra 2015 / Business

Cha­la­ni z pre­kla­da­teľ­ské­ho star­tu­pu Loca­li­za­ti­on Guru sta­va­jú kli­en­ta na prvé mies­to. A to z jas­ných dôvo­dov. Sú si vedo­mí, že so spo­koj­nos­ťou kli­en­ta ras­tie aj šan­ca na opa­ko­va­ný biz­nis. Pred pár dňa­mi sa im za sna­hu dosta­lo prí­jem­nej odme­ny.

O Loca­li­za­ti­on Guru sme už nie­koľ­ko­krát písa­li. Pro­jekt, kto­rý išiel live kon­com minu­lej zimy, nabe­rá na obrát­kach a postup­ne pri­ťa­hu­je ďal­šie zakáz­ky. Po let­nej inves­tí­cií od praž­ské­ho Del­ta Capi­ta­lu sa tím roz­ras­tá a celý pro­jekt rých­lo napre­du­je.

Spo­koj­ný kli­ent je pre tím Loca­li­za­ti­on Guru aj naďa­lej jas­nou pri­ori­tou. Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka je to roz­um­ný prí­stup. A ako sa hovo­rí, keď robíš dob­ré veci, dob­ré veci sa ti aj vrá­tia. O kli­en­tov Loca­li­za­ti­on Guru je zjav­ne naozaj luxus­ne posta­ra­né. Jeden bol natoľ­ko spo­koj­ný, že oce­nil dob­rú prá­cu osvie­žu­jú­cim dar­če­kom. Ten pri­šiel v podo­be ďakov­né­ho mai­lu s pri­lo­že­nou fot­kou. 

Tak čo mys­lí­te, opa­tí sa makať? :)

Pridať komentár (0)