Ako to vyzerá, keď je kli­ent spo­kojný

Martin Faith / 12. septembra 2015 / Business

Cha­lani z pre­kla­da­teľ­ského star­tupu Loca­li­za­tion Guru sta­vajú kli­enta na prvé miesto. A to z jas­ných dôvo­dov. Sú si vedomí, že so spo­koj­nos­ťou kli­enta ras­tie aj šanca na opa­ko­vaný biz­nis. Pred pár dňami sa im za snahu dostalo prí­jem­nej odmeny. 

O Loca­li­za­tion Guru sme už nie­koľ­ko­krát písali. Pro­jekt, ktorý išiel live kon­com minu­lej zimy, naberá na obrát­kach a postupne pri­ťa­huje ďal­šie zakázky. Po let­nej inves­tí­cií od praž­ského Delta Capi­talu sa tím roz­rastá a celý pro­jekt rýchlo napre­duje.

Spo­kojný kli­ent je pre tím Loca­li­za­tion Guru aj naďa­lej jas­nou pri­ori­tou. Z dlho­do­bého hľa­diska je to roz­umný prí­stup. A ako sa hovorí, keď robíš dobré veci, dobré veci sa ti aj vrá­tia. O kli­en­tov Loca­li­za­tion Guru je zjavne naozaj luxusne posta­rané. Jeden bol natoľko spo­kojný, že oce­nil dobrú prácu osvie­žu­jú­cim dar­če­kom. Ten pri­šiel v podobe ďakov­ného mailu s pri­lo­že­nou fot­kou. 

Tak čo mys­líte, opatí sa makať? :)

Pridať komentár (0)