Ako ušetriť 600 eur na odvodoch a vyhnúť sa 32-tisícovej pokute. Nauč sa podať daňové priznanie správne (NÁVOD)

  • Nezabudni podať daňové priznanie
  • Ak si posunieš termín podania, môžeš si výrazne polepšiť
Na odvodoch vieš ušetriť 600 eur
Daňové priznanie 2024, TASR/Milan Kapusta
  • Nezabudni podať daňové priznanie
  • Ak si posunieš termín podania, môžeš si výrazne polepšiť

Každá fyzická osoba je povinná za rok 2023 podať daňové priznanie, ak v danom roku, za ktorý podáva daňové priznanie dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce 2 461,41 eur. Okrem toho je potrebné podať daňové priznanie aj vtedy, ak fyzická osoba nedosiahla za rok 2023 sumu 2 461,41 eur, ale vykazuje daňovú stratu.

Niektoré fyzické osoby však daňové priznanie buď robiť nemusia vôbec, prípadne ho môžu podať v neskoršom termíne. Všetko má svoje pravidlá a opodstatnenia, kedy ho podávať nemusíš a kedy ho môžeš podať neskôr a dokonca si tak prilepšiť o niekoľko stoviek eur.

Ako píše portál Money, daňové priznanie nie je povinný podať ten daňovník, ktorý má:

  • Príjmy zo zamestnania, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenska od zamestnávateľa, ten bol platiteľom dane a zrážal zamestnancovi z príjmov preddavky za daň z príjmov. Zamestnanec taktiež musí do 15. februára 2024 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
  • Príjmy, z ktorých sa daň vyberá ináč, a to zrážkou a je rozhodnuté, že daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň z príjmov.
  • Príjmy zo zamestnania, ktoré plynú zamestnancom Európskej únie, prípadne jej orgánov a boli preukázateľne zdanené v prospech rozpočtu EÚ.
  • Príjmy, ktoré sú od dane z príjmu oslobodené.

Daňové priznanie (DP) podávajú fyzické osoby za určité zdaňovacie obdobie (1. január – 31. december daného roka). Právnické osoby ho podávajú buď za zdaňovacie obdobie, alebo za hospodársky rok (12 po sebe idúcich mesiacov bez ohľadu na začiatok či koniec roka).

DP je potrebné podať do troch kalendárnych mesiacov po tom, ako uplynie zdaňovacie obdobie. Teda, ak ho podávaš za celý rok 2023, daňové priznanie by si mal podať do 31. marca 2024. Ako však uvádza portál ďalej, vzhľadom k tomu, že 31. marec pripadá na nedeľu a 1. apríl je sviatok, za rok 2023 stačí podať DP do 2. apríla 2024.

Túto lehotu na podanie daňového priznania si môžeš aj predĺžiť. Najviac o tri mesiace si môže DP predĺžiť každá fyzická osoba a právnická osoba. Posledným dňom na podanie DP v predĺženej lehote je teda júl 2024, nakoľko 30. jún 2024 je nedeľa.

Niektorí si môžu podanie DP predĺžiť aj o 6 mesiacov, no len tí, ktorí majú ako súčasť príjmu aj plynúce zdroje zo zahraničia. Posledným dňom na takéto DP je tým pádom september 2024. Ak si však chceš podanie DP predĺžiť, či už o 3 alebo o 6 mesiacov, musíš to na príslušnom formulári oznámiť daňovému úradu, a to najneskôr do 2. apríla 2024.

Komu sa oplatí predĺžiť si podanie DP?

Je všeobecne dané, že predĺžiť, respektíve odložiť DP, sa oplatí tomu, kto ho buď nestíha podať alebo nemá na zaplatenie sumy dane. No odklad sa oplatí aj niekomu inému.

Ak patríš medzi živnostníkov, ktorému by mala vzniknúť povinnosť platiť sociálne odvody už tento rok, od júla 2024 – minimálne odvody – 216,13 eur mesačne, pretože si za rok 2023 zarobil viac ako 7 824 eur a až doteraz si sociálne odvody neplatil, alebo medzi tých, ktorí už sociálne odvody platia, no v minulom roku si zarobil viac a hrozí ti, že sa ti zvýšia odvody, je výhodné, ak si DP podáš neskôr.

Poďme na to pekne postupne. Stále platí, že noví živnostníci v tomto roku minimálne odvody do Sociálnej poisťovne neplatia. Ak si si založil živnosť na začiatku roku 2023, od minimálnych sociálnych odvodov si oslobodený do júna 2024 alebo septembra 2024.

Do júna 2024 v prípade, ak podáš daňové priznanie za rok 2024, konkrétne 2. apríla 2024 a do septembra, v prípade, ak podáš daňovo priznanie 1. júla 2024. Ak ho podáš na začiatku júna, ako živnostník tak ušetríš tri mesiace platenia minimálnych sociálnych odvodov (3x min. 216,13 eur = 648,39 eur), teda dokopy viac ako 600 eur.

Ak ho podáš neskôr ako živnostník, ktorému by vznikol nárok na zvýšenie poistného, ušetriť toľko desiatok eur za tie tri mesiace, o koľko ti Sociálna poisťovňa zvýši tvoje poistné.

Kedy mi Sociálna poisťovňa zvýši poistné?

Živnostník nemusí podniknúť žiadne kroky. Sociálna poisťovňa mu automaticky sama oznámi do 21. júla 2024 buď vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia, spolu s konkrétnou sumou odvodovej povinnosti, píše Firmaren.sk.

Výška sociálnych odvodov sa mení dva krát do roka – v januári – zmena závisí od zvyšovania vymeriavacích základov, tie stanovuje štát, a v júli alebo októbri (podľa podania DP) závisí od daňových priznaní podaných živnostníkom, a to buď v marci alebo v júni.

Portál Podnikajte.sk uviedol konkrétny príklad, ako si vypočítať, o koľko sa mmi zvýšia odvody:

„Pán Ivan je živnostník, ktorý na základe podaného daňového priznania (v termíne do 31. marca 2024) dosiahol v roku 2023 čiastkový základ dane z podnikania vo výške 18 000 €. V roku 2023 uhradil sociálne poistenie v celkovej výške 2 600 € a zdravotné poistenie vo výške 1 200 €. Ako výšku sociálneho poistenia bude od 1. 7. 2024 uhrádzať do Sociálnej poisťovne?

Výpočet mesačnej platby do Sociálnej poisťovne:

RVZ = (18 000 + 2 600 + 1 200) / 1,486 = 14 670,25 €
MVZ = 14 670,25 € / 12 = 1 222,52 €
mesačná platba do SP = 1 222,52 * 33,15 % = 405,25 € (zaokrúhlene)“

Kedy ti hrozí pokuta 32-tisíc eur? Dozvieš sa na ďalšej strane

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Podnikajte.sk, Money, Firmareň, Finančná správa, Zákony pre ľudí

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá