Ako ušet­riť v začiat­koch pod­ni­ka­nia?

Luky Gašparík Sr. / 11. január 2015 / Business

Ak začí­nate pod­ni­kať, musíte rátať s počia­toč­nými inves­tí­ciami. Sna­hou kaž­dého roz­um­ného obchod­níka je svoje finan­cie pou­žiť čo možno najú­čel­nej­šie. Najmä štart býva neistý a náročný, preto je pocho­pi­teľné, ak chcete s peniazmi nakla­dať roz­umne a ušet­riť, kde sa dá. V tomto článku sa pozrieme na to, aké sú vaše mož­nosti. Čo môžete uro­biť, aby vaše náklady klesli na mini­mum?

Využí­vajte aktívne inter­net

Mať vlastnú webovú stránku je dnes nevy­hnut­nos­ťou. Kto nie je na inter­nete, akoby ani nebol. Nesia­hajte však zby­točne po dra­hých pro­fe­si­oná­loch, ak na to nemáte. Exis­tuje mnoho lac­nej­ších alter­na­tív, a teda online sys­té­mov, ktoré ponú­kajú mož­nosť vytvo­riť si vlastný web zadarmo. Podobne je to s rekla­mou. Nie je nutné inves­to­vať do dra­hej prin­to­vej reklamy, keď zvi­di­teľ­ne­nie na inter­nete je pre začí­na­júce firmy omnoho lac­nej­šie. Stačí zapo­jiť fan­tá­ziu a zau­jí­mavý obsah vám zaručí vysokú číta­nosť či reklamu zdarma.

Kľú­čom k úspore finan­cií je teda inten­zívna práca s inter­ne­tom. Robte čo možno naj­viac vecí elek­tro­nicky. Nešetrí to len prí­rodu a čas, ale najmä vaše úspory.

Fak­túry online

Aj vaše účtov­níc­tvo môžete rie­šiť oveľa jed­no­duch­šie a eko­no­mic­kej­šie. Čo tak vyskú­šať fak­túru online? Jed­nou z mož­ností, ktorú si pochva­ľuje čoraz viac drob­ných firiem a živ­nost­ní­kov, je Super­Fak­túra. Už viac ako 13.900 slo­ven­ských men­ších pod­ni­ka­te­ľov fak­tu­ruje online a výhody tohto postupu sú viac ako zre­teľné.

V pod­state ide o jed­no­du­chú apli­ká­ciu, žiadne zlo­žité eko­no­mické prog­ramy. Okrem toho je efek­tívna a bez­pečná. Všetko vyba­víte online, z pohod­lia svojho domu či kan­ce­lá­rie, bez stresu a pokojne aj vlast­no­ručne alebo za pomoci svojho účtov­níka. Najmä však moderne, účelne a expresne.

Vir­tu­álne sídla

Ďal­šou z alter­na­tív, ako výrazne ušet­ríte náklady, ale aj nejaké tie hodiny, je mož­nosť zria­diť pre svoju firmu vir­tu­álne sídlo. V pod­state je to stála koreš­pon­denčná adresa, kam vám bude cho­diť pošta. Naj­väč­šou výho­dou také­hoto sídla je jeho sta­bi­lita, nakoľko jeho adresa je nemenná, a teda nie sú potrebné časté pre­pisy v ORSR (Obchod­nom regis­tri Slo­ven­skej repub­liky), čo hrozí v prí­pade, ak si pries­tor pre­naj­mete u par­tnera, ktorý nehnu­teľ­nosť nevlastní, ale rov­nako ju má iba pre­na­jatú.

Mojesidlo.sk vám garan­tuje sta­bi­litu, pre­tože adresa nehnu­teľ­nosti vášho vir­tu­ál­neho sídla je priamo vo vlast­níc­tve jeho pre­vádz­ko­va­te­ľov. Ceny za poskyt­nu­tie vir­tu­ál­neho sídla v Bra­ti­slave sú bez­kon­ku­renčné. Prečo teda nevy­užiť aj túto mož­nosť? Dajte svo­jej firme sta­bilné regis­tračné sídlo s mož­nos­ťou pre­po­sie­la­nia lis­tín.

Pri pod­ni­kaní je najv­zác­nejší práve čas, tak s ním nakla­dajte roz­umne a šet­rite na tých správ­nych mies­tach.

Pridať komentár (0)