Ako začať biz­nis s menej ako 20 dolármi vo vačku

Tatiana Blazsekova / 14. augusta 2015 / Business

Ak chcete začať biz­nis práve teraz, ale nemáte žiadnu skú­se­nosť, žiadne kon­takty, uni­kátnu myš­lienku a len peniaze od babky, ktoré vám nechala ešte pod via­noč­ným strom­če­kom, tu je nie­koľko rád. Pre­čí­tajte si nie­koľko rád Jasona Zooka, zná­meho ako toho chla­píka, čo zaro­bil milión dolá­rov nose­ním tri­čiek.

Krok 1: Potre­bu­jete myš­lienku

Každý má predsa tomuto svetu čo ponúk­nuť. Máte pre niečo vášeň? Pove­dzme jedlo, šport či vyrá­ba­nie vlá­či­kov zo špá­ra­tiek. Nehľa­dajte narýchlo nejakú novú polo-vášeň. Zoberte to, čo milu­jete a vyťažte z toho maxi­mum. Samoz­rejme, začať pod­ni­kať okolo nie­čoho, čo vás baví z vás mili­oná­rov neurobí.

Zoberte si kúsok papiera a nakres­lite si tri stĺp­čeky (pre tých šikov­nej­ších-zložte papier na tri časti), zavrite Excel, Google sheet, proste píšte. Písa­nie na papier je kre­a­tívny pro­ces, ktorý pod­ne­cuje tvorbu nových myš­lie­nok. Vypnite Face­book, Insta, Twit­ter, áno aj Wit­chera 3 a sústreďte sa na písa­nie 15 – 20 minút.

Do prvého stĺpca si napíšte 10 vecí, ktoré radi robíte a zahr­ňujú nejakú formu akti­vity — maľo­va­nie, spie­va­nie, kóde­nie, pomoc babič­kám pri pre­chode cez cestu.

Druhý stĺpec: 10 spô­so­bov ako zužit­ko­vať vašu prácu vo svete — online kurz, obchod, blo­go­va­nie.

Prej­dite si prvé dva stĺpce a do tre­tieho napíšte 10 pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov — otvo­riť si kurzy maľo­va­nia, uro­biť si stránku o jedle a varení, vymys­lite apli­ká­ciu ktorá pomôže iným. Áno, je pri­ro­dzené, že ešte stále ste neob­ja­vili Ame­riku ale ste blízko.

Krok 2: Čítajte

Jason Zook odpo­rúča začať kni­hou Erica Reisa — The Lean Star­tup. Kniha vás možno neohúri ako Pán prs­te­ňov, ale ukáže vám, čo je potrebné na vytvo­re­nie pod­niku v moder­nom a stále sa menia­com svete. Samoz­rejme nikto od vás nechce, aby ste sa za jeden deň stali aka­de­mi­kom a odbor­ní­kom na lite­ra­túru tohto typu. Len si náj­dite čas na číta­nie a neus­tále sebaz­do­ko­na­ľo­va­nie.

Krok 3: Igno­rujte myš­lienky o pochyb­nos­tiach

Ak máte o sebe samom, svo­jich schop­nos­tiach a mož­nos­tiach pochyb­nosti, zahoďte ich. Nie ste sami, ktorí sa boja zly­ha­nia. Sebap­res­vied­ča­nie a moti­vá­cia sú veľmi namá­ha­vým a neko­neč­ným bojom, ale nevzdajte ho. Účin­ným kro­kom ako sa zba­viť týchto myš­lie­nok, je pomoc iným ľudom. Všimli ste si nie­koho vo vašom okolí, kto bojuje sám so sebou? Pomôžte mu, možno to pomôže to aj vám uve­do­miť si, kde robíte chybu. Buďte seba­kri­tickí ale nepod­ce­ňujte sa.

Krok 4: Máte už nápad? 

Ak máte nápad, pre­skočte na bod 5, ak nie, čítajte ďalej. To, že nápad nepri­šiel, je v poriadku. Rím tiež nikto nepo­sta­vil za deň. Skús zopa­ko­vať prvý krok, možno už máš jas­nej­šie pred­stavy. Pove­dzme, že už máš aj nejakú myš­lienku. Neod­cu­dzuj ju, pra­cuj na nej, poob­ze­raj si ju s kaž­dej strany aby si sku­točne pocho­pil jej poten­ciál. Skús vytvo­riť základný biz­nis plán: o čom to bude, kto sú zákaz­níci, kde je produkt/služba využi­teľný atď. Komu­ni­kuj s ľuďmi, roz­prá­vaj sa s nimi o tvo­jej myš­lienke ako by sa im páčila. Poznaj svojho zákaz­níka, jeho potreby a spoj ich so samot­nou myš­lien­kou.

Krok 5: Začnite v malom

Jason Zook tvrdí, že na pro­to­typ biz­nisu nie je potrebné utrá­cať stovky dolá­rov. Svoj biz­nis IWe­a­rY­ourS­hirt začí­nal s kame­rou za 150 dolá­rov, vešiakmi na tričká, vybar­tro­val web stránku, foto­grafa zobral na obed a bolo vyba­vené.

Krok 6: Pokora a jed­no­du­chosť

Je dôle­žité vybu­do­vať si osobnú dôveru so zákaz­ní­kom a spo­lu­pra­cov­níkmi — práve to je tá vyhľa­dá­vaná pri­daná hod­nota vášho pro­jektu. Skúste sa zba­viť pýchy, počú­vať zákaz­ní­kov a ich feed­back. Ak máte appku, spus­tite najprv jej dve-tri fun­kcie. Uvi­díte, či sa osvedčí a čo sa na nej ľuďom zapáči. Je to lep­šie ako dať do sveta hotový pro­dukt, ktorý neref­lek­tuje požia­davky uží­va­te­ľov.

Biz­nis musíte robiť od ľudí pre ľudí. Nemáte byť druhý Uni­cef či Čer­vený kríž ale čím bliž­šie ste k ľuďom, čím auten­tic­kejší ste, tým lep­šie.

Zdroj: www.thenextweb.com

Pridať komentár (0)