Ako zaro­biť za 4 dni 85 000 dolá­rov? Trol­lujte.

Andrej Kras / 24. januára 2015 / Tools a produktivita

Chcete nie­koho nahne­vať? Chcete sa pomstiť? Alebo ste proste len člo­vek, ktorý sa vyžíva v utr­pení dru­hých? Určite budete milo­vať shipyourenemiesglitter.com.

Určite poznáte trb­lietky. Ten blýs­kavý saj­rat, ktorý si taneč­nice dávajú pod oči. A asi si viete pred­sta­viť, ako ťažké je dostať tieto trb­lietky z čoho­koľ­vek – z oble­če­nia, koberca, pod­lahy či pono­žiek. Stačí pou­žiť tro­cha fan­tá­zie, a máte pred sebou ide­álny nástroj krv­nej pomsty či real-life trol­lo­va­nia.

Aus­trál­čan Mat­hew Car­pen­ter je tak­mer pro­to­ty­pom génia zla. Pou­žil svoj superz­lo­du­chov­ský mozog, a vymys­lel snáď to najš­ko­do­ra­dost­nej­šie využi­tie trb­lie­tok. Zaba­lil ich do obálky, pri­lo­žil list plný „vrúc­nych slov“, a to všetko poslal na adresu svojho úhlav­ného nepria­teľa. Len čo adre­sát list otvo­ril a vytia­hol odkaz, blýs­kavý obsah sa vysy­pal všade – ale vážne úplne všade. A nedá sa dostať preč.

Lenže čo by to bol za génia, keby si tento nápad nechal pre seba. Len za 9,90 dolá­rov dal celému svetu mož­nosť „pote­šiť“ svo­jich nepria­te­ľov, man­že­lov, nech­ce­ných pria­te­ľov a svo­kier. Všetko to vysti­huje skú­se­nosť jeden ženy, ktorá sa roz­hodla odme­niť svojho vzor­ného man­žela:

Kúpila som to svojmu man­že­lovi. Otvo­ril to pred odcho­dom do práce, a dostalo sa mu to úplne všade! Musel sa pre­zliecť, nesti­hol prísť do práce včas, a teraz ho možno vyho­dia, LOL!“

Ale teraz niečo zau­jí­mavé z biz­nis hľa­diska.

Stránka exis­tuje dohro­mady ani nie týž­deň. Za ten čas o nej písali v časo­pi­soch Time a Entrep­re­neur, na strán­kach Usa Today, Mas­hable, spo­me­nuli ju aj v Late Night Show Jim­miho Fal­lona, a kopci ďal­ších. Naz­bie­rala viac ako 2,5 mili­óna náv­štev­ní­kov za 4 dni, bola na Twit­teri a Face­bo­oku spo­me­nutá viac ako 415 000 krát. A pre­daje sa vyšpl­hali na neuve­ri­teľ­ných 20 000 AUD – samoz­rejme stále ras­tie.

Ale toto Matew nech­cel. Mala to byť len malá zábavka. Sran­dička. A tak sa roz­ho­dol stránky čím skôr zba­viť, a pre­dať ju. To sa mu poda­rilo na auk­cii, kde po viac ako 215 naho­de­niach dostal 85 000 dolá­rov.

Šia­lený nápad, rake­tový úspech, a neuve­ri­teľný pre­daj – všetko len za 4 dni. Čo viac by si člo­vek mohol priať?

Pridať komentár (0)