Acaico po niekoľkých rokoch oficiálne končí

Mária Ambrozová / 12. júla 2018 / Biznis

  • Ur­čite aj teba za­siahla pred nie­koľ­kými rokmi vlna zvaná Acaico
  • Dvaja am­bi­ci­ózni pod­ni­ka­te­lia zo Slo­ven­ska sa roz­hodli pre ob­chod s exo­tic­kým ovo­cím
  • Tro­pická ná­lada sa však na Slo­ven­sku dlho ne­u­dr­žala
zdroj: ZlavaDna.sk
  • Ur­čite aj teba za­siahla pred nie­koľ­kými rokmi vlna zvaná Acaico
  • Dvaja am­bi­ci­ózni pod­ni­ka­te­lia zo Slo­ven­ska sa roz­hodli pre ob­chod s exo­tic­kým ovo­cím
  • Tro­pická ná­lada sa však na Slo­ven­sku dlho ne­u­dr­žala

V roku 2014 sú­ťaž EY Pod­ni­ka­teľ roka pred­sta­vo­vala veľ­ko­lepý slo­ven­ský pro­jekt Acai­ma­nia ako je­di­nečný kon­cept pod ve­de­ním Petra Ma­túšku a jeho spo­loč­níka. Z exo­tic­kých pláží Bra­zí­lie sa roz­hodli pri­niesť na Slo­ven­sko ča­ro­vné fia­lové bo­buľky plné ener­gie zvané acai. Podľa vlast­ných slov si ich v na­šom re­gi­óne zá­kaz­níci za­mi­lo­vali mi­mo­riadne rýchlo a v prie­behu 1 – 2 ro­kov do­ká­zali pro­dukty pred­be­hnúť aj na trhu dlho fun­gu­júce brandy.

Pre next­fu­ture.sk P. Ma­túška v roz­ho­vore pred ča­som po­ve­dal: „Dô­le­žitá je ex­trémna ak­ti­vita – hú­žev­na­tosť a od­hod­la­nie. V Ame­rike som si uve­do­mil, že sa mi páči, keď sú mladí, po­ve­dzme 20-roční ľu­dia, zdravo drzí a se­ba­ve­domí, že re­álne ve­ria ve­ciam, ktoré môžu do­siah­nuť. Ve­ria tomu, že im v tom, nič neb­ráni.“

Prí­beh chute pro­duk­tov Acaico sa ako mnohé za­čí­nal pí­sať u Petra doma, kde sa sna­žil nájsť to pravé. Úspech na Slo­ven­sku však okam­žite na­sle­do­val aj úspech za hra­ni­cami a Acaico, mra­zený krém Mooo a mra­zené du­žiny ces­to­vali až do Ho­land­ska, Aus­trá­lie, Fín­ska, Fran­cúz­ska či Juž­nej Kó­rei. Vo vi­deu pre spo­mí­nanú sú­ťaž EY Pod­ni­ka­teľ roka P. Ma­túška pre­zra­dil, že rých­losť, akou značka uchvá­tila slo­ven­ský trh bola sku­točne veľká. Za­tiaľ čo spo­loč­nos­tiam bežne trvá re­gis­trá­cia vo všet­kých veľ­kých re­tai­loch 3 – 4 roky, Acai­ma­nia to stihla za 4 me­siace.

Po ohrom­nom úspe­chu však pri­chá­dza prek­va­pe­nie. Fi­nančný web Hos­po­dár­skych no­vín to­tižto in­for­mo­val o tom, že spo­loč­nosť Acai­ma­nia Europa ide do kon­kurzu a na trhu so zdra­vými po­chúť­kami s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou končí.

Z ob­cho­dov sa pro­dukty po­maly úplne vy­trá­cajú, we­bová stránka ne­fun­guje. Podľa krivky tr­žieb na fins­tat.sk spo­loč­nosť končí tam, kde za­čala, a teda s ob­ra­tom pri­bližne 300-ti­síc eur. Naj­lep­ším ro­kom pre brand bol práve rok 2014, kedy tržby do­siahli hod­notu až cca 2 mi­li­óny eur.

Pridať komentár (0)