Obrovský škandál v slovenských supermarketoch so zeleninou. Všetko kvôli zisku

Linda Cebrová / 19. apríla 2018 / Food biznis

  • Na Slo­ven­sku sú sa­motné su­per­mar­kety spolu so zá­kaz­níkmi vo veľ­kom za­vá­dzaní
  • Už vo veľ­ko­s­kla­doch sa po­tra­viny ne­kalo pre­ba­ľujú, aby sa lep­šie pre­dá­vali
  • Ze­miaky, ka­le­ráb či raj­činy s ozna­če­ním vy­pes­to­vané na Slo­ven­sku tak môžu mať pô­vod z Poľ­ska
zdroj: pexels.com
  • Na Slo­ven­sku sú sa­motné su­per­mar­kety spolu so zá­kaz­níkmi vo veľ­kom za­vá­dzaní
  • Už vo veľ­ko­s­kla­doch sa po­tra­viny ne­kalo pre­ba­ľujú, aby sa lep­šie pre­dá­vali
  • Ze­miaky, ka­le­ráb či raj­činy s ozna­če­ním vy­pes­to­vané na Slo­ven­sku tak môžu mať pô­vod z Poľ­ska

Ak pat­ríš me­dzi ľudí, ktorí pre­fe­rujú po­tra­viny vy­pro­du­ko­vané na Slo­ven­sku, mal by si spo­zor­nieť. Sa­motný spot­re­bi­teľ v ob­chode pri­tom nemá prí­liš veľa mož­ností, ako si ove­riť, od­kiaľ po­tra­viny na­ozaj po­chá­dzajú. Zväčša sa mô­žeme spo­lie­hať len na eti­kety na vý­rob­koch.

Keď na nich vi­díme ozna­če­nie vy­ro­bené či vy­pes­to­vané na Slo­ven­sku, pro­dukt v dob­rej viere, že pod­po­ríme na­šich far­má­rov, há­džeme do ko­šíka. Prob­lé­mom je, že aj vý­ro­bok zo Špa­niel­ska sa môže v nie­kto­rých ob­chod­ných re­ťaz­coch pre­dá­vať s ná­lep­kou made in Slo­va­kia.

Už pred ča­som, sme ťa upo­zor­nili na fakt, že va­jíčka za­ba­lené v obale s ozna­če­ním zo Slo­ven­ska, vô­bec ne­mu­sia po­chá­dzať z na­šej kra­jiny. Naj­nov­šie už ne­mô­žeme dô­ve­ro­vať ani ze­le­nine. Tá sa už vo veľ­ko­s­kla­doch bez hanby pre­ba­ľuje do oba­lov s ozna­če­ním kra­jiny pô­vodu, o ktoré majú su­per­mar­kety zá­u­jem. In­for­mo­val o tom po­tra­vi­nový kri­tik Pat­rick Lin­hart vo svo­jej re­por­táži:

Ako tieto ze­le­ni­nové pod­vody fun­gujú v praxi? Podľa vy­jad­rení sklad­ní­kov, sa ku veľ­ko­s­kla­dom pri­staví ka­mión s to­va­rom, ktorí za­čnú pre­ve­ro­vať kva­li­tári. Tí skon­tro­lujú to­var, ur­čia šaržu ako aj sa­motnú kra­jinu pô­vodu. Vý­ber kra­jiny je jed­no­du­chý, ak mo­men­tálne su­per­mar­ket, ktorí ze­le­ninu odo­berá po­tre­buje raj­činy zo Slo­ven­ska, do sys­tému sa pod ta­kýmto ozna­če­ním bez väč­šieho otá­ľa­nia na­ho­dia.

Pri­tom k nám tieto raj­činy mohli ces­to­vať ti­síce ki­lo­met­rov. Deje sa to aj v prí­pade ze­mia­kov, ktoré sú pô­vo­dom z Poľ­ska, no kvôli lep­šej pre­daj­nosti ich na pul­toch náj­deme pod ozna­če­ním „vy­pes­to­vané na Slo­ven­sku“.

Keby chcel nie­kto spätne kra­jinu pô­vodu pre­ve­riť, všetko by bolo v po­riadku, na­koľko sa­motný re­ťa­zec si pre­ve­ruje len eti­ketu, ktorú na­ha­dzujú v da­nom veľ­ko­s­klade. Táto po­tra­vi­nová kauza sa­moz­rejme po­špi­ňuje dobré meno tých naj­väč­ších slo­ven­ských re­ťaz­cov. Tie však podľa vý­po­vedí sklad­ní­kov ne­mu­sia o pre­ba­lo­vaní po­tra­vín ani tu­šiť.

Av­šak po pre­va­lení toho prob­lému by ur­čite ne­mali ostať ne­činné. Pr­vým kro­kom by mohla byť dô­kladná kon­trola svo­jich do­dá­va­te­ľov tes­tami po­tra­vín, cer­ti­fi­kátmi, aby uchrá­nili nie len vlastné meno ale aj nás spot­re­bi­te­ľov.

Aj na zá­klade tohto pod­netu za­čali ko­nať kon­tro­lóri zo Štát­nej ve­te­ri­nár­nej a po­tra­vi­no­vej správy. „Vzhľa­dom na to, že do tejto ak­ti­vity je za­po­je­ných viac sub­jek­tov, vý­sledky zve­rej­níme až po ukon­čení úrad­ných kon­trol,“ in­for­mo­vala Jana Ko­va­lí­ková zo sek­re­ta­riátu ústred­ného ria­di­teľa pre den­ník sme.sk.

Pridať komentár (0)