Ambiciózny kaviarenský startup sa stále viac rozširuje, chce zosadiť Starbucks

Mária Ambrozová / 4. januára 2019 / Startupy

  • Pred­stav si, že len dnes by si pri­šiel s ma­lým, pa­pie­ro­vým mo­de­lom ra­kety a už o rok by si mal na pláne po­ra­ziť ve­li­kána Elona Muska v jeho plá­noch
  • Asi takto sa dá po­rov­nať veľký boom, ktoré vo svete robí ka­via­ren­ský star­tup Luc­kin, ktorý chce z trónu na naj­väč­šom ázij­skom trhu zo­sa­diť ne­po­ra­zi­teľný Star­bucks
  • Čo je vlastne Luc­kin a aké sú jeho mož­nosti?
zdroj: Facebook/Twitter
  • Pred­stav si, že len dnes by si pri­šiel s ma­lým, pa­pie­ro­vým mo­de­lom ra­kety a už o rok by si mal na pláne po­ra­ziť ve­li­kána Elona Muska v jeho plá­noch
  • Asi takto sa dá po­rov­nať veľký boom, ktoré vo svete robí ka­via­ren­ský star­tup Luc­kin, ktorý chce z trónu na naj­väč­šom ázij­skom trhu zo­sa­diť ne­po­ra­zi­teľný Star­bucks
  • Čo je vlastne Luc­kin a aké sú jeho mož­nosti?

Luc­kin Cof­fee je ka­via­ren­ský star­tup po­chá­dza­júci z Číny, ktorý bol za­lo­žený len v ok­tóbri 2017. Do konca mi­nu­lého roku do­ká­zal vo svo­jej do­mov­skej kra­jine ot­vo­riť pri­bližne 2000 pre­vá­dzok a do konca tohto roka má am­bí­ciu ot­vo­riť ďal­ších 2500. Len v de­cem­bri zís­kala spo­loč­nosť in­ves­tí­ciu vo výške 200 mi­li­ó­nov do­lá­rov a jej hod­nota do­siahla 2 mi­liardy do­lá­rov.

Roz­diely sú väč­šie než by si si mo­hol mys­lieť

Za­tiaľ čo Star­bucks bu­duje svoju vlastnú ká­vovú kul­túru v prie­stran­ných ka­viar­ňach, z kto­rých via­cero je umiest­ne­ných v ná­kup­ných cen­trách, Luc­kin sa zväč­šia za­me­riava na ma­ličké pre­vádzky s mož­nos­ťou ob­jed­ná­vok on­line a roz­vo­zom. Dru­hým veľ­kým roz­die­lom je, že Luc­kin na­roz­diel od svojho star­šieho kon­ku­renta už od po­čiatku do svojho biz­nisu vý­znamne za­po­jil tech­no­ló­gie.

V ka­viar­ňach ne­mô­žeš pla­tiť v ho­to­vosti, len Luc­kin ap­li­ká­ciou, ktorá za­hŕňa množ­stvo zá­kaz­níc­kych bo­nu­sov. Práve do­náška a ap­li­ká­cia sú achi­lo­vou pä­tou ka­via­ren­ského gi­ganta spoza oce­ánu (aj preto sa spo­jil s Ali­ba­bou a roz­voz chce spúš­ťať už one­dlho) a niet sa čo ču­do­vať, že Luc­kin ho chce práve v tomto smere na čín­skom trhu po­ra­ziť.

Star­bucks sa o po­sta­ve­nie na svo­jom dru­hom naj­väč­šom trhu po USA má plné právo obá­vať. Už mi­nulé leto jeho po­zí­cia osla­bila a ana­ly­tici to dá­vajú za vinu práve star­tupu Luc­kin. Krátko pred­tým Luc­kin Star­bucks za­ža­lo­val za to, že si v kra­jine vy­sta­val mo­no­pol. Aj na­priek tomu má Star­bucks po­dobné am­bi­ci­ózne plány do bu­dúc­nosti ako jeho kon­ku­ren­cia. Po­čet 3 000 ka­viarní chce v Číne zvý­šiť do roku 2022 dvoj­ná­sobne.

Sta­vili na cenu

Ka­via­reň Luc­kin sta­vila ok­rem spo­mí­na­nej do­nášky a mo­der­nej ap­li­ká­cie aj na lac­nej­šie ná­poje. Vďaka spo­lu­práci s Tes­cen­tom aj zná­mym We­Chat po­núka zá­kaz­ní­kom množ­stvo zliav a Star­bucks, ktorý po­ľa­viť nechce, núti bo­jo­vať na inom poli. Po­núka zá­kaz­ní­kom vý­ni­močný zá­ži­tok a roz­siahlu po­nuku vý­be­ro­vých káv. Od­bor­níci ho­vo­ria o kon­ku­ren­cii, ktorá je po­dobná Applu a značke Hu­awei.

Zdroj: CNN

Pridať komentár (0)