ASA­P54: Odfoť a kúp

Richard Bednár / 31. marec 2014 / Business

ASA­P54 je revo­lučný spô­sob ako obja­vo­vať a naku­po­vať módu on-line. Spája sociálne siete a komu­nity s naj­nov­šou vizu­ál­nou vyhľa­dá­va­cou tech­no­ló­giou. Tá umožní zákaz­ní­kovi nájsť ihneď pro­dukt, po kto­rom zatúži.

Ak pou­ží­vate Pin­te­rest alebo Tum­blr, určite ste už videli krásne oble­če­nie a pokú­sili sa ho nájsť na inter­nete. Vo väč­šine prí­pa­dov však bez­ús­pešne. Popis, ktorý ste zadali do google, nesta­čil a tak ste sa museli uspo­ko­jiť len s foto­gra­fiou.

Tento váš prob­lém je už navždy vyrie­šený. Je tu apli­ká­cia z lon­dýn­skej star­tu­po­vej scényASA­P54, ktorá umož­ňuje odfo­to­gra­fo­vať aké­koľ­vek oble­če­nie (tričká, košele, noha­vice, bundy, obleky, topánky, tašky, ale aj šperky) a v prie­behu nie­koľ­kých sekúnd vám vyhľadá rov­naké, alebo veľmi podobné. Samoz­rejme, môžete si ho ihneď zakú­piť. Fun­guje s veľ­kou pres­nos­ťou, ceny sú však pomerne vysoké.

V data­báze sa nachá­dza jeden milión pro­duk­tov, ktoré pre­dáva 150 pre­daj­cov. Ide väč­ši­nou o oble­če­nie z posled­nej mód­nej kolek­cie. Zákaz­ník si tak môže byť istý, že bude cool.

Služba okrem vyhľa­dá­va­nia a naku­po­va­nia umož­ňuje aj socia­li­zá­ciu – zdie­ľať a pre­ze­rať ostat­ných ASA­PE­ROV, obja­vo­vať štýly, hľa­dať módne múzy a komen­to­vať návrhy vašich pria­te­ľov. Ak ani takto nenáj­dete to, po čom vaše srdce túži, apli­ká­cia ponúka jedi­nečný tím in-house sty­lis­tov. Tí vám na mieru pora­dia, pomôžu a odpo­ru­čia to, čo hľa­dáte a čo by sa vám naj­viac hodilo.

http://davidtanimoto.files.wordpress.com/2014/03/collage-asap.jpg

Apli­ká­cia vznikla v apríli 2013 vďaka Daniele Ceci­lio. Autorka bola frus­tro­vaná z neus­tá­leho cho­de­nia po obcho­doch a hľa­da­nia na inter­nete. Záro­veň mala veľkú skú­se­nosť z online pre­daja oble­če­nia vďaka e-shopu Far­fetch, ktorý vie­dol jej man­žel. Ako sama vraví, inšpi­ro­vala sa Ins­ta­gra­mom a mód­nymi blogmi, ale ani jedno jej nepri­nieslo dosta­tok infor­má­cií o pro­dukte. Následne sa jej poda­rilo zís­kať od inves­to­rov z e.ventures, Cey­uan Ven­tu­res, Novel TMT, Trends Media Group, Car­men Busqu­ets, James Bile­fiel, Fre­de­ric Courd a iných 3 mili­óny dolá­rov a tak mohla spus­tiť pro­jekt. Autorka pro­jektu verí, že pre­daj cez omni-kanál pred­sta­vuje budúc­nosť a ľudia budú stále viac naku­po­vať online.

Podľa Richarda Chena, par­tnera v spo­lo­čosti Cey­uan Ven­tu­ren, apli­ká­cia má obrov­ský poten­ciál. Ako pri­znáva, budúc­nosť online naku­po­va­nia vidí v mobi­loch a nie v počí­ta­čoch.

Apli­ká­cia je zatiaľ dostupná len pre iOS.

zdroj: www.asap54.com a www.businessoffashion.com 

Pridať komentár (0)