Awear: Tajom­stvo vášho šat­níka odha­lené

Petra Kochanová / 23. apríl 2014 / Business

Pozná to každá žena. Na ulici, na večierku či v reštau­rá­cií zbadá inú ženu, ktorá má na sebe nesmierne zau­jí­mavý módny kúsok. V duchu si kla­die otázku, kde ho možno zohnať, ale nemá dosta­tok odvahy ísť sa spý­tať. Túto dilemu už nebu­deme musieť rie­šiť, pre­tože v roku 2015 sa dozvieme pôvod out­fi­tov či dopl­n­kov jed­ným kli­kom na mobil­nom tele­fóne.

Na trhu exis­tuje veľa apli­ká­cií, ktoré vyhľa­dá­vajú podobné kúsky oble­če­nia alebo ladia out­fity. Awear však chce umož­niť uží­va­te­ľom zís­kať presne to čo videli. Star­tup Awear pochá­dza z Tel-Avivu a snaží sa posu­núť inter­ne­tové naku­po­va­nie na ďal­šiu úro­veň. A to nasle­du­jú­cim spô­so­bom.

Oble­če­nie, ktoré si nie­kto zakúpi bude obsa­ho­vať malý čip. Pri kaž­dej prí­le­ži­tosti a na hoci­ja­kom mieste je možne tento čip zame­rať zo vzdia­le­nosti 30tich met­rov. Po iden­ti­fi­ká­cií objektu sa v mobil­nom tele­fóne objaví oble­če­nie, ktoré vás zau­jalo. Spolu s ním sa obja­via potrebné infor­má­cie o značke, cene, o mieste zakú­pe­nia či o veľ­kosti a dostup­ných far­bách. Off­line móda a mož­nosť kúpy oble­če­nia je pro­stred­níc­tvom har­dwaru a apli­ká­cie Awear zdi­gi­ta­li­zo­vaná, čo pri­ne­sie výhodné šta­tis­tiky aj pre obchod­ní­kov.

S myš­lien­kou vytvo­riť Awear prišla jeho spo­lu­za­kla­da­teľka Liron Slo­nim­sky, kto­rej sa často pýtali na jed­not­livé kusy jej oble­če­nia. Aby bola móda dostup­nej­šia pre kaž­dého pus­tila sa do rea­li­zá­cie pro­jektu, a to cel­kom úspešne. Awear sa spo­jila so znač­kou DKNY vo veľ­ko­noč­nej kam­pani v New Your­skej pobočke. Na Veľ­ko­nočný pon­de­lok boli po celej pre­dajni umiest­nené rôzne kusy oble­če­nia s čipom. Po stia­hnutí apli­ká­cie si uží­va­teľky vybrali jedno z 20tich veľ­ko­noč­ných vajec, ktoré ju potom navi­go­valo jed­no­du­chou hrou teplo-zima. Čer­vená farba naz­na­čo­vala blíz­kosť, modrá zna­me­nala oddia­le­nie.

Zdroj: observer.com

Spo­loč­nosť so síd­lom v Tel Avive svoje zaria­de­nie stále tes­tuje a plá­nuje roz­ší­riť infor­má­cie o pro­duk­toch, ako naprí­klad o test pra­vo­sti či návod na pra­nie. Awear je výhodný aj pre spo­loč­nosti, ktoré sa roz­hodnú čipy zakom­po­no­vať do svo­jich pro­duk­tov. Z akti­vity v mobil­nej apli­ká­cií zis­tia aké oble­če­nie a kde má naj­väčší úspech. Tak budú môcť zefek­tív­niť svoj mar­ke­ting.

Je dosť možné, že ženy budú Awear milo­vať a záro­veň nená­vi­dieť, pre­tože už nebude tajom­stvo, kde naku­pujú. Na dru­hej strane však nie je nič zlé na tom, že sa jedna žena inšpi­ruje dru­hou.

Zdroj: fashionista.com, fashiontimes.com, awearsolutions.com

Zdroj cover: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)