Banka Žilina otvorila oficiálne svoje brány

Tomáš Kahn / 17. júna 2015 / Lifehacking

Mi­nulý týž­deň sa ko­nalo ofi­ciálne ot­vo­re­nie no­vého pod­ni­ka­teľ­ského a star­tu­po­vého cen­tra Banka Ži­lina, ktoré sa na­chá­dza v his­to­ric­kej bu­dove bý­va­lej ČSOB banky. Sláv­nost­ného pre­stri­hnu­tia pásky sa zhos­tili via­ceré známe osob­nosti z pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia, ktorí chcú po­môcť mla­dým ľu­dom roz­ví­jať svoj biz­nis.

 

Ot­vo­re­nie spre­vá­dzali prí­ho­vory aj sláv­nostné fan­fáry a po ofi­ciál­nom pre­stri­hnutí pásky na­sle­do­val ve­čie­rok, po­čas kto­rého mali hos­tia mož­nosť po­zrieť si zre­kon­štru­ované pries­tory bu­dovy, zo­zná­miť sa s jej mi­nu­los­ťou aj po­sla­ním do bu­dúc­nosti, a za­ba­viť sa na tóny zná­mej hu­dob­nej sku­piny Funny Fel­lows, kto­rej re­per­toár vý­borne za­pa­dol do ob­do­bia, v kto­rom bola sa­motná bu­dova po­sta­vená.

 

 

 

Sláv­nost­ného pre­stri­hnu­tia pásky sa zhos­til Mi­lan Du­bec, ma­ji­teľ bu­dovy a pod­po­ro­va­teľ star­tu­pov, pro­fe­sor Jo­sef Vi­čan zo Sta­veb­nej fa­kulty Ži­lin­skej uni­ver­zity a pred­seda VTP Ži­lina, ktoré má na sta­rosti tento pro­jekt, ako aj pri­má­tor mesta a zá­ro­veň člen pred­sta­ven­stva VTP Ži­lina Igor Choma. “Je nám cťou, že sa na ot­vo­rení Banky Ži­lina zú­čast­nil aj pán pri­má­tor mesta Ži­liny a veľa ďal­ších vzác­nych hostí, ktorí takto spo­ločne vy­jad­rili svoju pod­poru na­šim sna­hám vy­bu­do­vať v Ži­line pries­tor na prácu, stret­nu­tia, roz­bie­ha­nie ná­pa­dov a čer­pa­nie in­špi­rá­cie. Ve­ríme, že sa v Banke Ži­lina budú stre­tá­vať am­bi­ci­ózni ľu­dia, ktorí majú po­ten­ciál byť úspešní a po­su­núť nie len náš re­gión o krok vpred,” vy­jad­ril sa Ju­raj Ka­vecký, ria­di­teľ VTP Ži­lina.

 

Pridať komentár (0)