Bar­Camp Bra­ti­slava 2016 sľu­buje pes­trý prog­ram a kopec zau­jí­ma­vých tém

Michal Sorkovský / 18. marca 2016 / Business

Bar­Camp je sieť otvo­re­ných kon­fe­ren­cií po celom svete. Je to nekon­fe­ren­cia pre ľudí, ktorí majú chuť zdie­ľať a učiť sa nové veci v otvo­re­nom pro­stredí. Príď si vypo­čuť zau­jí­mavé pred­nášky, zapo­jíť sa do dis­ku­sií a nájsť veľa nových kon­tak­tov.

Toh­to­ročný Bar­Camp sa bude konať 7. mája 2016 v Cver­novke v pries­to­roch Con­nect-u na Párič­ko­vej 18 v Bra­ti­slave.

Ako to celé bude vyze­rať?

Bar­Camp Bra­ti­slava 2016 bude pre­bie­hať v dvoch pred­náš­ko­vých miest­nos­tiach. Jedna pred­náš­ková miest­nosť bude veno­vaná pred­náš­kam o dizajne, mar­ke­tingu, webe a tech­no­ló­giách a v dru­hej sa bude roz­prá­vať o život­nom štýle – life hac­king, stra­vo­va­nie, šport, koníčky. Pozri si aj videá z minu­lých roč­ní­kov  Bar­Camp Bra­ti­slava. Orga­ni­zá­to­rom eventu je pri­tom digi­tálna agen­túra vib­ra­tion s.r.o. v spo­lu­práci s Con­nect. Star­tI­tUp je hlav­ným mediál­nym par­tne­rom.

11130341_1599897076933343_4448960535165195592_o

Môžeš sa tešiť na pred­nášky:

Petra Svo­bodu, CEO spo­loč­nosti Shop­Sys vyví­ja­jú­cej pop­redné české a slo­ven­ské e-shopy, Janky Chyt­ráč­ko­vej, men­torky úspeš­ných žien, ktorá počas pred­nášky pre­zradí triky na to, ako sa vypro­fi­lo­vať ako osoba, ktorá budí rešpekt a má sta­tus experta vo svo­jej pro­fe­sii.

Tak­tiež zau­jí­mavá bude mode­ro­vaná dis­ku­sia so zástup­cami firiem venu­jú­cich sa vývoju webov ohľa­dom ich skú­se­ností s kli­en­tami. A mnohé iné…

Vstu­penky sú dostupné za 10€ v pred­pre­daji a 12€ na mieste. Momen­tálne event ešte hľadá spon­zo­rov, ktorí by chceli pod­po­riť skvelú akciu, vzde­lá­va­nie a networ­king. Stále sa môžu pri­hla­so­vať aj reč­níci so zau­jí­ma­vými témami, ktoré chcú zdie­ľať s ostat­nými.

Prog­ram bude pre­bie­hať až do večer­ných hodín a ukončí ho after­párty, kde budeme voľne dis­ku­to­vať a baviť sa. Ďal­šie info náj­dete webe Bar­Camp Bra­ti­slava aj na face­bo­oku.

6_700x525-700x525

zdroj: tla­čová správa, foto: Bar­Camp Bratislava/FB

Pridať komentár (0)