BeeS­py je čes­ká apli­ká­cia pre moder­ných vče­lá­rov

Petr Smejkal / 15. októbra 2016 / Startupy

Hoci je vče­lár­stvo jed­ným z naj­star­ších odvet­ví ľud­skej čin­nos­ti, aj dnes má u nás svo­je prá­vo­plat­né mies­to. Pre­čo by aj nema­lo, veď jeho výsled­ný pro­dukt, teda med, je veľ­mi chut­ný a zdra­viu pros­peš­ný. Moder­ným vče­lá­rom 21. sto­ro­čia je tiež sym­pa­ťák Tomáš Nezval, kto­rý sa do vče­lá­re­nia pus­til s veľ­kou ver­vou. Vymys­lel a zre­a­li­zo­val pro­jekt Bees­py, kto­rý vče­lá­rom ich prá­cu veľ­mi uľah­čí a sprí­jem­ní. A čo je pod­stat­né, Tomáš chce z BeeS­py do budúc­nos­ti uro­biť pro­dukt dostup­ný nie­len pro­fe­si­onál­nym, ale aj malým vče­lá­rom.

Ahoj, skús sa našim čita­te­ľom pred­sta­viť. Kto si a čo máš rád?

Ahoj, volám sa Tomáš Nezval a mám 29 rokov. Už od čias štú­dia na VUT pra­cu­jem v jed­nej fir­me v Pros­tějo­ve ako vývo­jár har­dwa­re elek­tro­nic­kých zaria­de­ní. Táto prá­ca ma baví natoľ­ko, že sa vývo­jom rôz­nych zaria­de­ní zaobe­rám aj vo voľ­nom čase.

Ako vzni­kol star­tup BeeS­py? Pat­ríš medzi váš­ni­vých cho­va­te­ľov včiel?

Pro­jekt BeeS­py začal vzni­kať, keď som prvý­krát pre­ko­nal naozaj veľ­ký strach z boda­vé­ho hmy­zu a zúčast­nil som sa pre­hliad­ky a násled­ne medob­ra­nia u rodi­čov mojej pria­teľ­ky. Po nie­koľ­kých ďal­ších náv­šte­vách včiel som sa roz­ho­dol, že si ich tiež zaob­sta­rám. Vďa­ka mojej zve­da­vos­ti a túž­be dozve­dieť sa o vče­lách čo naj­viac infor­má­cií, som začal vymýš­ľať, kto­ré všet­ky fyzi­kál­ne veli­či­ny by sa v úli dali merať. Základ­ným indi­ká­to­rom sta­vu včiel a ich akti­vi­ty je hmot­nosť. Samoz­rej­me som hľa­dal na inter­ne­te hoto­vé rie­še­nie váhy s diaľ­ko­vým pre­no­som. Pár rie­še­ní som našiel, ale buď boli dra­hé, nedo­stup­né v SR ale­bo nespĺňa­li para­met­re, kto­ré som oča­ká­val. Tak vznik­la pred rokom prvá váha a mera­cia jed­not­ka s veľ­kým množ­stvom drô­tov, kto­ré z úľa trča­li na všet­ky stra­ny. Od tej doby sa mno­hé zme­ni­lo a verím, že súčas­ný model úľo­vej váhy je veľ­mi jed­no­du­chý pre vče­lá­rov a záro­veň posky­tu­je cen­né infor­má­cie. Som pre­sved­če­ný, že takú váhu potre­bu­jú aj ostat­ní vče­lá­ri, a pre­to chcem z BeeS­py uro­biť pro­dukt dostup­ný nie­len pro­fe­si­onál­nym, ale aj malým vče­lá­rom.

img_3401-e1476176682597

Celý sys­tém si vymys­lel úpl­ne sám ale­bo si sa nie­kde inšpi­ro­val?

Úľo­vá váha nie je nič pre­vrat­né ale­bo nové. Exis­tu­jú váhy mecha­nic­ké, hyd­ro­me­cha­nic­ké ale­bo elek­tro­nic­ké. Tá moja je čis­to elek­tro­nic­ká a je kon­štru­ova­ná ako modu­lár­ny sys­tém. To zna­me­ná, že vče­lár si môže najprv zaob­sta­rať iba váhu za cenu len o nie­čo málo vyš­šiu, než je u mecha­nic­kých váh. Pokiaľ bude chcieť merať ďal­šie veli­či­ny ale­bo naprí­klad vyrie­šiť zdroj el. ener­gie pre celo­roč­nú pre­vádz­ku, môže si dokú­piť prí­dav­né modu­ly. Ďal­šie fun­kcie ako sú gra­fy, alar­my na nasta­ve­né hod­no­ty a neo­práv­ne­nú mani­pu­lá­ciu s úľom či vče­lár­sky den­ník postup­ne pri­dá­va­me v aktu­ali­zá­ciách. Tiež zálo­hu­je­me name­ra­né dáta zo všet­kých váh na ser­ve­ri, tak­že uží­va­teľ má dostup­nú vždy celú his­tó­riu z kto­ré­ho­koľ­vek zaria­de­nia s prí­stu­pom na inter­net.

Ako vlast­ne sys­tém pre moni­to­ro­va­nie včels­tva fun­gu­je? Môžeš nám to ako lai­kom struč­ne vysvet­liť?

Mera­nie hmot­nos­ti je základ­ný prob­lém, všet­ko ostat­né už sú len dopl­n­ko­vé fun­kcie. Kľú­čo­vým prv­kom je ten­zo­met­ric­ký mos­tík, kto­rý pre­vá­dza hmot­nosť na elek­tric­kú veli­či­nu, a tá je pomo­cou pro­ce­so­ra spra­co­va­ná a odo­sie­la­ná buď cez mobil­nú sieť ale­bo Wi-Fi (pod­ľa varian­tu) na ser­ver, kde sa dáta ukla­da­jú a tvo­ria napr. gra­fy. Pod­ľa kri­viek a ich tren­dov potom vče­lár doká­že určiť, či vče­ly nosia nek­tár ale­bo je čas pre­sťa­ho­vať ich inam a zvý­šiť šan­cu lep­šie­ho výno­su medu. Nie­kto­rí váhu využí­va­jú na sta­bil­ných sta­no­viš­tiach pre pozo­ro­va­nie a zís­ka­va­nie infor­má­cií o množ­stve a čase jed­not­li­vých zná­šok.

Kde sa tvo­je zaria­de­nie vyrá­ba? Máš zapla­te­né rôz­ne fir­my ale­bo vyrá­baš všet­ky súčias­t­ky sám?

Vzhľa­dom na objem súčas­nej výro­by zvlá­dam mon­táž váh v cel­kom dob­re vyba­ve­ných domá­cich diel­ňach. Samoz­rej­me kom­po­nen­ty ako ploš­né spo­je ale­bo výpal­ky ple­chov na lase­ri objed­ná­vam u bež­ných dodá­va­te­ľov.

img_3262-e1476176722190

Keď som štu­do­val tvo­je strán­ky BeeSpy.cz, tvo­je zaria­de­nie na mňa pôso­bi­lo veľ­mi tech­nic­ky. Je inšta­lá­cia sys­té­mu jed­no­du­chá? A čo dôchod­ca, zvlád­ne to aj ded­ko, kto­rý si s nový­mi tech­no­ló­gia­mi zrov­na nero­zu­mie?

Áno, jed­ným zo základ­ných cie­ľov, kto­ré má BeeS­py spĺňať, je jed­no­du­chosť inšta­lá­cie. V prí­pa­de, že má uží­va­teľ aj modul solár­nej jed­not­ky, pre­po­jí 3 kom­po­nen­ty dvo­ma neza­me­ni­teľ­ný­mi káb­la­mi a potom už je jedi­nou sta­ros­ťou polo­žiť úľ na váhu. Čo sa týka zobra­ze­nia zís­ka­ných hod­nôt, je to na podob­nej úrov­ni ako odo­sla­nie emai­lu. Váha je zame­ra­ná hlav­ne na prog­re­sív­nych vče­lá­rov, kto­rí chcú moder­né tech­no­ló­gie využiť na uľah­če­nie prá­ce a na zís­ka­nie infor­má­cií o sta­ve svo­jich včiel. Vek by nemal byť limi­tu­jú­ci, dôle­ži­tá je chuť spoz­ná­vať a pou­ží­vať nové veci.

Môžu BeeS­py využí­vať tiež veľ­ko­cho­vy? Je tvo­ja zaria­de­nie neja­ko limi­to­va­né — max. dĺž­ka, výš­ka vče­lí­na?

Veľ­ko­cho­vy sú urči­te ide­ál­nym zákaz­ní­kom. Hlav­ne pre­to, že tým­to ľuďom ale­bo orga­ni­zá­ciám sa inves­tí­cia do váhy môže vrá­tiť veľ­mi sko­ro. Ak vďa­ka váhe zis­tím začia­tok ale­bo koniec medo­vej znáš­ky napr. o týž­deň skôr, zís­kam až nie­koľ­ko kilo­gra­mov medu navy­še v jed­nom úli. Na sta­no­viš­ti býva­jú desiat­ky úľov a sta­čí mať váhy naprí­klad len pod dvo­ma prie­mer­ný­mi (refe­renč­ný­mi) úľmi. Na váhu mož­no posta­viť v pod­sta­te ľubo­voľ­ný úľ s hmot­nos­ťou do 200 kg.

BeeS­py nepat­rí prá­ve medzi lac­né zaria­de­nie (niet divu). Akú má vlast­ne život­nosť, kedy sa inves­to­va­né penia­ze zákaz­ní­ko­vi vrá­tia?

BeeS­py nie je lac­né, napriek tomu má medzi kon­ku­ren­ci­ou v pod­sta­te naj­niž­šiu cenov­ku. Návrat­nosť inves­tí­cie zále­ží na spô­so­be pou­ží­va­nia. Čím viac včels­tiev vče­lár má, tým môže byť návrat­nosť rých­lej­šia, pre­to­že roz­diel vo výno­se medu počas jed­né­ho obdo­bia môže byť viac ako sto kilo­gra­mov. Naopak nie­kto­rí vče­lá­ri chcú váhu len pre pozo­ro­va­nie, vlast­né šta­tis­ti­ky ale­bo ako moder­nú vychy­táv­ku dostup­nú na svo­jom iPho­ne / smart­poh­ne.

dimg_3292-e1476176789809

Celé zaria­de­nie je vcel­ku roz­mer­né, dá sa ľah­ko scho­vať, aby sa nesta­lo cie­ľom neja­kých zlo­de­jov? Ako je to vlast­ne so zabez­pe­če­ním?

Váha je lesk­lá a na prvý pohľad nápad­ná, čo môže naozaj lákať zlo­de­jov. Ak váhu nemá­te na oplo­te­nom pozem­ku, sta­čí ju umiest­niť do radu medzi ostat­né úle, z pred­nej a zadnej stra­ny dať doš­tič­ku v rov­na­kej far­be ako je natre­tý úľ a nikto si váhu nevšim­ne. Pre prí­pad zlo­de­jov, kto­ré láka­jú aj úle samot­né, je váha vyba­ve­ná bez­peč­nost­ný­mi prv­ka­mi, kto­ré maji­te­ľa upo­zor­nia na neo­práv­ne­nú mani­pu­lá­ciu, avšak samot­nej krá­de­ži zabrá­niť nedo­ká­že.

BeeS­py je pohá­ňa­né pomo­cou solár­ne­ho pane­lu. No čo ak nebu­de svie­tiť dlh­šiu dobu sln­ko? Neprí­de vče­lár o svo­je cen­né dáta? Sú nie­kde zálo­ho­va­né?

Solár­ne napá­ja­nie je jed­na z varian­tov. Mož­no pou­žiť aj kla­sic­ký sie­ťo­vý adap­tér ale­bo baté­riu, kto­rú vče­lár potre­bu­je k medo­me­tu. Solár­ne napá­ja­nie je ide­ál­nou voľ­bou prá­ve pre celo­roč­nú pre­vádz­ku. Fun­gu­je to tak, že solár­ny člá­nok dobí­ja integ­ro­va­ný aku­mu­lá­tor, na kto­rý môže váha fun­go­vať až 10 dní. Dobí­ja­nie aku­mu­lá­to­ra fun­gu­je, aj keď nie je prá­ve slneč­no, len je o nie­čo pomal­ší.

Má BeeS­py neja­kú nedo­ko­na­losť, na kto­rú sa budeš v budúc­nos­ti sústre­diť?

Teraz pra­cu­jem na vylep­še­ní webo­vé­ho roz­hra­nia (novej gra­fi­ky) a pri­dá­va­ní ďal­ších fun­kcií. To naj­dô­le­ži­tej­šie, na čo sa musím zame­rať, je pre­sved­čiť postup­ne vče­lá­rov, že váha nie je zaria­de­nie na obtiaž, ale že posky­tu­je veľ­mi uži­toč­né infor­má­cie za dostup­nú cenu.

img_3321-e1476176752286

Aký je v súčas­nej dobe pre­daj tvoj­ho zaria­de­nia? Má vzras­ta­jú­cu ten­den­ciu?

Ten­to rok bolo cie­ľom uro­biť ove­ro­va­ciu sériu a dostať ju medzi prvých zákaz­ní­kov, aby som zís­kal poznat­ky od sku­toč­ných uží­va­te­ľov, čo sa poda­ri­lo. Teraz na jeseň je ide­ál­ny čas na výsta­vy a pro­pa­gá­ciu váhy, aby sa BeeS­py dosta­lo do pod­ve­do­mia vče­lá­rov a na jar, pred začiat­kom vče­lár­ske­ho roka, bolo ich jas­nou voľ­bou.

Budeš celé zaria­de­nie do budúc­nos­ti neja­ko vylep­šo­vať?

Na vývo­ji váhy sa podie­ľa prie­bež­ne nie­koľ­ko odbor­ní­kov z oblas­ti elek­tro­ni­ky, IT, stro­jár­stva, novo aj UX dizajn a pre­to­že tých­to ľudí prá­ca baví a pou­ží­va­jú moder­né metó­dy, mys­lím, že do budúc­nos­ti BeeS­py čaká množ­stvo vylep­še­ní.

Máš v plá­ne ďal­šie pro­jek­ty? Naprí­klad robo­tic­ké vče­ly? :)

Verím, že ďal­šie nápa­dy časom prí­du, pred pár rok­mi som vyrá­bal uni­ver­zál­nu ohý­bač­ku háči­kov — youtube.com, potom elek­tro­nic­ké paint­bal­lo­vé strel­ni­ce buf­fa­lo- bill.cz a teraz BeeS­py. Uvi­dí­me, čo bude ďal­šie.

Máš neja­ký obľú­be­ný čes­ký star­tup, na kto­rý by si našich čita­te­ľov upo­zor­nil?

Naj­väč­šiu kon­cen­trá­ciu veľ­mi zau­jí­ma­vých star­tu­pov som videl v rám­ci prog­ra­mu Star­cu­be, kto­rý orga­ni­zu­je Jiho­mo­rav­ské ino­vač­ní cen­trum (JIC). Odtiaľ urči­te vzí­de ďal­ší úspeš­ný star­tup.

Viac sa dozvieš na ofi­ciál­nych strán­kach pro­jek­tu BeeS­py.

dimg_3253-e1476176875903

zdroj:startitup.cz

Pridať komentár (0)