BeeSpy je česká apli­ká­cia pre moder­ných vče­lá­rov

Petr Smejkal / 15. októbra 2016 / Startupy

Hoci je vče­lár­stvo jed­ným z naj­star­ších odvetví ľud­skej čin­nosti, aj dnes má u nás svoje prá­vo­platné miesto. Prečo by aj nemalo, veď jeho výsledný pro­dukt, teda med, je veľmi chutný a zdra­viu pros­pešný. Moder­ným vče­lá­rom 21. sto­ro­čia je tiež sym­pa­ťák Tomáš Nezval, ktorý sa do vče­lá­re­nia pus­til s veľ­kou ver­vou. Vymys­lel a zre­a­li­zo­val pro­jekt Beespy, ktorý vče­lá­rom ich prácu veľmi uľahčí a sprí­jemní. A čo je pod­statné, Tomáš chce z BeeSpy do budúc­nosti uro­biť pro­dukt dostupný nie­len pro­fe­si­onál­nym, ale aj malým vče­lá­rom.

Ahoj, skús sa našim čita­te­ľom pred­sta­viť. Kto si a čo máš rád?

Ahoj, volám sa Tomáš Nezval a mám 29 rokov. Už od čias štú­dia na VUT pra­cu­jem v jed­nej firme v Pros­tějove ako vývo­jár har­dware elek­tro­nic­kých zaria­dení. Táto práca ma baví natoľko, že sa vývo­jom rôz­nych zaria­dení zaobe­rám aj vo voľ­nom čase.

Ako vzni­kol star­tup BeeSpy? Pat­ríš medzi váš­ni­vých cho­va­te­ľov včiel?

Pro­jekt BeeSpy začal vzni­kať, keď som prvý­krát pre­ko­nal naozaj veľký strach z boda­vého hmyzu a zúčast­nil som sa pre­hliadky a následne medob­ra­nia u rodi­čov mojej pria­teľky. Po nie­koľ­kých ďal­ších náv­šte­vách včiel som sa roz­ho­dol, že si ich tiež zaob­sta­rám. Vďaka mojej zve­da­vosti a túžbe dozve­dieť sa o vče­lách čo naj­viac infor­má­cií, som začal vymýš­ľať, ktoré všetky fyzi­kálne veli­činy by sa v úli dali merať. Základ­ným indi­ká­to­rom stavu včiel a ich akti­vity je hmot­nosť. Samoz­rejme som hľa­dal na inter­nete hotové rie­še­nie váhy s diaľ­ko­vým pre­no­som. Pár rie­šení som našiel, ale buď boli drahé, nedo­stupné v SR alebo nespĺňali para­metre, ktoré som oča­ká­val. Tak vznikla pred rokom prvá váha a mera­cia jed­notka s veľ­kým množ­stvom drô­tov, ktoré z úľa trčali na všetky strany. Od tej doby sa mnohé zme­nilo a verím, že súčasný model úľo­vej váhy je veľmi jed­no­du­chý pre vče­lá­rov a záro­veň posky­tuje cenné infor­má­cie. Som pre­sved­čený, že takú váhu potre­bujú aj ostatní vče­lári, a preto chcem z BeeSpy uro­biť pro­dukt dostupný nie­len pro­fe­si­onál­nym, ale aj malým vče­lá­rom.

img_3401-e1476176682597

Celý sys­tém si vymys­lel úplne sám alebo si sa nie­kde inšpi­ro­val?

Úľová váha nie je nič pre­vratné alebo nové. Exis­tujú váhy mecha­nické, hyd­ro­me­cha­nické alebo elek­tro­nické. Tá moja je čisto elek­tro­nická a je kon­štru­ovaná ako modu­lárny sys­tém. To zna­mená, že vče­lár si môže najprv zaob­sta­rať iba váhu za cenu len o niečo málo vyš­šiu, než je u mecha­nic­kých váh. Pokiaľ bude chcieť merať ďal­šie veli­činy alebo naprí­klad vyrie­šiť zdroj el. ener­gie pre celo­ročnú pre­vádzku, môže si dokú­piť prí­davné moduly. Ďal­šie fun­kcie ako sú grafy, alarmy na nasta­vené hod­noty a neo­práv­nenú mani­pu­lá­ciu s úľom či vče­lár­sky den­ník postupne pri­dá­vame v aktu­ali­zá­ciách. Tiež zálo­hu­jeme name­rané dáta zo všet­kých váh na ser­veri, takže uží­va­teľ má dostupnú vždy celú his­tó­riu z kto­ré­ho­koľ­vek zaria­de­nia s prí­stu­pom na inter­net.

Ako vlastne sys­tém pre moni­to­ro­va­nie včels­tva fun­guje? Môžeš nám to ako lai­kom stručne vysvet­liť?

Mera­nie hmot­nosti je základný prob­lém, všetko ostatné už sú len dopl­n­kové fun­kcie. Kľú­čo­vým prv­kom je ten­zo­met­rický mos­tík, ktorý pre­vá­dza hmot­nosť na elek­trickú veli­činu, a tá je pomo­cou pro­ce­sora spra­co­vaná a odo­sie­laná buď cez mobilnú sieť alebo Wi-Fi (podľa variantu) na ser­ver, kde sa dáta ukla­dajú a tvo­ria napr. grafy. Podľa kri­viek a ich tren­dov potom vče­lár dokáže určiť, či včely nosia nek­tár alebo je čas pre­sťa­ho­vať ich inam a zvý­šiť šancu lep­šieho výnosu medu. Nie­ktorí váhu využí­vajú na sta­bil­ných sta­no­viš­tiach pre pozo­ro­va­nie a zís­ka­va­nie infor­má­cií o množ­stve a čase jed­not­li­vých zná­šok.

Kde sa tvoje zaria­de­nie vyrába? Máš zapla­tené rôzne firmy alebo vyrá­baš všetky súčias­tky sám?

Vzhľa­dom na objem súčas­nej výroby zvlá­dam mon­táž váh v cel­kom dobre vyba­ve­ných domá­cich diel­ňach. Samoz­rejme kom­po­nenty ako plošné spoje alebo výpalky ple­chov na laseri objed­ná­vam u bež­ných dodá­va­te­ľov.

img_3262-e1476176722190

Keď som štu­do­val tvoje stránky BeeSpy.cz, tvoje zaria­de­nie na mňa pôso­bilo veľmi tech­nicky. Je inšta­lá­cia sys­tému jed­no­du­chá? A čo dôchodca, zvládne to aj dedko, ktorý si s novými tech­no­ló­giami zrovna nero­zu­mie?

Áno, jed­ným zo základ­ných cie­ľov, ktoré má BeeSpy spĺňať, je jed­no­du­chosť inšta­lá­cie. V prí­pade, že má uží­va­teľ aj modul solár­nej jed­notky, pre­pojí 3 kom­po­nenty dvoma neza­me­ni­teľ­nými káb­lami a potom už je jedi­nou sta­ros­ťou polo­žiť úľ na váhu. Čo sa týka zobra­ze­nia zís­ka­ných hod­nôt, je to na podob­nej úrovni ako odo­sla­nie emailu. Váha je zame­raná hlavne na prog­re­sív­nych vče­lá­rov, ktorí chcú moderné tech­no­ló­gie využiť na uľah­če­nie práce a na zís­ka­nie infor­má­cií o stave svo­jich včiel. Vek by nemal byť limi­tu­júci, dôle­žitá je chuť spoz­ná­vať a pou­ží­vať nové veci.

Môžu BeeSpy využí­vať tiež veľ­ko­chovy? Je tvoja zaria­de­nie nejako limi­to­vané — max. dĺžka, výška vče­lína?

Veľ­ko­chovy sú určite ide­ál­nym zákaz­ní­kom. Hlavne preto, že týmto ľuďom alebo orga­ni­zá­ciám sa inves­tí­cia do váhy môže vrá­tiť veľmi skoro. Ak vďaka váhe zis­tím začia­tok alebo koniec medo­vej znášky napr. o týž­deň skôr, zís­kam až nie­koľko kilo­gra­mov medu navyše v jed­nom úli. Na sta­no­višti bývajú desiatky úľov a stačí mať váhy naprí­klad len pod dvoma prie­mer­nými (refe­renč­nými) úľmi. Na váhu možno posta­viť v pod­state ľubo­voľný úľ s hmot­nos­ťou do 200 kg.

BeeSpy nepatrí práve medzi lacné zaria­de­nie (niet divu). Akú má vlastne život­nosť, kedy sa inves­to­vané peniaze zákaz­ní­kovi vrá­tia?

BeeSpy nie je lacné, napriek tomu má medzi kon­ku­ren­ciou v pod­state naj­niž­šiu cenovku. Návrat­nosť inves­tí­cie záleží na spô­sobe pou­ží­va­nia. Čím viac včels­tiev vče­lár má, tým môže byť návrat­nosť rých­lej­šia, pre­tože roz­diel vo výnose medu počas jed­ného obdo­bia môže byť viac ako sto kilo­gra­mov. Naopak nie­ktorí vče­lári chcú váhu len pre pozo­ro­va­nie, vlastné šta­tis­tiky alebo ako modernú vychy­távku dostupnú na svo­jom iPhone / smart­pohne.

dimg_3292-e1476176789809

Celé zaria­de­nie je vcelku roz­merné, dá sa ľahko scho­vať, aby sa nestalo cie­ľom neja­kých zlo­de­jov? Ako je to vlastne so zabez­pe­če­ním?

Váha je lesklá a na prvý pohľad nápadná, čo môže naozaj lákať zlo­de­jov. Ak váhu nemáte na oplo­te­nom pozemku, stačí ju umiest­niť do radu medzi ostatné úle, z pred­nej a zadnej strany dať doš­tičku v rov­na­kej farbe ako je natretý úľ a nikto si váhu nevšimne. Pre prí­pad zlo­de­jov, ktoré lákajú aj úle samotné, je váha vyba­vená bez­peč­nost­nými prv­kami, ktoré maji­teľa upo­zor­nia na neo­práv­nenú mani­pu­lá­ciu, avšak samot­nej krá­deži zabrá­niť nedo­káže.

BeeSpy je pohá­ňané pomo­cou solár­neho panelu. No čo ak nebude svie­tiť dlh­šiu dobu slnko? Nepríde vče­lár o svoje cenné dáta? Sú nie­kde zálo­ho­vané?

Solárne napá­ja­nie je jedna z varian­tov. Možno pou­žiť aj kla­sický sie­ťový adap­tér alebo baté­riu, ktorú vče­lár potre­buje k medo­metu. Solárne napá­ja­nie je ide­ál­nou voľ­bou práve pre celo­ročnú pre­vádzku. Fun­guje to tak, že solárny člá­nok dobíja integ­ro­vaný aku­mu­lá­tor, na ktorý môže váha fun­go­vať až 10 dní. Dobí­ja­nie aku­mu­lá­tora fun­guje, aj keď nie je práve slnečno, len je o niečo pomalší.

Má BeeSpy nejakú nedo­ko­na­losť, na ktorú sa budeš v budúc­nosti sústre­diť?

Teraz pra­cu­jem na vylep­šení webo­vého roz­hra­nia (novej gra­fiky) a pri­dá­vaní ďal­ších fun­kcií. To naj­dô­le­ži­tej­šie, na čo sa musím zame­rať, je pre­sved­čiť postupne vče­lá­rov, že váha nie je zaria­de­nie na obtiaž, ale že posky­tuje veľmi uži­točné infor­má­cie za dostupnú cenu.

img_3321-e1476176752286

Aký je v súčas­nej dobe pre­daj tvojho zaria­de­nia? Má vzras­ta­júcu ten­den­ciu?

Tento rok bolo cie­ľom uro­biť ove­ro­va­ciu sériu a dostať ju medzi prvých zákaz­ní­kov, aby som zís­kal poznatky od sku­toč­ných uží­va­te­ľov, čo sa poda­rilo. Teraz na jeseň je ide­álny čas na výstavy a pro­pa­gá­ciu váhy, aby sa BeeSpy dostalo do pod­ve­do­mia vče­lá­rov a na jar, pred začiat­kom vče­lár­skeho roka, bolo ich jas­nou voľ­bou.

Budeš celé zaria­de­nie do budúc­nosti nejako vylep­šo­vať?

Na vývoji váhy sa podieľa prie­bežne nie­koľko odbor­ní­kov z oblasti elek­tro­niky, IT, stro­jár­stva, novo aj UX dizajn a pre­tože týchto ľudí práca baví a pou­ží­vajú moderné metódy, mys­lím, že do budúc­nosti BeeSpy čaká množ­stvo vylep­šení.

Máš v pláne ďal­šie pro­jekty? Naprí­klad robo­tické včely? :)

Verím, že ďal­šie nápady časom prídu, pred pár rokmi som vyrá­bal uni­ver­zálnu ohý­bačku háči­kov — youtube.com, potom elek­tro­nické paint­bal­lové strel­nice buf­falo- bill.cz a teraz BeeSpy. Uvi­díme, čo bude ďal­šie.

Máš nejaký obľú­bený český star­tup, na ktorý by si našich čita­te­ľov upo­zor­nil?

Naj­väč­šiu kon­cen­trá­ciu veľmi zau­jí­ma­vých star­tu­pov som videl v rámci prog­ramu Star­cube, ktorý orga­ni­zuje Jiho­mo­rav­ské ino­vační cen­trum (JIC). Odtiaľ určite vzíde ďalší úspešný star­tup.

Viac sa dozvieš na ofi­ciál­nych strán­kach pro­jektu BeeSpy.

dimg_3253-e1476176875903

zdroj:startitup.cz

Pridať komentár (0)