Bezdomovci dostanú na zimu nové prenosné iglu, ktoré ich má ochrániť pred mrazom

Linda Cebrová / 28. novembra 2018 / Zaujímavosti

  • Už aj Slo­ven­sko za­siahli v po­sled­ných dňoch prvé mrazy
  • Väč­šina z nás má tú mož­nosť ukryť sa v teple
  • Na uli­ciach však každý rok v mí­nu­so­vých tep­lo­tách zo­stáva množ­stvo bez­do­mov­cov
  • Nie­kto­rých z nich po­no­vom ochráni pred tu­hou zi­mou mo­bilné iglu
zdroj: pexels, youtube
  • Už aj Slo­ven­sko za­siahli v po­sled­ných dňoch prvé mrazy
  • Väč­šina z nás má tú mož­nosť ukryť sa v teple
  • Na uli­ciach však každý rok v mí­nu­so­vých tep­lo­tách zo­stáva množ­stvo bez­do­mov­cov
  • Nie­kto­rých z nich po­no­vom ochráni pred tu­hou zi­mou mo­bilné iglu

Množ­stvo ľudí bez do­mova zo­stáva na ulici aj v sil­ných mra­zoch. Ur­čité per­cento z nich to­tiž nechce pre­čká­vať v špe­ciál­nych azy­lo­vých do­moch. Tento rok pre ta­kýchto ľudí v Čes­kej re­pub­like po­nú­kajú cha­ri­ta­tívne or­ga­ni­zá­cie nové a as­poň čias­točné rie­še­nie ich prob­lému. Budú im roz­dá­vať špe­ciálne prí­strešky z po­ly­ety­lé­no­vej peny, ktoré je možné vy­hriať aj vlast­ným tep­lom.

Pro­jekt je za­tiaľ v skú­šob­nej pre­vádzke a v nie­kto­rých mes­tách sa ešte čaká, kým ho schváli ve­de­nie rad­níc. Na prvý po­hľad roz­lo­žené „iglu“ vy­zerá ako ná­stenka z bie­lej pe­no­vej hmoty. Keď sa ale všetky diely po­s­kla­dajú do­hro­mady, vznikne prí­stre­šok, ktorý v naj­väč­ších mra­zoch do­káže za­chrá­niť ži­voty ľudí bez do­mova.

Po­ly­ety­lé­nová pena je vlastne izo­lá­cia. Člo­vek si vnútro svo­jim vlast­ným tep­lom vy­hreje na +15 až +18 ° C. Iglu je ne­hor­ľavé, vy­spí sa v ňom je­den do­spelý, pries­tor tam však je aj pre osobné veci alebo do­konca pre psa.

Iglu do­stanú, keď udrú prvé silné mrazy

Te­rénni pra­cov­níci cha­ri­ta­tív­nych or­ga­ni­zá­cií, na­prí­klad z Ar­mády spásy, roz­de­lia prí­strešky keď  za­čnú naj­väč­šie mrazy. V Mo­rav­skos­liez­skom kraji ich je k dis­po­zí­cii podľa zis­tení Čes­kej te­le­ví­zie dvad­sať. Zá­u­jem o ne už majú aj ďal­šie mestá.

„Ľu­dia bez do­mova re­a­gujú na iglu po­zi­tívne, sú schopní ho pri­jať. Av­šak ťažko sa im dá vy­svet­liť, že za neho ne­mu­sia  pla­tiť,“ ho­vorí te­rénna pra­cov­níčka Ar­mády spásy Mi­cha­ela Da­vi­dová.

Česi sa pro­jek­tom in­špi­ro­vali vo Fran­cúz­sku, tam iglu tes­to­vali mi­nulú zimu a bez­do­movci si ho na­ozaj po­chva­lo­vali. Aj preto sa dob­ro­voľ­níci z Os­travy roz­hodli prvú várku prí­streš­kov za­pla­tiť z vlast­ných pe­ňazí. Na tie ďal­šie by už radi zo­hnali fi­nan­cie pro­stred­níc­tvom rôz­nych pro­jek­tov alebo ďal­ších dob­ro­voľ­ní­kov.

Pridať komentár (0)