Bezhotovostné platenie vs. platenie v hotovosti. Ako sú na tom Slováci?

  • Doba „kešu“ je už tak trochu za nami a za väčšinu produktov platíme platobnou kartou
  • Ako sme však na tom vo všeobecnosti na Slovensku? Máme pred platobnými kartami rešpekt alebo sú pre nás prirodzenou súčasťou života?
  • A ako sú na tom Taliani?
  • Na tieto otázky nám odpovedal predseda Združenia pre bankové karty na Slovensku Rastislav Vallo a taliansky prezident CashlessWay Association Geronimo Emili
collage_bezhotovost
Pixabay
  • Doba „kešu“ je už tak trochu za nami a za väčšinu produktov platíme platobnou kartou
  • Ako sme však na tom vo všeobecnosti na Slovensku? Máme pred platobnými kartami rešpekt alebo sú pre nás prirodzenou súčasťou života?
  • A ako sú na tom Taliani?
  • Na tieto otázky nám odpovedal predseda Združenia pre bankové karty na Slovensku Rastislav Vallo a taliansky prezident CashlessWay Association Geronimo Emili

Slo­váci boli ešte pred de­sia­timi rokmi zvyk­nutí pla­tiť za men­šie ná­kupy pre­važne v ho­to­vosti, dnes to už ne­platí. Na pla­tobné karty si zvy­káme po­merne rýchlo a vy­uží­vame ich aj pri menších plat­bách. K ná­rastu bez­ho­to­vost­ného pla­te­nia pris­pela aj sku­toč­nosť, že až 92 percent z nich je bez­kon­takt­ných.

Na bez­kon­taktné platby sme si zvykli aj vďaka tomu, že tento spô­sob je rýchly a zá­ro­veň bez­pečný. Aj na­priek men­šej sume ne­vá­hame vy­tiah­nuť pla­tobnú kartu a za­pla­tiť ňou za pro­dukt. Deje sa to oveľa čas­tej­šie, ako v mi­nu­losti.

Aj na­priek tomu, že Slo­váci sú stále viac zvyk­nutí pla­tiť v ho­to­vosti, si­tu­ácia sa ne­us­tále mení v pros­pech bez­ho­to­vost­ných pla­tieb. V sú­čas­nosti sa zre­a­li­zuje 40 per­cent pla­tieb bezhotovostne a 60 per­cent tvorí ho­to­vosť. V roku 2017 zre­a­li­zo­vali Slo­váci do­hro­mady 481 mi­li­ó­nov trans­ak­cií a mi­nuli 24 mi­liárd eur.

V rámci Dňa bez ho­to­vosti sme sa opý­tali ta­lian­skeho pre­zi­denta Cash­les­sWay As­so­cia­tion Ge­ro­nima Emili a pred­sedu Zdru­že­nia pre ban­kové karty Ras­ti­slava Valla, ako vní­majú bezhoto­vostný pla­tobný svet Slováci a ako Taliani.

Vnímate generačné rozdiely pri bezhotovostnom platení?

Ge­ro­nimo Emili: Ke­dysi som učil na škole Euro­pean De­sign Ins­ti­tute, kde som bol v kon­takte s mla­dými ľuďmi. A práve tam som zis­til jednu zau­jí­mavú vec. Ča­sto­krát majú pa­ra­doxne práve skôr narodení  po­zi­tív­nejší vzťah k no­vým tech­no­ló­giám aj k bez­kon­takt­ným plat­bám, zároveň používajú viac aj so­ciálne siete. Chcú zostať v kon­takte s ro­di­nou a tým pá­dom sú ot­vo­re­nejší novým me­tó­dam. V Taliansku mnohí mladí často nechcú po­u­ží­vať platobné karty. Bude pre nich dô­le­žité a kľú­čové prispôsobiť sa zmene prostredia, teda bezhotovostnému svetu. K tomu potrebujú informácie, a to je naša úloha – vzdelávať mladých, prečo je pre nich dobré bezhotovostné platenie.

Rastislav Vallo: Ja by som to ani ne­roz­li­šo­val ve­kom, ale skôr chu­ťou, fi­nanč­nou gramotnosťou a men­ším stra­chom z bez­ho­to­vost­ného pla­tob­ného sveta. Pri mlad­ších a aj pri star­ších ľu­ďoch som na­šiel ta­kých, ktorí ab­so­lútne od­mie­tajú bez­ho­to­vostné platby. Našiel som aj ta­kých, ktorí tento spô­sob mi­lujú. Ne­mys­lím si teda, že tu roz­ho­duje vek. Všimol som si ale, že mladšie generácie sa po­stupne prikláňajú viac k pla­tob­ným kar­tám. Ako rodič sám viem, že vreckové v hotovosti sa míňa rýchlo. No niekedy vznikajú situácie, kedy treba urýchlene niečo zaplatiť, a ak nemá mladý hotovosť, vzniká problém. Aj preto je dobré mať platobnú kartu. Peniaze sa dajú v prípade potreby poslať na účet okamžite.

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: Združenie pre bankové karty

Pracujete na vzdelávaní verejnosti v oblasti bez­ho­to­vostného pla­te­nia. V čom vi­díte najväč­šie pre­kážky?

Geronimo Emili: Bez­kon­taktné platby sú v Ta­lian­sku veľmi roz­ší­rené. Nie­kedy je však problémom najmä rých­losť. Bez­kon­taktné platby tu trvajú dl­h­šie, ako platby v ho­to­vosti, čo je prob­lém. Tak­tiež je veľmi dô­le­žité, aby sme in­for­má­cie po­sky­to­vali nielen spot­re­bi­te­ľom a verej­nosti, ale aj ob­chod­ní­kom. Mnohí ob­chod­níci to­tiž ani ne­ve­dia, že POS ter­mi­nál môže ak­cep­to­vať aj bez­kon­taktné platby a ne­vie, že ter­mi­nál má ta­kúto fun­kci­ona­litu.

Rastislav Vallo: Jed­ným z dô­vo­dov je, že ľu­dia sle­dujú filmy, ktoré im vy­tvá­rajú strach z bezho­to­vost­ného pla­te­nia. Tak­tiež v mé­diách si vší­majú ak­tu­álne správy o tom, ako môže byť bez­kon­taktná karta zne­užitá hac­kermi. Ča­sto­krát sú však tieto prí­pady a in­for­má­cie  pritiahnuté za vlasy. Možno tí ľu­dia, ktorí majú strach, ne­za­žili kom­fort z bez­kon­takt­ného pla­te­nia. Je to men­ta­lita nás sa­mých. Všetky os­tatné pre­kážky sa dajú pre­ko­nať, či už z pohľadu ná­kla­do­vosti alebo do­stup­nosti slu­žieb.

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: Združenie pre bankové karty

Obaja ste vo svojej krajine uviedli projekt Deň bez hotovosti. Kam cielite?

Geronimo Emili: Ak sa pozrieme priamo na oblasť bezhotovostného platenia, v Taliansku nám ide najmä o mikroplatby a zvýšenie povedomia, že platiť kartou je lepšie aj pri malých sumách. Väč­šie sumy sú už re­a­li­zo­vané pre­važne pla­tob­nou kar­tou, av­šak mik­ro­platby budú našou výzvou číslo jedna.

Rastislav Vallo: Zdru­že­nie pre ban­kové karty cieli na všet­kých ob­ča­nov Slo­ven­ska bez rozdielu. Preto sú for­mát projektu aj jeho komunikácia za­me­rané na ši­rokú ve­rej­nosť.

Vidíte pokroky? Menia ľudia svoj postoj k bezhotovostným platbám?

Geronimo Emili: Si­tu­ácia sa v Taliansku mení, ale nejde to tak rýchlo, ako na iných mies­tach v Európe. Prob­lém vi­dím v pre­svied­čaní vlády, ktorá by mala klásť väčší dô­raz na bez­kon­taktné platby a bo­jo­vať proti ho­to­vosti. Motiváciou pre ňu by malo byť, že bez­kon­takt­nými plat­bami vieme lep­šie bo­jo­vať proti da­ňo­vým úni­kom. Boj proti ho­to­vosti v Ta­lian­sku však nie je pre politikov obľúbená téma, berie im totiž voličov v rámci po­li­tic­kého boja. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme v rebríčkoch po­u­ží­va­nia bez­kon­takt­ných pla­tieb na chvoste Európy spolu s Gréc­kom a Bul­har­skom.

Rastislav Vallo: Určite áno. Dnes je realita taká, že až 60 percent platieb realizujú Slováci v hotovosti a zvyšných 40 percent bezhotovostne. Zároveň ale patríme k najdynamickejším krajinám, kde počet bezhotovostných transakcií neustále rastie. Bezkontaktné platby predstavujú 60 percentný medziročný nárast a k tomuto počtu prispievajú aj transakcie realizované mobilom. Podľa dostupných údajov vieme po­ve­dať, že v roku 2016 bolo u obchodní­kov vy­ko­na­ných 420 mi­li­ó­nov trans­ak­cií, v roku 2017 to bolo 480 mi­li­ó­nov trans­ak­cií a v tomto roku na zá­klade pre­d­ik­cií mô­žeme po­ve­dať, že ich bude až 560 mi­li­ó­nov.

 

Najnovšie videá

Trendové videá