Bezhotovostné platenie vs. platenie v hotovosti. Ako sú na tom Slováci?

Alexandra Valková / 19. novembra 2018 / Biznis

zdroj: Pixabay
  • Doba „kešu“ je už tak tro­chu za nami a za väč­šinu pro­duk­tov pla­tíme pla­tob­nou kar­tou
  • Ako sme však na tom vo vše­obec­nosti na Slo­ven­sku? Máme pred pla­tob­nými kar­tami re­špekt alebo sú pre nás pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou ži­vota?
  • A ako sú na tom Ta­liani?
  • Na tieto otázky nám od­po­ve­dal pred­seda Zdru­že­nia pre ban­kové karty na Slo­ven­sku Ras­ti­slav Vallo a ta­lian­sky pre­zi­dent Cash­les­sWay As­so­cia­tion Ge­ro­nimo Emili

Slo­váci boli ešte pred de­sia­timi rokmi zvyk­nutí pla­tiť za men­šie ná­kupy pre­važne v ho­to­vosti, dnes to už ne­platí. Na pla­tobné karty si zvy­káme po­merne rýchlo a vy­uží­vame ich aj pri men­ších plat­bách. K ná­rastu bez­ho­to­vost­ného pla­te­nia pris­pela aj sku­toč­nosť, že až 92 per­cent z nich je bez­kon­takt­ných.

Na bez­kon­taktné platby sme si zvykli aj vďaka tomu, že tento spô­sob je rýchly a zá­ro­veň bez­pečný. Aj na­priek men­šej sume ne­vá­hame vy­tiah­nuť pla­tobnú kartu a za­pla­tiť ňou za pro­dukt. Deje sa to oveľa čas­tej­šie, ako v mi­nu­losti.

Aj na­priek tomu, že Slo­váci sú stále viac zvyk­nutí pla­tiť v ho­to­vosti, si­tu­ácia sa ne­us­tále mení v pros­pech bez­ho­to­vost­ných pla­tieb. V sú­čas­nosti sa zre­a­li­zuje 40 per­cent pla­tieb bez­ho­to­vostne a 60 per­cent tvorí ho­to­vosť. V roku 2017 zre­a­li­zo­vali Slo­váci do­hro­mady 481 mi­li­ó­nov trans­ak­cií a mi­nuli 24 mi­liárd eur.

V rámci Dňa bez ho­to­vosti sme sa opý­tali ta­lian­skeho pre­zi­denta Cash­les­sWay As­so­cia­tion Ge­ro­nima Emili a pred­sedu Zdru­že­nia pre ban­kové karty Ras­ti­slava Valla, ako vní­majú bez­hoto­vostný pla­tobný svet Slo­váci a ako Ta­liani.

Vní­mate ge­ne­račné roz­diely pri bez­ho­to­vost­nom pla­tení?

Ge­ro­nimo Emili: Ke­dysi som učil na škole Euro­pean De­sign Ins­ti­tute, kde som bol v kon­takte s mla­dými ľuďmi. A práve tam som zis­til jednu zau­jí­mavú vec. Ča­sto­krát majú pa­ra­doxne práve skôr na­ro­dení  po­zi­tív­nejší vzťah k no­vým tech­no­ló­giám aj k bez­kon­takt­ným plat­bám, zá­ro­veň po­u­ží­vajú viac aj so­ciálne siete. Chcú zo­stať v kon­takte s ro­di­nou a tým pá­dom sú ot­vo­re­nejší no­vým me­tó­dam. V Ta­lian­sku mnohí mladí často nechcú po­u­ží­vať pla­tobné karty. Bude pre nich dô­le­žité a kľú­čové pris­pô­so­biť sa zmene pro­stre­dia, teda bez­ho­to­vost­nému svetu. K tomu po­tre­bujú in­for­má­cie, a to je naša úloha – vzde­lá­vať mla­dých, prečo je pre nich dobré bez­ho­to­vostné pla­te­nie.

Ras­ti­slav Vallo: Ja by som to ani ne­roz­li­šo­val ve­kom, ale skôr chu­ťou, fi­nanč­nou gra­mot­nos­ťou a men­ším stra­chom z bez­ho­to­vost­ného pla­tob­ného sveta. Pri mlad­ších a aj pri star­ších ľu­ďoch som na­šiel ta­kých, ktorí ab­so­lútne od­mie­tajú bez­ho­to­vostné platby. Na­šiel som aj ta­kých, ktorí tento spô­sob mi­lujú. Ne­mys­lím si teda, že tu roz­ho­duje vek. Vši­mol som si ale, že mlad­šie ge­ne­rá­cie sa po­stupne pri­klá­ňajú viac k pla­tob­ným kar­tám. Ako ro­dič sám viem, že vrec­kové v ho­to­vosti sa míňa rýchlo. No nie­kedy vzni­kajú si­tu­ácie, kedy treba urých­lene niečo za­pla­tiť, a ak nemá mladý ho­to­vosť, vzniká prob­lém. Aj preto je dobré mať pla­tobnú kartu. Pe­niaze sa dajú v prí­pade po­treby po­slať na účet okam­žite.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Zdru­že­nie pre ban­kové karty

Pra­cu­jete na vzde­lá­vaní ve­rej­nosti v ob­lasti bez­ho­to­vost­ného pla­te­nia. V čom vi­díte naj­väč­šie pre­kážky?

Ge­ro­nimo Emili: Bez­kon­taktné platby sú v Ta­lian­sku veľmi roz­ší­rené. Nie­kedy je však prob­lé­mom najmä rých­losť. Bez­kon­taktné platby tu trvajú dl­h­šie, ako platby v ho­to­vosti, čo je prob­lém. Tak­tiež je veľmi dô­le­žité, aby sme in­for­má­cie po­sky­to­vali nie­len spot­re­bi­te­ľom a ve­rej­nosti, ale aj ob­chod­ní­kom. Mnohí ob­chod­níci to­tiž ani ne­ve­dia, že POS ter­mi­nál môže ak­cep­to­vať aj bez­kon­taktné platby a ne­vie, že ter­mi­nál má ta­kúto fun­kci­ona­litu.

Ras­ti­slav Vallo: Jed­ným z dô­vo­dov je, že ľu­dia sle­dujú filmy, ktoré im vy­tvá­rajú strach z bezho­to­vost­ného pla­te­nia. Tak­tiež v mé­diách si vší­majú ak­tu­álne správy o tom, ako môže byť bez­kon­taktná karta zne­užitá hac­kermi. Ča­sto­krát sú však tieto prí­pady a in­for­má­cie  pri­tia­hnuté za vlasy. Možno tí ľu­dia, ktorí majú strach, ne­za­žili kom­fort z bez­kon­takt­ného pla­te­nia. Je to men­ta­lita nás sa­mých. Všetky os­tatné pre­kážky sa dajú pre­ko­nať, či už z po­hľadu ná­kla­do­vosti alebo do­stup­nosti slu­žieb.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Zdru­že­nie pre ban­kové karty

Obaja ste vo svo­jej kra­jine uviedli pro­jekt Deň bez ho­to­vosti. Kam cie­lite?

Ge­ro­nimo Emili: Ak sa po­zrieme priamo na ob­lasť bez­ho­to­vost­ného pla­te­nia, v Ta­lian­sku nám ide najmä o mik­ro­platby a zvý­še­nie po­ve­do­mia, že pla­tiť kar­tou je lep­šie aj pri ma­lých su­mách. Väč­šie sumy sú už re­a­li­zo­vané pre­važne pla­tob­nou kar­tou, av­šak mik­ro­platby budú na­šou vý­zvou číslo jedna.

Ras­ti­slav Vallo: Zdru­že­nie pre ban­kové karty cieli na všet­kých ob­ča­nov Slo­ven­ska bez roz­dielu. Preto sú for­mát pro­jektu aj jeho ko­mu­ni­ká­cia za­me­rané na ši­rokú ve­rej­nosť.

Vi­díte po­kroky? Me­nia ľu­dia svoj po­stoj k bez­ho­to­vost­ným plat­bám?

Ge­ro­nimo Emili: Si­tu­ácia sa v Ta­lian­sku mení, ale nejde to tak rýchlo, ako na iných mies­tach v Európe. Prob­lém vi­dím v pre­svied­čaní vlády, ktorá by mala klásť väčší dô­raz na bez­kon­taktné platby a bo­jo­vať proti ho­to­vosti. Mo­ti­vá­ciou pre ňu by malo byť, že bez­kon­takt­nými plat­bami vieme lep­šie bo­jo­vať proti da­ňo­vým úni­kom. Boj proti ho­to­vosti v Ta­lian­sku však nie je pre po­li­ti­kov ob­ľú­bená téma, be­rie im to­tiž vo­li­čov v rámci po­li­tic­kého boja. Aj to je je­den z dô­vo­dov, prečo sme v reb­ríč­koch po­u­ží­va­nia bez­kon­takt­ných pla­tieb na chvoste Európy spolu s Gréc­kom a Bul­har­skom.

Ras­ti­slav Vallo: Ur­čite áno. Dnes je re­a­lita taká, že až 60 per­cent pla­tieb re­a­li­zujú Slo­váci v ho­to­vosti a zvyš­ných 40 per­cent bez­ho­to­vostne. Zá­ro­veň ale pat­ríme k naj­dy­na­mic­kej­ším kra­ji­nám, kde po­čet bez­ho­to­vost­ných trans­ak­cií ne­us­tále ras­tie. Bez­kon­taktné platby pred­sta­vujú 60 per­centný me­dzi­ročný ná­rast a k to­muto po­čtu pris­pie­vajú aj trans­ak­cie re­a­li­zo­vané mo­bi­lom. Podľa do­stup­ných úda­jov vieme po­ve­dať, že v roku 2016 bolo u ob­chodní­kov vy­ko­na­ných 420 mi­li­ó­nov trans­ak­cií, v roku 2017 to bolo 480 mi­li­ó­nov trans­ak­cií a v tomto roku na zá­klade pre­d­ik­cií mô­žeme po­ve­dať, že ich bude až 560 mi­li­ó­nov.

 

Pridať komentár (0)