Bratislavčania sa necítia bezpečne, situáciu má vyriešiť o milión eur vyšší rozpočet pre mestskú políciu

Lenka Sidorová / 11. februára 2019 / Zo Slovenska

  • V Bra­ti­slave je v po­mere na po­čet oby­va­te­ľov naj­me­nej po­li­caj­tov
  • Pre údajnú ne­dos­ta­točnú bez­peč­nosť sa mesto roz­hodlo vy­čle­niť na mest­skú po­lí­ciu viac pe­ňazí
  • V Bra­ti­slave je v po­mere na po­čet oby­va­te­ľov naj­me­nej po­li­caj­tov
  • Pre údajnú ne­dos­ta­točnú bez­peč­nosť sa mesto roz­hodlo vy­čle­niť na mest­skú po­lí­ciu viac pe­ňazí

Ve­de­nie mesta Bra­ti­slava na­vrhuje na­vý­šiť roz­po­čet mest­skej po­lí­cie pre tento rok o je­den mi­lión eur. Schvá­liť to ešte musí mest­ské za­stu­pi­teľ­stvo pri sch­va­ľo­vaní ná­vrhu toh­to­roč­ného mest­ského roz­počtu. Dô­vo­dom má byť ne­dos­ta­točná bez­peč­nosť a vzni­ka­júce no go zóny.

„Ne­mô­žeme si do­vo­liť pri­ze­rať sa, ako v Bra­ti­slave, do­konca v sa­mot­nom cen­tre mesta, vzni­kajú ‚no go‘ zóny, kde je lep­šie vô­bec nejsť, alebo ta­diaľ len prejsť,“ po­ve­dal pre TASR pri­má­tor Bra­ti­slavy Ma­túš Vallo.

Hlavné mesto vy­čle­nilo pre bra­ti­slav­skú mest­skú po­lí­ciu v roku 2018 vyše 8,7 mi­li­óna eur a v prog­nóze svo­jich vý­dav­kov na rok 2019 a 2020 po­číta sa­mospráva s po­stup­ným na­vý­še­ním fi­nan­cií o je­den mi­lión eur.

Pri pre­počte na oby­va­te­ľov je v Bra­ti­slave na jed­ného mest­ského po­li­cajta až 1589 oby­va­te­ľov. Oproti tomu, v Ko­ši­ciach je na jed­ného mest­ského po­li­cajta 1014 a v Ži­line pri­bli­tižne 927 oby­va­te­ľov. S týmto sa ne­mô­žeme uspo­ko­jiť a po­čet mest­ských po­li­caj­tov mu­síme zvý­šiť,“ ho­vorí pre TASR Vallo.

Nie len po­čty, malo by sa zme­niť celé vní­ma­nie mest­skej po­lí­cie, ktoré je v sú­čas­nosti po­merne ne­li­cho­tivé. Preto sa chce Bra­ti­slava za­me­rať aj na pro­fe­si­ona­li­zá­ciu a vzde­lá­va­nie po­li­caj­tov. Dô­le­ži­tou vý­zvou je podľa bra­ti­slav­skej sa­mosprávy aj po­sil­ne­nie vi­di­teľ­nosti mest­skej po­lí­cie v uli­ciach zin­ten­zív­ne­ním pe­ších hlia­dok.

Od piatka (8.2.) pô­sobí vo fun­kcii ná­čel­níka bra­ti­slav­skej mest­skej po­lí­cie bý­valý šéf vy­šet­ro­va­cieho tímu kauzy Go­rila Ma­rek Gaj­doš. Dekla­ruje, že sa bude sna­žiť, aby ľu­dia za­čali vní­mať mest­skú po­lí­ciu ako funkčný út­var a aby jej viac dô­ve­ro­vali.

Bu­deme sa sna­žiť u prí­sluš­ní­kov zvý­šiť zá­u­jem o túto službu, aby ju na­ozaj vní­mali ako službu a aby aj oni vo vlast­ných očiach stúpli, od­borne, pro­fesne a vý­kon ich čin­nosti bol efek­tív­nejší. Toto môže mať psy­cho­lo­gický efekt, že sa­motní prí­sluš­níci budú aj na­vo­nok inak pô­so­biť,“ po­ve­dal Gaj­doš.

Ako tvrdí, môže to pri­lá­kať aj ďal­ších zá­u­jem­cov, keď budú vi­dieť, že mest­ský po­li­cajt v Bra­ti­slave je člo­vek na správ­nom mieste a nie je zby­točný.

Pridať komentár (0)