Bratislavská prevádzka sa sťahuje, na novom mieste bude ponúkať kávu zadarmo

Soňa Otajovičová / 13. marca 2019 / Food biznis

  • Na Gröss­lin­go­vej ulici ot­vo­ria novú ka­via­reň Cof­fe­ein
  • 18. marca bude po­nú­kať kávu aj ob­čerstve­nie za­darmo
  • Sťa­ho­vať sa bude zo svo­jej sú­čas­nej ad­resy na Baj­kal­skej
zdroj: Coffeein Facebook/Unsplash.com
  • Na Gröss­lin­go­vej ulici ot­vo­ria novú ka­via­reň Cof­fe­ein
  • 18. marca bude po­nú­kať kávu aj ob­čerstve­nie za­darmo
  • Sťa­ho­vať sa bude zo svo­jej sú­čas­nej ad­resy na Baj­kal­skej

Do­te­raz si mo­hol pre­dajňu a ka­via­reň Cof­fe­ein nájsť na Baj­kal­skej ulici, no tá sa už zaj­tra za­tvorí. Svoje nové miesto si na­šla v his­to­ric­kom cen­tre Bra­ti­slavy, na Gröss­lin­go­vej 20 a svoje brány pr­vý­krát ot­vorí 18. marca. V rámci toho budú po­nú­kať aj kávu a ob­čerstve­nie úplne zdarma a ví­taný je sa­moz­rejme každý, kto sa roz­hodne vstú­piť do jej dverí.

zdroj: Cof­fe­ein Fa­ce­book

Cof­fe­ein sa sú­stredí na kva­litnú zrn­kovú kávu, ktorú si sami pra­žia. Tú na­ku­pujú priamo od far­má­rov alebo spro­stred­ko­va­te­ľov pre­daja. Pre­sťa­ho­vať sa roz­hodli preto, lebo Baj­kal­ská už viac ne­spĺňala ich ka­via­ren­ské po­treby.

„Bolo to pre nás miesto, kde sme sa veľa na­učili, av­šak ne­bola to lo­ka­lita vhodná na typ ka­viarne, aký by sme chceli mať. Baj­kal­ská je rýchly do­pravný uzol, kde sa člo­vek nechce zdr­žia­vať, kde chce strá­viť čo naj­me­nej času. Na­proti tomu Gross­lin­gova ulica priam vy­zýva k tomu, aby sme spo­ma­lili a vy­chut­nali si daný mo­ment. Je to v cen­tre mesta, ale zá­ro­veň na jeho okraji, takže si viete vy­chut­nať všetky vý­hody, ktoré cen­trum po­núka, ale tá hek­tika sa Vás už ne­musí tý­kať. Je to ulica, ktorá si žije vlast­ným ko­mu­nit­ným ži­vo­tom,“ pre­zra­dila nám Kris­tína Da­ňová spo­lu­ma­ji­teľka ka­viarne Ani­mus, ktorá spra­vuje aj Cof­fe­ein. 

zdroj: Cof­fe­ein Fa­ce­book

Podľa jej slov si v ka­viarni príde na svoje každý. Popri tra­dič­nej káve zo­stali ma­ji­te­lia ot­vo­rení no­vým ná­pa­dom a ne­tra­dič­ným spô­so­bom spra­co­va­nia a príp­ravy ob­ľú­be­ného ho­rú­ceho ná­poja. V Cof­fe­e­ine si mô­žeš dať na­prí­klad kávu fil­tro­vanú cez che­mex alebo ha­rio V60. Pri­pra­vujú ju tiež cez aerop­ress alebo moka kon­vičku.

Kva­litné es­presso sa­moz­rejme musí byť, ale popri ňom budú mať u nás miesto aj al­ter­na­tívne me­tó­dy príp­ravy kávy. Chceme sa za­me­rať na tre­tiu ká­vovú vlnu, čo na jednu stranu môže za­vá­ňať „hips­ter­či­nou“, ale sku­toč­nosť je taká, že sa v tomto smere dbá na kávu a jej kva­litu v kaž­dom kroku – od sa­mot­ného pes­to­va­nia na ká­vov­ní­ko­vej farme, cez ručný zber, trie­de­nie a spra­co­va­nie až po pra­že­nie a sa­motnú príp­ravu za ba­rom,“ vy­svet­ľuje. 

zdroj: Cof­fe­ein Fa­ce­book

Vďaka tomu, že kávu pra­žia sami, zá­kaz­ní­kom po­nú­kajú aj mož­nosť vy­brať si spô­sob, akým bude káva pra­žená. Či sa roz­hodnú pre tmav­šiu ver­ziu, vhodnú najmä pre es­presso alebo svet­lej­šiu dobrú na al­ter­na­tívne me­tó­dy.

zdroj: Unsp­lash

„Ve­rím tomu, že keď nie­kto ot­vára ta­kéto pre­vádzky, robí to práve pre ľudí – chcú svo­jim zá­kaz­ní­kom po­skyt­núť ten naj­lepší pro­dukt, za kto­rým si stoja a kto­rému ve­ria. V tomto sme sa­moz­rejme takí istí, ale zá­ro­veň je to pre nás o po­ci­toch – nie len pre­dať nie­komu vý­bornú kávu, ale zá­ro­veň mu sprí­jem­niť deň v týchto upo­náh­ľa­ných ča­soch a ve­no­vať mu as­poň trošku po­zor­nosti. Zá­ro­veň bu­deme mies­tom, kde ne­budú pra­co­vať len za­mest­nanci a bri­gád­nici, ale aj ma­ji­te­lia bu­deme rov­na­kou sú­čas­ťou pra­co­ve­ného tímu a preto to pre nás vždy bude osobná zá­le­ži­tosť,“ do­dáva. 

Na nové pries­tory sa pôj­deme po­zrieť aj my a už čo­skoro ti pri­ne­sieme fo­to­gra­fie priamo z no­vej ka­viarne na Gröss­lin­go­vej 20 v Bra­ti­slave. 

Pridať komentár (0)