Bratislavský Urban Art Festival tento rok spojí až 6 sprievodných podujatí!

Marianna Mikešová / 21. júna 2018 / Zo Slovenska

  • 2. roč­ník mul­ti­žán­ro­vého mest­ského fes­ti­valu Ur­ban Art Fes­ti­val sa usku­toční už 30. júna – 1. júla 2018 v uli­ciach Bra­ti­slavy
  • Tento rok sme pre vás pri­pra­vili 6 pó­dií, 40 ume­lec­kých vy­stú­pení rôz­nych hu­dob­ných žán­rov, hand­made trhy, vína pred Sta­rou trž­ni­cou, po­u­lič­ných umel­cov, hu­dobné vy­stú­pe­nia priamo v uli­ciach Sta­rého mesta, det­skú zónu a mnoho ďal­šieho
zdroj: unsplash.com
  • 2. roč­ník mul­ti­žán­ro­vého mest­ského fes­ti­valu Ur­ban Art Fes­ti­val sa usku­toční už 30. júna – 1. júla 2018 v uli­ciach Bra­ti­slavy
  • Tento rok sme pre vás pri­pra­vili 6 pó­dií, 40 ume­lec­kých vy­stú­pení rôz­nych hu­dob­ných žán­rov, hand­made trhy, vína pred Sta­rou trž­ni­cou, po­u­lič­ných umel­cov, hu­dobné vy­stú­pe­nia priamo v uli­ciach Sta­rého mesta, det­skú zónu a mnoho ďal­šieho

Na svoje si 30. júna prídu aj tí naj­menší. Sú­čas­ťou folk­lór­neho prog­ramu na Hviez­do­sla­vo­vom ná­mestí bude aj kres­le­nie na tvár, roz­práv­kové po­sta­vičky, bub­lin­ková show a vy­stú­pe­nia pre deti. Ne­budú chý­bať ani hand­made trhy a ob­čerstve­nie.

Hlavné ná­mes­tie na­ladí náv­štev­ní­kov do rytmu La­tina a Funky. Roz­tan­cujú Vás tu ta­nečné works­hopy a ob­čerstviť sa bu­dete môcť v jed­nom zo stán­kov. O zau­jí­mavý prog­ram sa po­stará aj Čer­vený kríž, ktorý tu pred­ve­die kurzy pr­vej po­moci.

Lá­kavé vône gas­tro­no­mic­kých špe­cia­lít ovládnu Tyr­šovo náb­re­žie. Hostí ur­čite po­teší Beer&Bur­ger fest, ktorý pri­ne­sie naj­kva­lit­nej­šie bur­gre zo stred­nej Európy a skvelý hu­dobný prog­ram v du­chu rock a pop. Úplne novú es­cape room – Ta­jom­stvo vín­nej piv­nice si tu budú môcť náv­štev­níci od­skú­šať na vlast­nej koži.

Folk a jazz si bu­dete môcť vy­po­čuť na Ná­mestí pred Sta­rou Trž­ni­cou. Tu sa mô­žete te­šiť na Vína pred Sta­rou trž­ni­cou za­stú­pené 10 lo­kál­nymi vi­nármi z Ma­lých Kar­pát a v Sta­rej trž­nici náj­dete Trh PIAC Markt Bra­ti­slava.

Na Ka­men­nom ná­mestí 30.6. náj­dete tvo­rivý Bra­ti­slava Street Art Fes­ti­val. Náj­dete tu shisha stan a umel­com pri ma­ľo­vaní za­hrajú DJs a hudba v štýle In­die.

V rámci Ur­ban Art Fes­ti­valu si bu­dete môcť po­zrieť ví­ťazné filmy zo 45. roč­níku Eko­top­film- En­vi­ro­film fes­ti­valu v Ur­ban house Bra­ti­slava.

Dážd­ni­kovú ulicu, Umbrella street náj­dete na Ned­ba­lo­vej ulici. Tu pre­behne aj po­kus o pre­ko­na­nie mi­nu­lo­roč­ného re­kordu v po­čte ot­vo­re­ných dážd­ni­kov na jed­nej ulici.

Ulice Sta­rého Mesta už po tre­tí­krát ožijú  his­to­ric­kými scé­nic­kými vý­javmi, mód­nymi pre­hliad­kami, kon­certmi a ak­ti­vi­tami pre deti. Ces­to­va­nie v čase pri­ne­sie živý or­loj, sym­fo­nický or­ches­ter a do­bové módne pre­hliadky.

1.júla sa pre­neste v čase a vy­dajte sa na pik­nik do Sadu Janka Kráľa. Do­bový pik­nik sa tu po­ne­sie v du­chu pr­vej po­lo­vice mi­nu­lého sto­ro­čia.

Vstup na fes­ti­val je voľný!

Viac in­for­má­cií o po­du­jatí náj­dete na we­bo­vej stránke ur­ba­nart­fes­ti­val.sk

Pridať komentár (0)