Budúc­nosť je tu: Aero­mo­bil pred­sta­ví naj­nov­ší model na pre­stíž­nej výsta­ve supe­rá­ut

Marianna Mikešová / 11. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: aeromobil.com

Jed­na z naji­no­va­tív­nej­ších slo­ven­ských spo­loč­nos­tí Aero­mo­bil pri­ná­ša horú­cu novin­ku. Naj­nov­ší model vyspe­lé­ho lie­ta­jú­ce­ho auto­mo­bi­lu pred­sta­ví už 20. aprí­la na sve­to­vej výsta­ve Top Marqu­es Mona­co.

Nový model Aero­mo­bi­lu bude prvým komerč­ne dostup­ným vozid­lom so stov­ka­mi vylep­še­ní v oblas­ti dizaj­nu a tech­no­ló­gií v porov­na­ní s pro­to­ty­pom uve­de­ným vo Vied­ni pred dva a pol rokom. Tím sto­ja­ci za naj­nov­ším mode­lom, vede­ný gene­rál­nym ria­di­te­ľom Jura­jom Vacu­lí­kom a tech­nic­kým ria­di­te­ľom Doug­la­som MacAn­dre­wom, posta­vil vozid­lo v súla­de s exis­tu­jú­ci­mi regu­lač­ný­mi rám­ca­mi plat­ný­mi pre autá aj lie­tad­lá.

Novin­ku odha­lí už o pár dní v Mona­ku a uká­že ho tak prvým poten­ciál­nym zákaz­ní­kom a budú­cim inves­to­rom.​

Foto: aeromobil.com

Aero­mo­bil je kom­plet­ne integ­ro­va­né lie­tad­lo a záro­veň plne funkč­né štvor­ko­le­so­vé vozid­lo s hyb­rid­ným poho­nom. Doko­na­lá kom­bi­ná­cia funkč­nos­tí letec­kej a auto­mo­bi­lo­vej dopra­vy pri­ná­ša novú éru efek­tív­ne­ho a zau­jí­ma­vé­ho ces­to­va­nia, kto­ré pou­ží­va­te­ľom ponú­ka bez­kon­ku­renč­nú mož­nosť dopra­vy na ces­te aj vo vzdu­chu. Cie­ľom spo­loč­nos­ti je efek­tív­na osob­ná dopra­va, kto­rá bude záro­veň šetr­ná voči život­né­mu pro­stre­diu.

Budúc­nosť je tu. Ino­va­tív­ny pro­jekt chce pri­niesť revo­lú­ciu v ces­to­va­ní. Umož­ní výraz­ne rých­lej­šie pre­su­ny na stred­né vzdia­le­nos­ti a dopra­vu v loka­li­tách s obme­dze­nou ale­bo chý­ba­jú­cou infra­štruk­tú­rou. 

Pre­dob­jed­náv­ky na novú gene­rá­ciu Aero­mo­bi­lu budú spus­te­né už počas toh­to roku.​Naj­nov­ší model si budú môcť náv­štev­ní­ci výsta­vy pozrieť v pries­to­roch Gri­mal­di Forum v Mona­ku od 20. do 23. aprí­la.​

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va Aero­mo­bi­lu

Pridať komentár (0)