Čas na zmenu — defi­ní­cia kilo­gramu sa zmení, po prvý­krát od roku 1889

vedelisteze.sk / 17. septembra 2016 / Zaujímavosti

Rede­fi­ní­cia kilo­gramu v budúc­nosti ako nevy­hnutná povin­nosť.

Jed­ným z cie­ľov vedy je posky­to­vať čo najp­res­nejší popis rea­lity. Takto je defi­no­vaná aj jed­notka hmot­nosti. Kilo­gram má svoju podobu valca z pla­tiny a irí­dia, vytvo­re­ného vo Fran­cúz­sku. Tento kilo­gram bol vytvo­rený v roku 1889 a bolo zho­to­ve­ných 40 jeho kópií.

Oči­vidne, fyzický objekt na uve­de­nie hmot­nosti nie je naj­lepší. Kópie totiž nie sú vždy rov­nako ťažké, a práve to je prob­lém. Mera­nia v rokoch 1948 a 1989 naz­na­čujú, že valce sú naozaj roz­dielne. Tento prob­lém trápi exper­tov už dlh­šie. Ak je potrebné merať veci, defi­ní­cia kilo­gramu musí byť pres­nej­šia. „Stu­peň nesta­bi­lity je pri­ja­teľný, ale z vedec­kého hľa­diska je to ako ano­má­lia,” pove­dal Dr. Stu­art David­son a dodal: „aj keď môžeme žiť so zme­nami nie­koľko mik­ro­gra­mov, v prie­behu nie­koľ­kých rokov sa môžu kvôli takýmto odchýl­kam zme­niť veci už natrvalo a, nane­šťas­tie, nesprávne.”

kg

zdroj: vedelisteze.sk

Vedci hľa­dajú spô­soby, ako nanovo defi­no­vať hmot­nosť. Význam v pres­nom meraní je totiž veľmi veľký a pod­statný. Naprí­klad, far­ma­ce­utické spo­loč­nosti merajú veľmi malé množ­stvá lie­kov, a práve tam by mohli aj malé roz­diely spô­so­biť prob­lémy.

Rede­fi­ní­cia kilo­gramu však bude veľmi náročná, pre­tože na jed­notke hmot­nosti záleží množ­stvo iných jed­no­tiek a meraní. Zmena tejto jed­notky sa zatiaľ odkladá na rok 2018.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tychosnose.com

Pridať komentár (0)