Čas na zme­nu — defi­ní­cia kilo­gra­mu sa zme­ní, po prvý­krát od roku 1889

vedelisteze.sk / 17. septembra 2016 / Zaujímavosti

Rede­fi­ní­cia kilo­gra­mu v budúc­nos­ti ako nevy­hnut­ná povin­nosť.

Jed­ným z cie­ľov vedy je posky­to­vať čo najp­res­nej­ší popis rea­li­ty. Tak­to je defi­no­va­ná aj jed­not­ka hmot­nos­ti. Kilo­gram má svo­ju podo­bu val­ca z pla­ti­ny a irí­dia, vytvo­re­né­ho vo Fran­cúz­sku. Ten­to kilo­gram bol vytvo­re­ný v roku 1889 a bolo zho­to­ve­ných 40 jeho kópií.

Oči­vid­ne, fyzic­ký objekt na uve­de­nie hmot­nos­ti nie je naj­lep­ší. Kópie totiž nie sú vždy rov­na­ko ťaž­ké, a prá­ve to je prob­lém. Mera­nia v rokoch 1948 a 1989 naz­na­ču­jú, že val­ce sú naozaj roz­diel­ne. Ten­to prob­lém trá­pi exper­tov už dlh­šie. Ak je potreb­né merať veci, defi­ní­cia kilo­gra­mu musí byť pres­nej­šia. „Stu­peň nesta­bi­li­ty je pri­ja­teľ­ný, ale z vedec­ké­ho hľa­dis­ka je to ako ano­má­lia,” pove­dal Dr. Stu­art David­son a dodal: „aj keď môže­me žiť so zme­na­mi nie­koľ­ko mik­ro­gra­mov, v prie­be­hu nie­koľ­kých rokov sa môžu kvô­li takým­to odchýl­kam zme­niť veci už natrva­lo a, nane­šťas­tie, nespráv­ne.”

kg

zdroj: vedelisteze.sk

Ved­ci hľa­da­jú spô­so­by, ako nano­vo defi­no­vať hmot­nosť. Význam v pres­nom mera­ní je totiž veľ­mi veľ­ký a pod­stat­ný. Naprí­klad, far­ma­ce­utic­ké spo­loč­nos­ti mera­jú veľ­mi malé množ­stvá lie­kov, a prá­ve tam by moh­li aj malé roz­die­ly spô­so­biť prob­lé­my.

Rede­fi­ní­cia kilo­gra­mu však bude veľ­mi nároč­ná, pre­to­že na jed­not­ke hmot­nos­ti zále­ží množ­stvo iných jed­no­tiek a mera­ní. Zme­na tej­to jed­not­ky sa zatiaľ odkla­dá na rok 2018.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tychosnose.com

Pridať komentár (0)