Con­tent mar­ke­ting v praxi: 530% nárast fanú­ši­kov vďaka jedi­nému blogu

Jaroslav Dodok / 4. decembra 2014 / Zaujímavosti

To, že ste na sociál­nych sie­tiach a máte blog ešte nezna­mená, že máte vyhraté. Vo väč­šine prí­pa­dov majú vaše články len pár desia­tok zhliad­nutí a na face­bo­oku neviete oslo­viť dosta­točne veľké pub­li­kum. O budo­vaní osob­nej značky ste len počuli, no výsledky sa dodnes nedo­sta­vili. Čo s tým?

Určite sa netreba vzdá­vať, práve naopak, treba sa pozrieť na prí­klady dob­rej praxe. Dnes vám pred­sta­vím silu con­tent mar­ke­tingu, ktorý vám pomôže budo­vať svoju značku online. V nasle­du­jú­cej prí­pa­do­vej štú­dii sa pozrieme na to, ako za pár dní zís­kať stovky fanú­ši­kov a desiatky fol­lo­we­rov.

Jeden blog – dva­krát stre­do­bo­dom pozor­nosti

29. júla 2013 som sa roz­ho­dol napí­sať blog s náz­vom 7 ľudí, kto­rých sa oplatí mať na Face­bo­oku v pria­te­ľoch alebo ich aspoň sle­do­vať (klik).Pri písaní tohto článku som využil kľú­čové prin­cípy con­tent mar­ke­tingu: 1# Pite kávu 2#Píšte s nad­še­ním 3# Rýchlo pub­li­kujtektoré náj­dete v mojej pre­zen­tá­cii na Sli­deS­hare (klik).

Aby som zasia­hol čo naj­šir­šiu cie­ľovú sku­pinu, osob­nosti som vybe­ral z oblasti biz­nisu, star­tup scény, life-style, nezis­ko­vého sek­toru a pri­dal som pár ľudí, kto­rých môžeme nazvať moti­vá­tormi.

Hneď ako som pub­li­ko­val člá­nok na svo­jom blogu som ho zazdie­lal aj na sociál­nych sie­tiach Face­book, Twit­ter a G+. Tak­mer okam­žite si ho všimli aj ľudia spo­me­nutí v blogu a preto sa ním pochvá­lili na svo­jom pro­file, čo spô­so­bilo cel­kom slušnú náv­štev­nosť. Za týž­deň si člá­nok pre­čí­talo viac ako 2 000 ľudí.

Za dve minúty 12 fol­lo­we­rov

Pred pár týžd­ňami som sa dal do reči s cha­lanmi zo Startitup.sk (klik). Pre­ho­dili sme pár slov o spo­lu­práci a postupne začali pub­li­ko­vať výber mojich blo­gov na svo­jom webe. 9. 11. 2014 už môj blog vítal čita­te­ľov star­ti­tupu na titulke.

Obo­ha­tený o pár fotiek opäť zís­kal svoju pozor­nosť. Ten­to­krát však výsledky prek­va­pili ešte viac. Už pár hodín po jeho uve­rej­není zare­a­go­val Michal Dra­gan, že mu za dve minúty pri­budlo 12 fol­lo­we­rov:

Nezvy­čajný záu­jem o svoj pro­fil si vši­mol aj Majo Kasan, kto­rému za malú chvíľu prišlo 60 žia­dostí o pria­teľ­stvo:

O výsledku con­tent mar­ke­tingu hovorí aj Lukáš Miku­láško: „Pred uve­rej­ne­ním článku som mal 97 odbe­ra­te­ľov, dnes je ich už 165. Počet pria­te­ľov bol 500, dnes im mám 689. Naj­vý­raz­nejší nárast som však zazna­me­nal na mojej fan­page. Pred pub­li­ko­va­ním článku som mal 80 laj­kov, dnes je ich spolu 424.“

To je 530% nárast počtu fanú­ši­kov vďaka jedi­nému blogu, ktorý som napí­sal.

Redak­ciu Startitup.sk som pre pár dňami požia­dal o pár zau­jí­ma­vých šta­tis­tík. Podľa ich infor­má­cii si člá­nok k dneš­nému dňu pre­čí­talo viac ako 20 000 ľudí. „Na face­bo­oku mal člá­nok skvelý per­for­mance – reach 31 300, 5 300 kli­kov a 125 ove­rall enga­ge­ment,“ napí­sal Lukáš Gaš­pa­rík.

Zhr­nuté a počiark­nuté

  1. Con­tent mar­ke­ting bude fun­go­vať vtedy, keď čita­te­ľom sku­točne pomô­žete, dáte im tipy na zau­jí­ma­vých ľudí a kon­krétne rie­še­nia. Od roku 2012 som napí­sal viac ako 1 200 prís­pev­kov. Preto si náj­dite dob­rého copy­wri­tera alebo začnite tré­no­vať a zdo­ko­na­ľo­vať sa v písaní… 
  2. Založte si svoj blog, ide­álne na vlast­nej doméne, pre­tože vďaka tomu si budu­jete svoju osobnú značku
  3. Nebojte sa oprá­šiť starý člá­nok a ponúk­nuť ho ľuďom opäť
  4. Na pub­li­ko­va­nie si vyberte správne médium, v tomto prí­pade to bol Startitup.sk, dobré skú­se­nosti však mám aj s blog.upbook.sk či iamcool.sk (klik)
  5. Neza­bud­nite zdie­ľať člá­nok na sociál­nych sie­ťach v správny čas
  6. Nene­chajte si know how iba pre seba. Odo­vzdá­vajte ho ďalej. Tak ako to robí všet­kých 7 osob­ností, o kto­rých som napí­sal. Nie­kto si vás určite všimne a ocení to!
  7. Čo pri­niesla táto skú­se­nosť mne? Dostal som desiatky žia­dostí o pria­teľ­stvo či množ­stvo nových fol­lo­we­rov na twit­teri aj na facebooku.Môj blog si zís­kal nových fanú­ši­kov 

Čo je však dôle­ži­tej­šie, zozná­mil som sa s online komu­ni­tou pod­ni­ka­te­ľov, no pre­dov­šet­kým som zís­kal nové pria­teľ­stvá a cenné kon­takty. To mi pri­nieslo nových kli­en­tov, kto­rým dnes radím ako sa mi poda­rilo vďaka gorila mar­ke­tingu dosiah­nuť 260 000 pre­čí­taní môjho blogu o médiách.

Môžem to naučiť aj vás. Tu však na to pries­tor nie je, preto s vami rad­šej zbeh­nem na kávu alebo na pivo.

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)