Con­tent mar­ke­ting v pra­xi: 530% nárast fanú­ši­kov vďa­ka jedi­né­mu blo­gu

Jaroslav Dodok / 4. decembra 2014 / Zaujímavosti

To, že ste na sociál­nych sie­tiach a máte blog ešte nezna­me­ná, že máte vyhra­té. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov majú vaše člán­ky len pár desia­tok zhliad­nu­tí a na face­bo­oku nevie­te oslo­viť dosta­toč­ne veľ­ké pub­li­kum. O budo­va­ní osob­nej znač­ky ste len poču­li, no výsled­ky sa dodnes nedo­sta­vi­li. Čo s tým?

Urči­te sa netre­ba vzdá­vať, prá­ve naopak, tre­ba sa pozrieť na prí­kla­dy dob­rej pra­xe. Dnes vám pred­sta­vím silu con­tent mar­ke­tin­gu, kto­rý vám pomô­že budo­vať svo­ju znač­ku onli­ne. V nasle­du­jú­cej prí­pa­do­vej štú­dii sa pozrie­me na to, ako za pár dní zís­kať stov­ky fanú­ši­kov a desiat­ky fol­lo­we­rov.

Jeden blog – dva­krát stre­do­bo­dom pozor­nos­ti

29. júla 2013 som sa roz­ho­dol napí­sať blog s náz­vom 7 ľudí, kto­rých sa opla­tí mať na Face­bo­oku v pria­te­ľoch ale­bo ich aspoň sle­do­vať (klik).Pri písa­ní toh­to člán­ku som využil kľú­čo­vé prin­cí­py con­tent mar­ke­tin­gu: 1# Pite kávu 2#Píšte s nad­še­ním 3# Rých­lo pub­li­kuj­tekto­ré náj­de­te v mojej pre­zen­tá­cii na Sli­deS­ha­re (klik).

Aby som zasia­hol čo naj­šir­šiu cie­ľo­vú sku­pi­nu, osob­nos­ti som vybe­ral z oblas­ti biz­ni­su, star­tup scé­ny, life-sty­le, nezis­ko­vé­ho sek­to­ru a pri­dal som pár ľudí, kto­rých môže­me nazvať moti­vá­tor­mi.

Hneď ako som pub­li­ko­val člá­nok na svo­jom blo­gu som ho zazdie­lal aj na sociál­nych sie­tiach Face­bo­ok, Twit­ter a G+. Tak­mer okam­ži­te si ho všim­li aj ľudia spo­me­nu­tí v blo­gu a pre­to sa ním pochvá­li­li na svo­jom pro­fi­le, čo spô­so­bi­lo cel­kom sluš­nú náv­štev­nosť. Za týž­deň si člá­nok pre­čí­ta­lo viac ako 2 000 ľudí.

Za dve minú­ty 12 fol­lo­we­rov

Pred pár týžd­ňa­mi som sa dal do reči s cha­lan­mi zo Startitup.sk (klik). Pre­ho­di­li sme pár slov o spo­lu­prá­ci a postup­ne zača­li pub­li­ko­vať výber mojich blo­gov na svo­jom webe. 9. 11. 2014 už môj blog vítal čita­te­ľov star­ti­tu­pu na titul­ke.

Obo­ha­te­ný o pár fotiek opäť zís­kal svo­ju pozor­nosť. Ten­to­krát však výsled­ky prek­va­pi­li ešte viac. Už pár hodín po jeho uve­rej­ne­ní zare­a­go­val Michal Dra­gan, že mu za dve minú­ty pri­bud­lo 12 fol­lo­we­rov:

Nezvy­čaj­ný záu­jem o svoj pro­fil si vši­mol aj Majo Kasan, kto­ré­mu za malú chví­ľu priš­lo 60 žia­dos­tí o pria­teľ­stvo:

O výsled­ku con­tent mar­ke­tin­gu hovo­rí aj Lukáš Miku­láš­ko: „Pred uve­rej­ne­ním člán­ku som mal 97 odbe­ra­te­ľov, dnes je ich už 165. Počet pria­te­ľov bol 500, dnes im mám 689. Naj­vý­raz­nej­ší nárast som však zazna­me­nal na mojej fan­pa­ge. Pred pub­li­ko­va­ním člán­ku som mal 80 laj­kov, dnes je ich spo­lu 424.“

To je 530% nárast počtu fanú­ši­kov vďa­ka jedi­né­mu blo­gu, kto­rý som napí­sal.

Redak­ciu Startitup.sk som pre pár dňa­mi požia­dal o pár zau­jí­ma­vých šta­tis­tík. Pod­ľa ich infor­má­cii si člá­nok k dneš­né­mu dňu pre­čí­ta­lo viac ako 20 000 ľudí. „Na face­bo­oku mal člá­nok skve­lý per­for­man­ce – reach 31 300, 5 300 kli­kov a 125 ove­rall enga­ge­ment,“ napí­sal Lukáš Gaš­pa­rík.

Zhr­nu­té a počiark­nu­té

  1. Con­tent mar­ke­ting bude fun­go­vať vte­dy, keď čita­te­ľom sku­toč­ne pomô­že­te, dáte im tipy na zau­jí­ma­vých ľudí a kon­krét­ne rie­še­nia. Od roku 2012 som napí­sal viac ako 1 200 prís­pev­kov. Pre­to si náj­di­te dob­ré­ho copy­wri­te­ra ale­bo začni­te tré­no­vať a zdo­ko­na­ľo­vať sa v písa­ní… 
  2. Založ­te si svoj blog, ide­ál­ne na vlast­nej domé­ne, pre­to­že vďa­ka tomu si budu­je­te svo­ju osob­nú znač­ku
  3. Neboj­te sa oprá­šiť sta­rý člá­nok a ponúk­nuť ho ľuďom opäť
  4. Na pub­li­ko­va­nie si vyber­te správ­ne médium, v tom­to prí­pa­de to bol Startitup.sk, dob­ré skú­se­nos­ti však mám aj s blog.upbook.sk či iamcool.sk (klik)
  5. Neza­bud­ni­te zdie­ľať člá­nok na sociál­nych sie­ťach v správ­ny čas
  6. Nene­chaj­te si know how iba pre seba. Odo­vzdá­vaj­te ho ďalej. Tak ako to robí všet­kých 7 osob­nos­tí, o kto­rých som napí­sal. Nie­kto si vás urči­te všim­ne a oce­ní to!
  7. Čo pri­nies­la táto skú­se­nosť mne? Dostal som desiat­ky žia­dos­tí o pria­teľ­stvo či množ­stvo nových fol­lo­we­rov na twit­te­ri aj na facebooku.Môj blog si zís­kal nových fanú­ši­kov 

Čo je však dôle­ži­tej­šie, zozná­mil som sa s onli­ne komu­ni­tou pod­ni­ka­te­ľov, no pre­dov­šet­kým som zís­kal nové pria­teľ­stvá a cen­né kon­tak­ty. To mi pri­nies­lo nových kli­en­tov, kto­rým dnes radím ako sa mi poda­ri­lo vďa­ka gori­la mar­ke­tin­gu dosiah­nuť 260 000 pre­čí­ta­ní môj­ho blo­gu o médiách.

Môžem to naučiť aj vás. Tu však na to pries­tor nie je, pre­to s vami rad­šej zbeh­nem na kávu ale­bo na pivo.

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)