Dal 50 Iron­ma­nov za 50 dní: 5 cen­ných lek­cií, ktoré nás naučil Železný kov­boj!

Martin Bohunický / 1. augusta 2015 / Zaujímavosti

V sobotu, 25.júla, dokon­čil „Železný kov­boj“ James Lawrence svojho 50.Ironmana. Nie v živote, tých dal oveľa viac, no 50. v prie­behu 50 dní. Fan­tas­tický úspech a zápis do Guin­ne­so­vej knihy rekor­dov pod­čiar­kuje fakt, že James zvlá­dol každý jeden triat­lon v inom štáte.

Pre nezain­te­re­so­va­ných, Iron­man je triat­lon, ktorý zahŕňa 3,8km plá­va­nia, 180km na bicykli a mara­tón behu. Tí naj­lepší dokon­čia pre­tek tak za 8 hodín, ama­té­rom často nestačí ani limit 17 hodín. Je to neuve­ri­teľne vyčer­pá­va­júca uda­losť, ktorú často kom­pli­kujú kŕče, prob­lémy s trá­ve­ním, teplo a vie­tor. Veľké množ­stvo štar­tu­jú­cich sa do cieľa vôbec nedos­tane.

Vždy som sa chcel dať na triat­lon, no sta­čia mi tie čísla pri jed­nom pre­teku. Vidím to a hovo­rím si: „Prečo by toto mal nie­kto chcieť absol­vo­vať?“ Lawrence to dal 50 krát. A mal na to sakra dobrý dôvod. „Mojim cie­ľom je inšpi­ro­vať iných k výzvam a k väč­šej akti­vite,“ hovorí. Jamesa trápi stú­pa­júca obe­zita u detí v USA a jeho pre­tek bol teda výzvou, aby ľudia vyzbie­rali jeden milión dolá­rov na nadá­ciu Jamieho Oli­vera, ktorá sa snaží tento prob­lém rie­šiť.

Čo sa my, pod­ni­ka­te­lia, môžete naučiť z neuve­ri­teľ­ného výkonu Želez­ného kov­boja? Tu je 5 vecí, ktoré som si z toho vzal a ktoré by sme mohli všetci apli­ko­vať do života:

1. Telo neo­kla­meš

Môžeš byť v per­fekt­nej forme, ale zvlád­nuť Iron­mana chce mesiace tré­ningu a plá­no­va­nia. Nie je to niečo, čo sa len tak ráno roz­hod­neš uro­biť a poobede to spra­víš. Väč­šina pod­ni­ka­te­ľov, ktorá na pohľad zbo­hatla „cez noc“, strá­vila v sku­toč­nosti roky vzde­lá­va­ním, výsku­mom a prav­de­po­dobne aj zly­ha­niami.

2. Tvoje limity sú oveľa ďalej, než si mys­líš

Nepo­znám jedi­ného úspeš­ného pod­ni­ka­teľa, ktorý by pove­dal, že roz­be­hnúť biz­nis je ľahké. Všetci sme schopní uro­biť oveľa viac, než si vôbec mys­líme, že by sme mohli. Svoje limity nikdy neob­ja­víš, pokiaľ na ne nebu­deš tla­čiť. Neboj sa skú­šať a zly­há­vať. Maj strach z toho, že nikdy nezis­tíš, čoho si schopný.

3. Sústreď sa na jeden cieľ

James mal jasný cieľ a obe­to­val mu všetko. Čo ak by sa roz­ho­dol naraz tré­no­vať na pre­plá­va­nie La Man­che, Tour de France a Lead­ville 100 (160 kilo­met­rový trai­lový beh)? Lawrence je síce výni­močný, no toto by zrejme nedal. Biz­nis zna­mená aj vedieť, to čomu sa vyhnúť. Sústreď sa na jednu vec a buď v nej naj­lepší.

4. Potre­bu­ješ tím

Lawrence do toho nešiel sám. Pod­po­ro­vala ho rodina, pria­te­lia, spon­zori, asis­tenti. Je naivné a ego­is­tické tvr­diť, že všetko zvlád­neš sám. Pod­pora tvo­jej rodiny ti môže nesku­točne pomôcť. Ani úspech nedo­siah­neš sám. Či už sú to biz­nis par­tneri, men­tori alebo tím zamest­nan­cov, ktorí veria tvo­jej vízií.

5. Rob niečo, na čom záleží

Lawrence to mohol dať, aby mal kraj­šie telo. Alebo kvôli tomu sve­to­vému rekordu. A potom na to baliť baby. Uro­bil to však pre niečo, čo je oveľa väč­šie, ako on sám. Veľa mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, samoz­rejme aj tých skú­se­nej­ších, zakladá biz­nis nie len pre peniaze. Chcú viac. Chcú pra­co­vať pre niečo, čo má zmy­sel. Chcú zme­niť svet.

Bonus: Nevzdá­vaj sa

Nie je to prvá šia­le­nosť, ktorú kedy James uro­bil. Už dáv­nej­šie drží sve­tový rekord za naj­vyšší počet dokon­če­ných Iron­ma­nov. Ako ale v roz­ho­vore pri­znal, nikoho to prí­liš nezau­jí­malo. „Nikto sa o mňa nesta­ral, tak som potre­bo­val uro­biť niečo fakt veľké a pri­šiel som s týmto,“ pove­dal.

Veľa pod­ni­ka­te­ľov prišlo s nie­čím výni­moč­ným, ale nikto o nich ani neza­ko­pol. Tajom­stvo úspe­chu je ale v tom, že tí “veľkí pod­ni­ka­te­lia” to potom skú­sili znova a znova, až kým ich nebolo možné igno­ro­vať.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)