Dal 50 Iron­ma­nov za 50 dní: 5 cen­ných lek­cií, kto­ré nás naučil Želez­ný kov­boj!

Martin Bohunický / 1. augusta 2015 / Zaujímavosti

V sobo­tu, 25.júla, dokon­čil „Želez­ný kov­boj“ James Lawren­ce svoj­ho 50.Ironmana. Nie v živo­te, tých dal ove­ľa viac, no 50. v prie­be­hu 50 dní. Fan­tas­tic­ký úspech a zápis do Guin­ne­so­vej kni­hy rekor­dov pod­čiar­ku­je fakt, že James zvlá­dol kaž­dý jeden triat­lon v inom štá­te.

Pre nezain­te­re­so­va­ných, Iron­man je triat­lon, kto­rý zahŕňa 3,8km plá­va­nia, 180km na bicyk­li a mara­tón behu. Tí naj­lep­ší dokon­čia pre­tek tak za 8 hodín, ama­té­rom čas­to nesta­čí ani limit 17 hodín. Je to neuve­ri­teľ­ne vyčer­pá­va­jú­ca uda­losť, kto­rú čas­to kom­pli­ku­jú kŕče, prob­lé­my s trá­ve­ním, tep­lo a vie­tor. Veľ­ké množ­stvo štar­tu­jú­cich sa do cie­ľa vôbec nedos­ta­ne.

Vždy som sa chcel dať na triat­lon, no sta­čia mi tie čís­la pri jed­nom pre­te­ku. Vidím to a hovo­rím si: „Pre­čo by toto mal nie­kto chcieť absol­vo­vať?“ Lawren­ce to dal 50 krát. A mal na to sak­ra dob­rý dôvod. „Mojim cie­ľom je inšpi­ro­vať iných k výzvam a k väč­šej akti­vi­te,“ hovo­rí. Jame­sa trá­pi stú­pa­jú­ca obe­zi­ta u detí v USA a jeho pre­tek bol teda výzvou, aby ľudia vyzbie­ra­li jeden mili­ón dolá­rov na nadá­ciu Jamie­ho Oli­ve­ra, kto­rá sa sna­ží ten­to prob­lém rie­šiť.

Čo sa my, pod­ni­ka­te­lia, môže­te naučiť z neuve­ri­teľ­né­ho výko­nu Želez­né­ho kov­bo­ja? Tu je 5 vecí, kto­ré som si z toho vzal a kto­ré by sme moh­li všet­ci apli­ko­vať do živo­ta:

1. Telo neo­kla­meš

Môžeš byť v per­fekt­nej for­me, ale zvlád­nuť Iron­ma­na chce mesia­ce tré­nin­gu a plá­no­va­nia. Nie je to nie­čo, čo sa len tak ráno roz­hod­neš uro­biť a poobe­de to spra­víš. Väč­ši­na pod­ni­ka­te­ľov, kto­rá na pohľad zbo­hat­la „cez noc“, strá­vi­la v sku­toč­nos­ti roky vzde­lá­va­ním, výsku­mom a prav­de­po­dob­ne aj zly­ha­nia­mi.

2. Tvo­je limi­ty sú ove­ľa ďalej, než si mys­líš

Nepo­znám jedi­né­ho úspeš­né­ho pod­ni­ka­te­ľa, kto­rý by pove­dal, že roz­be­hnúť biz­nis je ľah­ké. Všet­ci sme schop­ní uro­biť ove­ľa viac, než si vôbec mys­lí­me, že by sme moh­li. Svo­je limi­ty nikdy neob­ja­víš, pokiaľ na ne nebu­deš tla­čiť. Neboj sa skú­šať a zly­há­vať. Maj strach z toho, že nikdy nezis­tíš, čoho si schop­ný.

3. Sústreď sa na jeden cieľ

James mal jas­ný cieľ a obe­to­val mu všet­ko. Čo ak by sa roz­ho­dol naraz tré­no­vať na pre­plá­va­nie La Man­che, Tour de Fran­ce a Lead­vil­le 100 (160 kilo­met­ro­vý trai­lo­vý beh)? Lawren­ce je síce výni­moč­ný, no toto by zrej­me nedal. Biz­nis zna­me­ná aj vedieť, to čomu sa vyhnúť. Sústreď sa na jed­nu vec a buď v nej naj­lep­ší.

4. Potre­bu­ješ tím

Lawren­ce do toho nešiel sám. Pod­po­ro­va­la ho rodi­na, pria­te­lia, spon­zo­ri, asis­ten­ti. Je naiv­né a ego­is­tic­ké tvr­diť, že všet­ko zvlád­neš sám. Pod­po­ra tvo­jej rodi­ny ti môže nesku­toč­ne pomôcť. Ani úspech nedo­siah­neš sám. Či už sú to biz­nis par­tne­ri, men­to­ri ale­bo tím zamest­nan­cov, kto­rí veria tvo­jej vízií.

5. Rob nie­čo, na čom zále­ží

Lawren­ce to mohol dať, aby mal kraj­šie telo. Ale­bo kvô­li tomu sve­to­vé­mu rekor­du. A potom na to baliť baby. Uro­bil to však pre nie­čo, čo je ove­ľa väč­šie, ako on sám. Veľa mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, samoz­rej­me aj tých skú­se­nej­ších, zakla­dá biz­nis nie len pre penia­ze. Chcú viac. Chcú pra­co­vať pre nie­čo, čo má zmy­sel. Chcú zme­niť svet.

Bonus: Nevzdá­vaj sa

Nie je to prvá šia­le­nosť, kto­rú kedy James uro­bil. Už dáv­nej­šie drží sve­to­vý rekord za naj­vyš­ší počet dokon­če­ných Iron­ma­nov. Ako ale v roz­ho­vo­re pri­znal, niko­ho to prí­liš nezau­jí­ma­lo. „Nikto sa o mňa nesta­ral, tak som potre­bo­val uro­biť nie­čo fakt veľ­ké a pri­šiel som s tým­to,“ pove­dal.

Veľa pod­ni­ka­te­ľov priš­lo s nie­čím výni­moč­ným, ale nikto o nich ani neza­ko­pol. Tajom­stvo úspe­chu je ale v tom, že tí “veľ­kí pod­ni­ka­te­lia” to potom skú­si­li zno­va a zno­va, až kým ich nebo­lo mož­né igno­ro­vať.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)