Do roku 2050 bude v oce­ánoch viac plas­tu ako rýb

Ľubica Račeková / 27. januára 2016 / Eko

Plast je veľ­kým pria­te­ľom dneš­nej kon­zum­nej spo­loč­nos­ti. No s prí­ro­dou sa nema­jú veľ­mi radi. Situ­ácia sa však ešte zhor­ší…

Dneš­ná doba je závis­lá na plas­te, ten­to mate­riál sa využí­va na všet­ko od bale­nia jed­la až po čas­ti nástro­jov a tech­no­ló­gií, kto­ré kaž­do­den­ne pou­ží­va­me. Plas­ty sú vša­de, oce­ány a moria nie sú výnim­kou. Nová sprá­va odha­li­la, že v roku 2050 bude v oce­ánoch viac plas­to­vé­ho odpa­du ako rýb. Sprá­va vznik­la na zákla­de ana­lý­zy dve­sto štú­dií a roz­ho­vo­rov so 180 odbor­ník­mi.

20.01 plastics in the ocean #2

Od roku 1964 sa pro­duk­cia plas­tov zvý­ši­la až 20-násob­ne. Kaž­do­roč­ne sa vyro­bí oko­lo 311 mili­ó­nov ton plas­tu. V najb­liž­ších 20 rokoch sa oča­ká­va, že toto čís­lo stúp­ne až dvoj­ná­sob­ne. Do roku 2050 až 4-násob­ne. Viac ako 95% vyro­be­ných plas­tov pou­ží­va­me iba raz a potom ich zaho­dí­me. Z cel­ko­vé­ho množ­stva efek­tív­ne recyk­lu­je­me vraj len cha­bých 5% odpa­du, pri­bliž­ne 40% kon­čí na sklád­kach a až tre­ti­na zo všet­kých vyro­be­ných plas­tov roč­ne “náj­de” ces­tu do sve­to­vých oce­ánov. V porov­na­ní, je to ako­by sa za kaž­dú minú­tu do oce­ánov vysy­pa­lo jed­no sme­tiar­ske auto.

Ak neprij­me­me žiad­ne opat­re­nia, oča­ká­va sa, že ten­to stav sa zvý­ši na “dve plné sme­tiar­ske autá” za minú­tu už v roku 2030 a šty­ri za minú­tu v roku 2050. Pri dote­raj­šom sce­ná­ri by oce­án do roku 2025 mohol obsa­ho­vať až jed­nu tonu plas­tov na tri tony rýb. V roku 2050 by plas­tov v moriach bolo už viac ako rýb,” píše sa v sprá­ve.

20.01 plastics in the ocean

Vo svo­jej štú­dii načr­t­li odbor­ní­ci rie­še­nie, a to novú eko­no­mi­ku plas­tov. Jej zákla­dom je vízia, pod­ľa kto­rej sa plas­ty nesta­nú odpa­dom. Malo by sa to dosiah­nuť naprí­klad účin­nej­ším pro­ce­som recyk­lá­cie, výro­bou zno­vu pou­ži­teľ­ných oba­lov či vývo­jom obno­vi­teľ­ných plas­tov. „Ide o veľ­ký boj, všet­ci sa musí­me zmo­bi­li­zo­vať a začať spo­loč­ne uva­žo­vať nad tým, ako vyro­be­né plas­ty efek­tív­ne zno­va využí­vať,” pove­dal jeden z odbor­ní­kov.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)