Do roku 2050 bude v oce­ánoch viac plastu ako rýb

Ľubica Račeková / 27. januára 2016 / Eko

Plast je veľ­kým pria­te­ľom dneš­nej kon­zum­nej spo­loč­nosti. No s prí­ro­dou sa nemajú veľmi radi. Situ­ácia sa však ešte zhorší…

Dnešná doba je závislá na plaste, tento mate­riál sa využíva na všetko od bale­nia jedla až po časti nástro­jov a tech­no­ló­gií, ktoré kaž­do­denne pou­ží­vame. Plasty sú všade, oce­ány a moria nie sú výnim­kou. Nová správa odha­lila, že v roku 2050 bude v oce­ánoch viac plas­to­vého odpadu ako rýb. Správa vznikla na základe ana­lýzy dve­sto štú­dií a roz­ho­vo­rov so 180 odbor­níkmi.

20.01 plastics in the ocean #2

Od roku 1964 sa pro­duk­cia plas­tov zvý­šila až 20-násobne. Kaž­do­ročne sa vyrobí okolo 311 mili­ó­nov ton plastu. V najb­liž­ších 20 rokoch sa oča­káva, že toto číslo stúpne až dvoj­ná­sobne. Do roku 2050 až 4-násobne. Viac ako 95% vyro­be­ných plas­tov pou­ží­vame iba raz a potom ich zaho­díme. Z cel­ko­vého množ­stva efek­tívne recyk­lu­jeme vraj len cha­bých 5% odpadu, pri­bližne 40% končí na sklád­kach a až tre­tina zo všet­kých vyro­be­ných plas­tov ročne “nájde” cestu do sve­to­vých oce­ánov. V porov­naní, je to akoby sa za každú minútu do oce­ánov vysy­palo jedno sme­tiar­ske auto.

Ak neprij­meme žiadne opat­re­nia, oča­káva sa, že tento stav sa zvýši na “dve plné sme­tiar­ske autá” za minútu už v roku 2030 a štyri za minútu v roku 2050. Pri dote­raj­šom sce­nári by oceán do roku 2025 mohol obsa­ho­vať až jednu tonu plas­tov na tri tony rýb. V roku 2050 by plas­tov v moriach bolo už viac ako rýb,” píše sa v správe.

20.01 plastics in the ocean

Vo svo­jej štú­dii načr­tli odbor­níci rie­še­nie, a to novú eko­no­miku plas­tov. Jej zákla­dom je vízia, podľa kto­rej sa plasty nestanú odpa­dom. Malo by sa to dosiah­nuť naprí­klad účin­nej­ším pro­ce­som recyk­lá­cie, výro­bou znovu pou­ži­teľ­ných oba­lov či vývo­jom obno­vi­teľ­ných plas­tov. „Ide o veľký boj, všetci sa musíme zmo­bi­li­zo­vať a začať spo­ločne uva­žo­vať nad tým, ako vyro­bené plasty efek­tívne znova využí­vať,” pove­dal jeden z odbor­ní­kov.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)