Dom na stro­me je pre­ži­tok, dnes rad­šej strom v dome

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 13. augusta 2016 / Zaujímavosti

Auto­rom pro­jek­tu s náz­vom “Tree in the hou­se” je kazaš­ský archi­tekt Aibek Almas­sov. Cie­ľom jeho prá­ce bol únik z betó­no­vé­ho mes­ta a užšie spo­je­nie s prí­ro­dou.

Tvar toh­to domu a fakt, že je pre­sk­len­ný, umož­ňu­je svo­jim oby­va­te­ľom 360-stup­ňo­vý výhľad na oko­lie. Má šty­ri prs­ten­co­vi­té pod­la­žia a špi­rá­lo­vi­te sto­če­né scho­dis­ko. Aby sa pre­d­iš­lo zabrá­ne­niu výhľa­du, samot­né zábrad­lie a strop sú tiež zo skla. Dokon­ca i spr­cha, čo môže byť výho­da. Ale­bo aj nie.Hlav­ným cie­ľom toh­to pro­jek­tu je ponúk­nuť alter­na­tí­vu k zho­nu mest­ské­ho živo­ta, tvr­dí autor a dodá­va, že dom nija­ko nepoš­ko­dzu­je život­né pro­stre­die.

NightView-1

Naj­väč­ším prob­lé­mom rea­li­zá­cie toh­to pro­jek­tu sú však inves­to­ri. V čase, keď bol pro­jekt prvý­krát navr­hnu­tý v roku 2013, fir­ma A.Masow Archi­tects mala inves­to­ra zais­te­né­ho. Ten neskôr odstú­pil a zda­lo sa, že z pro­jek­tu nako­niec nič nebu­de. Dnes je rea­li­zá­cia takej­to stav­by zno­vu mož­ná. Fir­ma roku­je s dvo­mi inves­tor­mi, jeden z nich vlast­ní fir­mu na výro­bu skla s prie­hľad­ný­mi solár­ny­mi panel­mi.

1floor555555dwsqherecomesthesunInteriortoiletView-31wwvedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk , zdroj foto­gra­fií: static1.squarespace.com

Pridať komentár (0)