Dom na strome je pre­ži­tok, dnes rad­šej strom v dome

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 13. augusta 2016 / Zaujímavosti

Auto­rom pro­jektu s náz­vom “Tree in the house” je kazaš­ský archi­tekt Aibek Almas­sov. Cie­ľom jeho práce bol únik z betó­no­vého mesta a užšie spo­je­nie s prí­ro­dou.

Tvar tohto domu a fakt, že je pre­sk­lenný, umož­ňuje svo­jim oby­va­te­ľom 360-stup­ňový výhľad na oko­lie. Má štyri prs­ten­co­vité pod­la­žia a špi­rá­lo­vite sto­čené scho­disko. Aby sa pre­d­išlo zabrá­ne­niu výhľadu, samotné zábrad­lie a strop sú tiež zo skla. Dokonca i spr­cha, čo môže byť výhoda. Alebo aj nie.Hlav­ným cie­ľom tohto pro­jektu je ponúk­nuť alter­na­tívu k zhonu mest­ského života, tvrdí autor a dodáva, že dom nijako nepoš­ko­dzuje životné pro­stre­die.

NightView-1

Naj­väč­ším prob­lé­mom rea­li­zá­cie tohto pro­jektu sú však inves­tori. V čase, keď bol pro­jekt prvý­krát navr­hnutý v roku 2013, firma A.Masow Archi­tects mala inves­tora zais­te­ného. Ten neskôr odstú­pil a zdalo sa, že z pro­jektu nako­niec nič nebude. Dnes je rea­li­zá­cia takejto stavby znovu možná. Firma rokuje s dvomi inves­tormi, jeden z nich vlastní firmu na výrobu skla s prie­hľad­nými solár­nymi panelmi.

1floor555555dwsqherecomesthesunInteriortoiletView-31wwvedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk , zdroj foto­gra­fií: static1.squarespace.com

Pridať komentár (0)