Doč­ka­li sme sa: Doprav­ný pod­nik Bra­ti­sla­va tes­tu­je elek­tro­nic­ké lís­t­ky

Petra Lančaričová / 23. júla 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­slav­ský doprav­ný pod­nik koneč­ne zavá­dza aspoň neja­kú for­mu elek­tro­nic­kých lís­tkov.

V najb­liž­ších týžd­ňoch, teda aspoň do kon­ca leta, by sa mali stať elek­tro­nic­ké ces­tov­né lís­t­ky rea­li­tou v našom hlav­nom mes­te. Ušet­ríš vďa­ka nim 10 per­cent z ceny papie­ro­vé­ho ces­tov­né­ho lís­t­ka. Zakú­piť sa budú dať všet­ky “auto­ma­to­vé” typy lís­tkov, vrá­ta­ne den­ných. Pred pia­ti­mi dňa­mi, teda 18. júla, zača­lo verej­né tes­to­va­nie tých­to lís­tkov. Doprav­ný pod­nik sa roz­ho­dol začať nane­čis­to a do kon­ca mesia­ca si to môžeš otes­to­vať aj ty.

Do 31. júla bude na rôz­nych mies­tach v rám­ci Bra­ti­sla­vy a Bra­ti­slav­ské­ho kra­ja pri­sta­ve­ný špe­ciál­ny auto­bus a tes­to­va­nie bude pre­bie­hať medzi 14:00 a 20:00. V tých­to auto­bu­soch sa budeš môcť obo­zná­miť s novým sys­té­mom, ozna­čo­vač­mi a vyskú­šať kúpu elek­tro­nic­ké­ho ces­tov­né­ho lís­t­ka. Na mies­tach pri tes­to­va­cích auto­bu­soch budú tak­tiež aj pra­cov­ní­ci Doprav­né­ho pod­ni­ku, kto­rí poskyt­nú všet­ky potreb­né infor­má­cie. Prvé tri dni bol auto­bus na Námes­tí SNP.

obrazek

foto: commons.wikimedia.org

Reál­na pre­vádz­ka s elek­tro­nic­ký­mi lís­t­ka­mi by mala začať kocom leta, čo však ešte nie je upres­ne­né. Špe­cia­lis­t­ka Bra­ti­slav­skej integ­ro­va­nej dopra­vy infor­mo­va­la, že všet­ko závi­sí od tes­to­va­nia infor­mač­ných sys­té­mov, kto­ré sú nahra­né v ozna­čo­va­čoch ces­tov­ných lís­tkov.

Kon­krét­ne sa pri tes­to­va­ní zis­ťu­je funkč­nosť kúpy, zápi­su a tok dát do zúč­to­va­cie­ho cen­tra.

Pre­daj lís­tkov bude pre­bie­hať pro­stred­níc­tvom pri­lo­že­nia čipo­vej kar­ty k ter­mi­ná­lu v doprav­nom pros­tried­ku ale­bo na želez­nič­nej sta­ni­ci, kde si člo­vek vybe­rie typ lís­t­ka, kto­rý môže dokon­ca kúpiť aj pre spo­lu­ces­tu­jú­ce­ho.

Dob­rou sprá­vou urči­te je, že nebu­de­me potre­bo­vať žiad­ne nové kar­ty, pre­to­že lís­t­ky sa budú dať zakú­piť na čipo­vé kar­ty Doprav­né­ho pod­ni­ku, ISIC ale­bo kar­ty od Slo­vak Lines. Jedi­né, čo si bude­me musieť zabez­pe­čiť, je akti­vá­cia elek­tro­nic­kej peňa­žen­ky. Ďal­šou dob­rou sprá­vou pre štu­den­tov mimo Bra­ti­sla­vy je, že na ISIC kar­te budú môcť využí­vať ich regi­onál­ne služ­by, ako aj IDS BK.

mhd-nove-trolejbusy-bratislava-trolejbus-dpb_03-nestandard2

foto: autor

Čipo­vá kar­ta sa dá vyba­viť na inter­ne­to­vej strán­ke Doprav­né­ho pod­ni­ku ale­bo Slo­vak Lines, kde nahráš fot­ku, nie star­šiu ako rok a zapla­tíš jed­no euro za kar­tu.

Smut­nou sprá­vou však je, že na roz­diel od iných pokro­či­lých miest, sa v Bra­ti­sla­ve elek­tro­nic­ké ces­tov­né lís­t­ky kupo­vať kar­tou nebu­dú dať. Na fun­kcii sa pra­cu­je, avšak je zlo­ži­tej­šia, keď­že sa spo­lu­pra­cu­je aj so samot­nou ban­kou a pro­ces je nároč­ný. Doprav­ný pod­nik sa však túto mož­nosť plat­by inten­zív­ne sna­ží využiť, či však prí­de do plat­nos­ti a uží­va­nia uká­že len čas.

zdroj: imhd.sk, Doprav­ny pod­ni­ka Bra­ti­sla­va, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wiki/autor

Pridať komentár (0)