Doč­kali sme sa: Dopravný pod­nik Bra­ti­slava tes­tuje elek­tro­nické lís­tky

Petra Lančaričová / 23. júla 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­slav­ský dopravný pod­nik konečne zavá­dza aspoň nejakú formu elek­tro­nic­kých lís­tkov.

V najb­liž­ších týžd­ňoch, teda aspoň do konca leta, by sa mali stať elek­tro­nické ces­tovné lís­tky rea­li­tou v našom hlav­nom meste. Ušet­ríš vďaka nim 10 per­cent z ceny papie­ro­vého ces­tov­ného lís­tka. Zakú­piť sa budú dať všetky “auto­ma­tové” typy lís­tkov, vrá­tane den­ných. Pred pia­timi dňami, teda 18. júla, začalo verejné tes­to­va­nie týchto lís­tkov. Dopravný pod­nik sa roz­ho­dol začať nane­čisto a do konca mesiaca si to môžeš otes­to­vať aj ty.

Do 31. júla bude na rôz­nych mies­tach v rámci Bra­ti­slavy a Bra­ti­slav­ského kraja pri­sta­vený špe­ciálny auto­bus a tes­to­va­nie bude pre­bie­hať medzi 14:00 a 20:00. V týchto auto­bu­soch sa budeš môcť obo­zná­miť s novým sys­té­mom, ozna­čo­vačmi a vyskú­šať kúpu elek­tro­nic­kého ces­tov­ného lís­tka. Na mies­tach pri tes­to­va­cích auto­bu­soch budú tak­tiež aj pra­cov­níci Doprav­ného pod­niku, ktorí poskytnú všetky potrebné infor­má­cie. Prvé tri dni bol auto­bus na Námestí SNP.

obrazek

foto: commons.wikimedia.org

Reálna pre­vádzka s elek­tro­nic­kými lís­t­kami by mala začať kocom leta, čo však ešte nie je upres­nené. Špe­cia­lis­tka Bra­ti­slav­skej integ­ro­va­nej dopravy infor­mo­vala, že všetko závisí od tes­to­va­nia infor­mač­ných sys­té­mov, ktoré sú nahrané v ozna­čo­va­čoch ces­tov­ných lís­tkov.

Kon­krétne sa pri tes­to­vaní zis­ťuje funkč­nosť kúpy, zápisu a tok dát do zúč­to­va­cieho cen­tra.

Pre­daj lís­tkov bude pre­bie­hať pro­stred­níc­tvom pri­lo­že­nia čipo­vej karty k ter­mi­nálu v doprav­nom pros­triedku alebo na želez­nič­nej sta­nici, kde si člo­vek vybe­rie typ lís­tka, ktorý môže dokonca kúpiť aj pre spo­lu­ces­tu­jú­ceho.

Dob­rou sprá­vou určite je, že nebu­deme potre­bo­vať žiadne nové karty, pre­tože lís­tky sa budú dať zakú­piť na čipové karty Doprav­ného pod­niku, ISIC alebo karty od Slo­vak Lines. Jediné, čo si budeme musieť zabez­pe­čiť, je akti­vá­cia elek­tro­nic­kej peňa­ženky. Ďal­šou dob­rou sprá­vou pre štu­den­tov mimo Bra­ti­slavy je, že na ISIC karte budú môcť využí­vať ich regi­onálne služby, ako aj IDS BK.

mhd-nove-trolejbusy-bratislava-trolejbus-dpb_03-nestandard2

foto: autor

Čipová karta sa dá vyba­viť na inter­ne­to­vej stránke Doprav­ného pod­niku alebo Slo­vak Lines, kde nahráš fotku, nie star­šiu ako rok a zapla­tíš jedno euro za kartu.

Smut­nou sprá­vou však je, že na roz­diel od iných pokro­či­lých miest, sa v Bra­ti­slave elek­tro­nické ces­tovné lís­tky kupo­vať kar­tou nebudú dať. Na fun­kcii sa pra­cuje, avšak je zlo­ži­tej­šia, keďže sa spo­lu­pra­cuje aj so samot­nou ban­kou a pro­ces je náročný. Dopravný pod­nik sa však túto mož­nosť platby inten­zívne snaží využiť, či však príde do plat­nosti a uží­va­nia ukáže len čas.

zdroj: imhd.sk, Dopravny pod­nika Bra­ti­slava, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wiki/autor

Pridať komentár (0)