Ako dostať kon­ku­ren­ciu? Pra­cuj poti­chu a jed­no­du­cho

Martin Bohunický / 26. decembra 2015 / Business

Pra­cu­ješ v star­tu­pe? Sna­žíš sa zme­niť svet? Ideš uro­biť nie­čo veľ­ké a zni­čiť toho kon­ku­ren­ta, kto­rý ovlá­da celý trh? Skve­lé. No ak ti mám pora­diť: Niko­mu o tom neho­vor.

Ale pre­čo? Pre­čo by si nemal dekla­ro­vať sve­tu svoj zámer obrá­tiť všet­ko hore noha­mi? Nie je prá­ve prí­beh Dávi­da a Goliá­ša tým, čo sa médiam páči? Mám svo­je dôvo­dy, pre­čo si mys­lím, že by si mal mlčať.

Nechaj sa igno­ro­vať

Naj­lep­ším mož­ným sce­ná­rom, ako pora­ziť neja­ké­ho etab­lo­va­né­ho gigan­ta je, keď ťa pred­tým kom­plet­ne igno­ru­jú. Vďa­ka tomu máš prí­le­ži­tosť poti­chu pra­co­vať na veciach bez toho, aby na teba nie­kto vyví­jal tlak.

Tyler_Durden_1

Malo by to byť nejak tak­to: “O nás sa nesta­raj­te, sme len malý tím, kto­rý pra­cu­je na malom pro­jek­te. Nesto­jí­me vám za pozor­nosť.”

Nesnaž sa pro­vo­ko­vať

Nemal by si gigan­tov pro­vo­ko­vať, mal by si sa sna­žiť, aby jed­na­li raci­onál­ne. Ak vznik­ne pri­ve­ľa emó­cií, môže zaú­ra­do­vať sila ega a útok. Mož­no, že ťa nezni­čia, no táto ich sna­ha dis­kre­di­to­vať ťa ti môže poriad­ne uško­diť. A keď ešte začneš na tie­to úto­ky rea­go­vať, kom­plet­ne si skon­čil. Pre­to­že prá­ve tichý a nená­pad­ný útok je to, o čo sa tu sna­žíš. Inak to nepôj­de.

meet-the-winners-from-slush-a-massive-startup-competition-in-finland

Vytvor nie­čo jed­no­duch­šie a nastav cenu roz­um­nej­šie

Vytvo­ríš pro­dukt a sna­žíš sa pre­sved­čiť zákaz­ní­kov, že si lep­šou alter­na­tí­vou. Znie to logic­ky. No nie je. Aspoň na začiat­ku by si urči­te nemal uro­biť nie­čo “lep­šie”. Ak to totiž uro­bíš, dosta­neš sa na ich domá­ce ihris­ko. Hráš hru, v kto­rej sú oni fakt dob­rí, mož­no ju aj vymys­le­li. Na takú­to sna­hu zare­a­gu­jú do pár hodín. No ak uro­bíš nie­čo jed­no­duch­šie a lac­nej­šie, už majú prob­lém. Nebu­dú svoj pro­dukt pred­sa posú­vať na “niž­šiu” úro­veň.

Tvo­jim cie­ľom je teda vytvo­riť pro­dukt, kto­rý je dosť dob­rý pre zákaz­ní­kov, o kto­rých sa tvoj kon­ku­rent až tak nesta­rá. Ak sa ich naj­lep­ší zákaz­ní­ci nebu­dú z jed­no­du­chos­ti tvoj­ho pro­duk­tu smiať, tak to zrej­me robíš zle. Keď pre­ra­zíš, potom môžeš mie­riť vyš­šie.

Tak­že kedy by si mal o svo­jej sna­he pre­ra­ziť začať hovo­riť?

Keď budeš môcť hovo­riť v minu­lom čase. “Vte­dy sme pre­ra­zi­li..” Dovte­dy skloň hla­vu a pra­cuj. Poti­chu

1414087404-7-insanely-productive-habits-successful-young-entrepreneurs

zdroj: onstartups.com

Pridať komentár (0)