Ako dostať kon­ku­ren­ciu? Pra­cuj poti­chu a jed­no­du­cho

Martin Bohunický / 26. decembra 2015 / Business

Pra­cu­ješ v star­tupe? Sna­žíš sa zme­niť svet? Ideš uro­biť niečo veľké a zni­čiť toho kon­ku­renta, ktorý ovláda celý trh? Skvelé. No ak ti mám pora­diť: Nikomu o tom neho­vor.

Ale prečo? Prečo by si nemal dekla­ro­vať svetu svoj zámer obrá­tiť všetko hore nohami? Nie je práve prí­beh Dávida a Goliáša tým, čo sa médiam páči? Mám svoje dôvody, prečo si mys­lím, že by si mal mlčať.

Nechaj sa igno­ro­vať

Naj­lep­ším mož­ným sce­ná­rom, ako pora­ziť neja­kého etab­lo­va­ného giganta je, keď ťa pred­tým kom­pletne igno­rujú. Vďaka tomu máš prí­le­ži­tosť poti­chu pra­co­vať na veciach bez toho, aby na teba nie­kto vyví­jal tlak.

Tyler_Durden_1

Malo by to byť nejak takto: “O nás sa nesta­rajte, sme len malý tím, ktorý pra­cuje na malom pro­jekte. Nesto­jíme vám za pozor­nosť.”

Nesnaž sa pro­vo­ko­vať

Nemal by si gigan­tov pro­vo­ko­vať, mal by si sa sna­žiť, aby jed­nali raci­onálne. Ak vznikne pri­veľa emó­cií, môže zaú­ra­do­vať sila ega a útok. Možno, že ťa nezni­čia, no táto ich snaha dis­kre­di­to­vať ťa ti môže poriadne uško­diť. A keď ešte začneš na tieto útoky rea­go­vať, kom­pletne si skon­čil. Pre­tože práve tichý a nená­padný útok je to, o čo sa tu sna­žíš. Inak to nepôjde.

meet-the-winners-from-slush-a-massive-startup-competition-in-finland

Vytvor niečo jed­no­duch­šie a nastav cenu roz­um­nej­šie

Vytvo­ríš pro­dukt a sna­žíš sa pre­sved­čiť zákaz­ní­kov, že si lep­šou alter­na­tí­vou. Znie to logicky. No nie je. Aspoň na začiatku by si určite nemal uro­biť niečo “lep­šie”. Ak to totiž uro­bíš, dosta­neš sa na ich domáce ihrisko. Hráš hru, v kto­rej sú oni fakt dobrí, možno ju aj vymys­leli. Na takúto snahu zare­a­gujú do pár hodín. No ak uro­bíš niečo jed­no­duch­šie a lac­nej­šie, už majú prob­lém. Nebudú svoj pro­dukt predsa posú­vať na “niž­šiu” úro­veň.

Tvo­jim cie­ľom je teda vytvo­riť pro­dukt, ktorý je dosť dobrý pre zákaz­ní­kov, o kto­rých sa tvoj kon­ku­rent až tak nestará. Ak sa ich naj­lepší zákaz­níci nebudú z jed­no­du­chosti tvojho pro­duktu smiať, tak to zrejme robíš zle. Keď pre­ra­zíš, potom môžeš mie­riť vyš­šie.

Takže kedy by si mal o svo­jej snahe pre­ra­ziť začať hovo­riť?

Keď budeš môcť hovo­riť v minu­lom čase. “Vtedy sme pre­ra­zili..” Dovtedy skloň hlavu a pra­cuj. Poti­chu

1414087404-7-insanely-productive-habits-successful-young-entrepreneurs

zdroj: onstartups.com

Pridať komentár (0)