Drogo — roz­košný drak, kto­rého by ste chceli mať doma

Lukáš Timko / 1. augusta 2015 / Zaujímavosti

Manik a Ratan sú dvo­j­ičky pochá­dza­júce z Dhaky, Ban­gla­déš. Obaja sú kari­ka­tu­risti, ani­má­tori a aj dizaj­néri. Svoje kresby zve­rej­ňujú na Ins­ta­grame tak­mer každý deň. Jed­ného dňa sa im poda­rila kresba draka, ktorý vyze­ral tak neuve­ri­teľne roz­košne, že im napadlo ho nakres­liť v súčin­nosti s reál­nym pred­me­tom.

A tak nakres­lili draka, kto­rého pichla ceruzka. Výsle­dok ich strašne pote­šil, najmä to, aký výraz sa im poda­rilo nakres­liť mrzu­tému dra­kovi.

Neskôr začali, kres­liť draka s inými kaž­do­den­nými pred­metmi ako naprí­klad spin­ko­vačka, mobil alebo Lego. Tieto kresby začali zve­rej­ňo­vať pra­vi­delne a s kaž­dou ďal­šou sa stá­val drá­čik sláv­nej­ším a sláv­nej­ším. Ľudom sa tento drak natoľko páčil, že mu dali aj meno – Drogo.

Kto je teda Drogo? Je to monoc­hro­ma­tická kresba vytvo­rená iba pomo­cou ceruzky. Kresba je tak milá, že by ste Droga naj­rad­šej zobrali do ruky a pohrali sa sním. V kaž­dej zve­rej­ne­nej kresbe sa Drogo hrá s neja­kým sku­toč­ným pred­me­tom. Pre­po­je­nie kresby a sku­toč­ného pred­metu je natoľko úžasné, že nado­bud­nete pocit, že Drogo je sku­točný. Veď posúďte sami!

Ak sa vám tieto kresby páčia, a som si istý že áno, môžete týchto dvoch šikov­ných cha­la­nov sle­do­vať na ich Ins­ta­gram pro­file, kde náj­dete ešte viac kre­sieb Droga.

Pridať komentár (0)