Dro­ne n Base od slo­ven­ských tvor­cov zís­kal titul Nápad roka 2017

Linda Cebrová / 9. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: TS/Drone n Base

Zná­my pro­jekt Dro­ne n Base sa zúčast­nil desia­te­ho roč­ní­ka súťa­že star­tu­pov Voda­fo­ne Nápad roka 2017 v Pra­he. Z cel­ko­vé­ho počtu 197 pri­hlá­se­ných pro­jek­tov sa dostal do finál­nej 12-tky. Sil­nú kon­ku­ren­ciu s pre­hľa­dom pora­zil.

Finá­le súťa­že Voda­fo­ne Nápad roka 2017 sa kona­lo v pon­de­lok, 5. júna. Sil­ná zosta­va dva­nás­tich fina­lis­tov pozos­tá­va­la z tech­no­lo­gic­kých firiem s glo­bál­ny­mi ambí­cia­mi. Bojo­va­li o zau­jí­ma­vé finanč­né i vec­né ceny. 

Víťaz­ný tím si odnie­sol šek od spo­loč­nos­ti Voda­fo­ne v hod­no­te 300 tisíc korún, web­hos­tin­go­vé služ­by od spo­loč­nos­ti Stable.cz v hod­no­te 30 tisíc korún, práv­ne pora­den­stvo od spo­loč­nos­ti KF Legal v hod­no­te 30 tisíc korún, smart­fón od spo­loč­nos­ti Cool­Pad v hod­no­te 10 tisíc korún, mesač­nú reklam­nú kam­paň od spo­loč­nos­ti BUS TV v hod­no­te 10 tisíc korún a roč­né pred­plat­né týž­den­ní­ka Eko­nom v hod­no­te 2 548 korún.

foto:TS/Drone n Base

Vyhlá­se­nie víťaz­ných tímov pre­beh­lo v stre­du, 7. júna. Abso­lut­ným víťa­zom desia­té­ho roč­ní­ka súťa­že Voda­fo­ne Nápad roka 2017 sa stal slo­ven­ský pro­jekt Dro­ne n Base zakla­da­te­ľa Róber­ta Schoch­man­na a jeho tímu. Her­ný kon­cept využí­va malé odol­né dro­ny a vlast­nú apli­ká­ciu na smart­fón či tab­let, kto­rá dro­na ovlá­da.

foto:TS/Drone n Base

Her­ná plat­for­ma obsa­hu­je sin­glep­la­y­er i mul­tip­la­y­er hry a hry s roz­ší­re­nou rea­li­tou, v kto­rých hrá­či medzi sebou pre­te­ka­jú či boju­jú v letec­kých súbo­joch. Dro­ny sú odol­né, nepre­ká­ža­jú im ani nára­zy do stien, nehro­zí od nich pora­ne­nie a ponú­ka­jú množ­stvo zábav­ných a ori­gi­nál­nych hier. Tím si poro­tu zís­kal už behom finá­lo­vej pre­zen­tá­cie názor­ný­mi ukáž­ka­mi a nie­kto­rí porot­ci si pria­mo na mies­te kúpi­lo nie­koľ­ko Dro­ne n Base balí­kov. 

foto:TS/Drone n Base

Nápad roka je pre­stíž­na súťaž, kto­rá sa kaž­do­roč­ne koná v Pra­he už od roku 2007. Jej posla­ním je roz­ví­jať pod­ni­ka­teľ­ské mys­le­nie a akti­vi­ty štu­den­tov i širo­kej verej­nos­ti a uľah­čiť im počia­toč­né kro­ky v samot­nom pod­ni­ka­ní. Je urče­ná jed­not­liv­com i tímom s pod­ni­ka­teľ­ským duchom a dob­rý­mi nápad­mi.

foto:TS/Drone n Base

Kaž­dý rok sa do tej­to súťa­že pri­hlá­si pri­bliž­ne 200 pro­jek­tov pre­važ­ne z Čes­kej repub­li­ky, ale aj oko­li­tých štá­tov. Orga­ni­zá­to­rom súťa­že je spo­loč­nosť Pod­po­ra roz­vo­ja a pod­ni­ka­nia s.r.o., titu­lár­nym par­tne­rom a pat­ró­nom je už sedem rokov spo­loč­nosť Voda­fo­ne. Hlav­ný­mi par­tner­mi sú J&T Ban­ka a Nokia. Par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, Pro­fi­nit, Stable.cz a KF Legal.

Pridať komentár (0)