Drop­pie: Slo­ven­ská apli­kace, která chce otřást světem

Alexandra Paluchová / 12. máj 2014 / Business

Drop­pie je sice jen ve vývo­jo­vém stá­diu, ale už nyní stihla tato ori­gi­nální apli­kace zare­zo­no­vat sví ambi­cemi. Ještě se totiž nikomu ze Slo­ven­ska nepo­da­řilo vybu­do­vat pří­mou kon­ku­renci tako­vým gigan­tům, jako je Ins­ta­gram, Snap­chat nebo Four­squ­are.

Ano, řek­nete si, že už nyní je jasné, že se jim to nemůže poda­řit. No kluci z Drop­pie netrpí skepsí z malosti trhu, kde se tato apli­kace vyvíjí. Netrpí ani nedos­ta­teč­ným množ­stvím sebe­vědomí a odhod­lání, což při dob­rém namí­chání týmu může přece jen vést k úspěchu.

Počátky apli­kace Drop­pie lze hle­dat ještě v Kra­ko­ws­kim akce­le­rá­toru Hub­raum, kde kluci využili velmi dobré zázemí mezi­ná­rod­ních men­torů. Zde se jim poda­řilo úspěšně odpi­vo­to­vať původní myš­lenku, se kte­rou vyhráli Star­tup­We­e­kend v Bra­ti­slavě. Důvo­dem, proč se do vývoje apli­kace Drop­pie pus­tili, je poměrně zají­mavá niche díra na trhu sociál­ních apli­kaci. Na tomto trhu Face­book rapidně ztrácí svou kli­en­telu, na níž původně vyrostl, a na straně druhé, u kon­ku­renč­ních appiek absen­tuje fun fak­tor a jina­kost.

Co Drop­pie vůbec je a kdo za tím stojí?

Apli­kace Drop­pie je uni­kátní sociální síť, která spo­juje lidi za úče­lem ori­gi­nál­ního sdí­lení foto­gra­fií přímo z místa, na kte­rém byly vytvo­řeny . Tuto foto­gra­fii uži­va­tel Dropne na místě, kde se právě nachází — ať už v baru, škole, na ulici, mhd nebo jinde. Jak­mile pro­chá­zíte kolem drop­nuté foto­gra­fie , kte­rou na daném místě zane­chal její původní autor , můžete oče­ká­vat push noti­fi­kaci, kte­rou si ji vyzved­nete. Pak se vám přímo zobrazí pro­fil osoby, která ji tam nechala.

Velmi důle­žité je zmí­nit, že tyto foto­gra­fie nesou v sobě mes­sage / text / ‚kte­rým danou foto­gra­fii obo­ha­títe.

Apli­kace Drop­pie při­nese uži­va­teli vždy zají­mavý obsah a to ji ani netřeba mít ote­vře­nou. „ Jak si tak cho­díš po světě, v pozadí sbí­ráš fotky se zprá­vami, které někdo zane­chal na tvé trase. Nemu­síš ho ani znát. Když jed­nou zdvih­neš někoho ” Drop ” , můžeš něj rea­go­vat — Snap­chat style . A pokud se ti nelíbí, kaš­leš na ni. Uni­kátní algo­rit­mus však vždy zajistí, aby byl obsah rele­vantní a bylo ho dosta­tek. Každý user má na Drop­pie svůj pro­fil, který je možné fol­lo­wo­vat , a tím se jeho dropy zobrazí i jiným User, ” říká Mar­tin Her­man.

Kluci z Drop­pie si udělali průz­kum na vzorku 400 lidí, z kte­rého vzešlo množ­ství uži­teč­ných věcí. To jim pomohlo apli­kaci ještě lépe nasta­vit a při­dat něk­teré vychy­távky, které nám proz­radí časem.

Drop­pie v sou­čas­nosti tvoří čty­ř­členný tým. Zakla­da­telé apli­kace Marek Šán­dor a Mar­tin Her­man tvrdí, že Droppa je navržena úče­lově a jed­no­duše, což bude jed­ním z hlav­ních fak­torů jejího úspěchu. Aby jed­no­du­chosti nebylo málo, v appke dokonce chybí i menu but­ton.

Více info se dozvíte na www.droppieapp.com

Pridať komentár (0)