Dubaj bude mať prvý hotel s daž­ďo­vým pra­le­som na svete

Dárius Polák / 16. augusta 2016 / Zaujímavosti

Dubaj je známy pre naj­vyš­šiu budovu sveta, obrov­ské umelé ostrovy a extra­va­gantný život. K tomu všet­kému sa chystá ďal­šia vychy­távka.

Rose­mont Hotel & Resi­den­ces, ktorý bude pat­riť spo­loč­nosti Curio spa­da­júcu pod značku Hil­ton, má ako prvý hotel na svete s vlast­ným daž­ďo­vým pra­le­som v roku 2018. S nákladmi na výstavbu vo výške £230 milión libier je ďal­ším dôka­zom luxusu turis­tic­kého cen­tra nachá­dza­jú­ceho sa medzi Euró­pou a Áziou. Tento kom­plex navrhla spo­loč­nosť ZAS Archi­tects so síd­lom v Kanade a v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch.

372D0B8800000578-3736313-image-m-133_1471101020741

Hotel sa bude skla­dať z dvoch 47 poscho­do­vých veží, ktoré budú mať základ na päť­pos­cho­do­vom pódiu. Na kaž­dom jed­nom sa majú nachá­dzať exo­tické rast­liny za úče­lom vytvo­re­nia jedi­neč­ného zážitku pre hostí. Má ísť o prvý daž­ďový pra­les na blíz­kom východe. Okrem toho budú mať k dis­po­zí­cii umelú pláž spolu s bazé­nom.

372D230D00000578-3736313-image-a-139_1471101121120

K dis­po­zí­cii bude 450 izieb a apart­má­nov a na 26. poschodí sa bude nachá­dzať druhá vstupná hala. V pro­jekte je zahr­nu­tých aj 280 súkrom­ných rezi­den­cií s obchodmi a pod­nikmi urče­ných na socia­li­zá­ciu.

Medzi ďal­šie luxusné výhody bude pat­riť bazén rozp­res­tie­ra­júci sa ponad okraj budovy, kúpele, VIP saló­nik, kon­fe­renčné miest­nosti a samoz­rejme skvelá obsluha. Det­ský kútik dopl­nia tram­po­líny, bowling a “dob­ro­družné ihrisko”.

372D211400000578-3736313-image-a-137_1471101111362372E466000000578-3736313-image-a-132_1471101014316372E465000000578-3736313-image-a-127_1471101000441372E466C00000578-3736313-image-a-135_1471101105116372D225900000578-3736313-image-a-141_1471101126319

zdroj: dailymail.co.uk, zdroj foto­gra­fií: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)